Yardstick for next Ombudsman, SC justices

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE’S INSPIRATIONS: “…Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death…” (Romans 8:1-2, the Holy Bible).

-ooo-

SANDIGAN STANDS UP TO PUBLIC PRESSURE: Balls, and lots of it, is how I view the Sandiganbayan decision approving the plea bargain deal between the Ombudsman and former AFP comptroller Maj. Gen. Carlos Garcia. 

This is so because the court’s justices who penned and signed the decision showed there are still those among us who can stand up to the pressures of public opinion and even outright Malacanang intervention. Congratulations, Sandiganbayan, for standing your ground, at the very least.

-ooo-

YARDSTICK FOR THE NEXT OMBUDSMAN AND SC JUSTICES: Many names are now being floated around as the possible next Ombudsman and next Supreme Court justices, and, believe you me, all of them are competent and qualified and deserve to be appointed. 

But, in these perilous times, the Office of the President should measure the qualifications of all these candidates just against one standard---the yardstick with which the Pharaoh of Egypt used in appointing Joseph the Dreamer as the second leader of that nation, who will be in charge of efforts to fight the seven-year famine that God will strike the country with.

“Can we find anyone like this man, one in whom is the spirit of God?” the Pharaoh asked his officials when they were told, by Joseph the Dreamer himself, that to fight the severe famine that was coming to Egypt the Pharaoh must look for a discerning and wise man to take charge of the country (see Genesis 41:1-57, the Bible).

Indeed, only the man who has the spirit of God can be a good Ombudsman and good Supreme Court justices, because they will know God’s dictum to “maintain justice in the courts” (Amos 5:15), and Christ’s admonition for leaders to be servants of the people (Mark 10:43-44), as well as the supreme penalty of destruction if God’s Word is not obeyed by those in power.

-ooo-

DEPED’S MISGUIDED PRIORITIES: The Department of Education (DepEd) cannot be faulted for releasing P7 billion for the building and repair of classrooms nationwide, but I am afraid repairing and refurbishing these physical structures will not really give proper education to our children. Why?

Classrooms will be classrooms, and classes can even be conducted under growing trees anywhere, but what the DepEd must really concern itself with is training our children in the way they should go while they are still young so that even if they grow old, they will not depart from it (see Proverbs 22:6 of the Holy Bible).

As it is, despite the billions and billions of government money being spent by the DepEd annually supposedly for the education of the Filipino youth, our children continue to grow as individuals who have no respect for their parents, for their teachers and for the authorities, who have no concern for our country and people, and who have no fear of God. Sayang naman, di ba?

---

Sukatan para sa Ombudsman, SC justicesINSPIRASYON SA BUHAY: “…Dahil diyan, wala ng kahatulan para sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang batas ng Espiritu na nagbibigay-buhay ay nagpalaya sa inyo mula sa batas ng kasalanan at kamatayan…” (Roma 8:1-2, Bibliya).

-ooo-

SANDIGAN, NAGPAKITA NG KATATAGAN: Nag-uumapaw na tapang ng isang taong may bayag---ito sa aking tingin ang katayuan ng naging desisyon ng Sandiganbayan na kumakatig at nag-apruba sa plea bargain deal sa pagitan ng Ombudsman at ng dating AF comptroller na si Maj. Gen. Carlos Garcia.

Kasi ba naman, ang mga justices ng Sandiganbayan na sumulat at lumagda sa nasabing desisyon ay nagpatunay na meron pa palang mga tao sa bansa na handang harapin ang kontrang opinyon ng bayan, at maging ang pakikialam  ng Malacanang. Dahil diyan, binabati ko ang Sandiganbayan sa kanyang katatagan.

-ooo-

SUKATAN PARA SA SUSUNOD NA OMBUDSMAN AT SC JUSTICES: Marami ng mga pangalan ang umiikot bilang posibleng susunod na Ombudsman at mga Supreme Court justices, at, sa aking tingin, lahat sila ay mga mahuhusay, kuwalipikado at nararapat lamang na mailuklok sa kapangyarihan.

Pero sa panahon ngayon, kailangang sukatin ng Office of the President ang mga nag-aaspirang ito batay sa isang sukatan---ang timbangang ginamit ng Hari ng Egipto sa pagluluklok kay Jose, ang Mapanaginipin, bilang pangalawang lider ng nasabing bansa, upang tutukan ang mga pagkilos laban sa pitong-taong taggutom na ibibigay ng Diyos sa kanila.

 “May makikita ba tayong ganitong tao, na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos?” ang tanong ng Hari sa kanyang mga opisyales matapos silang sabihan ni Jose na ang paraan ng paglaban sa matinding taggutom na darating sa Egipto ay ang pagluluklok sa isang matalinong tao na siyang mamumuno sa bansa (basahin po ang Genesis 41:1-57 ng Bibliya).

Tunay nga, tanging ang taong may Espiritu ng Diyos ang magiging mahusay na Ombudsman at Supreme Court justices, sapagkat alam nila ang utos na “panatiliin ang katarungan sa mga hukuman” (Amos 5:15), maging ang babala ni Kristo Jesus sa mga lider na dapat ay maging alipin ng bayan (Marcos 10:43-44), at pati na ang parusa ng pagkalipol at kamatayan sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos.

-ooo-

DEPED, DI TAMA ANG DIREKSIYON: Hindi natin masisisi ang Department of Education (DepEd) sa pagpapalabas nito ng P7 bilyong pondo upang maisaayos at makapagtayo ng mga bagong silid-aralan sa buong bansa, pero tila yata hindi pa din magbibigay ng tamang edukasyon sa ating mga kabataan ang pagsasaayos o pagtatayong ito ng mga classrooms. Bakit?

Ang mga silid-aralan ay mananatiling silid-aralan, at ang pag-aaral ay maaari ngang isagawa kahit sa ilalim lamang ng mga puno, pero ang tunay na dapat tutukan ng DepEd ay ang pagtuturo sa mga bata ng landas na dapat nilang tahakin habang sila ay bata pa upang kahit tumanda na sila, hindi na sila hihiwalay dito (basahin po ang Kawikaan 22:6 ng Bibliya).

Sa ngayon, sa kabila ng bilyon-bilyong piso na nilulustay ng DepEd taon-taon para sa diumano ay edukasyon ng kabataang Pilipino, nananatili ang mga batang walang respeto sa mga magulang, sa kanilang mga guro at mga autoridad, walang pagmamahal sa bayan at sambayanan, at walang takot sa Diyos. Sayang naman, di ba?