Unification of PNP and AFP sought

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment…” (1 Timothy 6:17, the Holy Bible).

-ooo-

ADDITIONAL GUIDE FOR NEW GOV’T OFFICIALS: Here is another guide which President Aquino can use to install new government officials, especially after the one-year election ban against losing candidates’ appointments expires this month: the advice of Jethro to his son-in-law, Moses, on who should be chosen as officials who will help him run the affairs of the Israelites.

“… but select capable men from all of the people---men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain---and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens…” Jethro said in Exodus 18:21 of the Holy Bible.

Indeed, a person’s capability to serve well in government is assured if he fears God and if he hates dishonest gain. Otherwise, if the person appointed to a sensitive position does not fear God and does not hate dishonest money, he can do anything from corruption to plunder to murder, all in the name of public service.

That is exactly what has happened to this country---we have been ruled too long by godless men and women, and by those who have no qualms about dipping their fingers even in most dishonest transactions, leaving our country and our people poor, and standing as mere second class citizens even in our own land.

-ooo-

“UNITE PNP AND AFP”: Reactions poured in to our item here about the possible abolition of the Philippine National Police. From Leonardo Agan: “Isama na i-abolish yung mga traffic aids na galamay ng PNP sa pangongotong, lalo na yung green boys sa Pasay na gusto mangotong sa akin 2 weeks ago diyan sa kanto Tramo and Airport Rd. 

“Mabagal ang flow ng traffic at bigla na lang pinukpok ang likuran ng sasakyan ko at galit na galit walang-galang sa nakakatanda sa kanya. Pinahinto daw ako. Eh paano ko siya makita, wala siya sa harapan ko. Yun pala ang style, sisindakin ang motorista para maglagay…” 

From Benjamin A. Samonte: “Abolish PNP? For me we should abolish both the AFP and PNP and establish just one command, maybe name it as Philippine Defense Force. It's mission will be to defend the country from its enemies both from within and external. 

“When we say enemies, these are peace and order detractors unfortunately like what the government is confronted with now, criminals or violators of the civil law, insurgents (CPP/NPA), rebels (MNLF and MILF) and terrorists ( Abu Sayaff Group)...”

-ooo-

RH BILL GIVES CHILDREN RIGHT TO ABORTION? Will the proponents of the Reproductive Health Bill, popularly known as RH Bill, please enlighten me?  A yes or no answer will suffice to this question: is it not a fact that under the latest version of the RH Bill, even girls who have just entered puberty are given the authority to decide, without their parents’ intervention, whether she can kill the baby in her womb or not?


---


Pagsasama ng PNP at AFP, isinusulong


INSPIRASYON SA BUHAY: “Pagsabihan mo ang mga mayayaman sa panahon ngayon na huwag ipagyabang o asahan man lamang ang kanilang yaman, kundi ilagay nila ang kanilang pag-asa sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng labis para sa ating kasiyahan…” (1 Timoteo 6:17, Bibliya).

-ooo-

DAGDAG NA BATAYAN PARA SA MGA BAGONG OPISYALES: Naririto ang isa pang batayang magagamit ni Pangulong Aquino sa pagluluklok ng mga bagong opisyales ng pamahalaan, lalo na at matatapos na ang pagbabawal sa pagtatalaga sa mga natalo noong nakaraang halalan: ang payo ni Jethro sa kaniyang manugang na si Moses ukol sa sino ang dapat tumulong sa pamamahala.

“…subalit piliin mo ang mga may kakayahan mula sa lahat ng tao---mga may takot sa Diyos, at magpapakatiwalaan, at galit sa tiwaling kita---at sila ang iluluklok bilang mga opisyales sa mga libong tao, sa dadaaning tao, sa limampu o sa sampu…” ayon kay Jethro sa Exodo 18:21 ng Bibliya.

Tunay nga, ang kakayahan ng taong maglingkod ng mahusay sa pamahalaan ay sigurado kung may takot siya sa Diyos at ayaw niya sa tiwaling ganansiya. Kung ang manonombrahan sa posisyon ay walang takot sa Diyos at hindi galit sa katiwalian, maaari niyang gawin ang lahat ng katiwalian, pandarambong at kahit na ng pagpatay.

Ito ang tunay na nangyari na sa ating bansa---matagal tayong pinamunuan ng mga taong walang Diyos, at mga taong walang pakundangan sa pagnanakaw sa pondo ng bayan, kaya naman naghihirap  ang ating bansa, at ang mga Pilipino ay nananatiling second class citizens na lamang sa sariling bayan.

-ooo-

“PAG-ISAHIN ANG PNP AT AFP”:  Maraming reaksiyon ang dumating sa atin ukol sa posibilidad na buwagin na ang Philippine National Police. Mula kay Leonardo Agan: ““Isama na i-abolish yung mga traffic aids na galamay ng PNP sa pangongotong, lalo na yung green boys sa Pasay na gusto mangotong sa akin 2 weeks ago diyan sa kanto Tramo and Airport Rd. 

“Mabagal ang flow ng traffic at bigla na lang pinukpok ang likuran ng sasakyan ko at galit na galit walang-galang sa nakakatanda sa kanya. Pinahinto daw ako. Eh paano ko siya makita, wala siya sa harapan ko. Yun pala ang style, sisindakin ang motorista para maglagay…” 

Mula kay Benjamin A. Samonte: “Buwagin ang PNP? Para sa akin, dapat buwagin pareho ang AFP at PNP at magtatag lamang ng iisang tanggulan, na marahil ay papangalanang Philippine Defense Force. Ang misyon nito ay ipagtanggol ang bansa mula sa kanyang mga kaaway, sa loob at labas.

“Sa ating pagsasabi ng `kaaway’, ito ang mga sumisira sa kapayapaan at kaayusan na sa kasamaang-palad ay kinakaharap ng gobyerno sa ngayon, lalo na ang mga kriminal at mga lumalabag sa batas, mga insurektos (CPP/NPA), rebelde (MNLF, MILF), at mga terrorista (Abu Sayyaf Group)…”

-ooo-

RH BILL, NAGBIBIGAY KARAPATAN SA BATA PARA MAGPA-ABORT? Pakipaliwanagan nga po ako ng mga nagsusulong ng Reproductive Health Bill? Simpleng oo o hindi lamang ang sagot na nais ko sa tanong na ito: di ba totoo na ang RH bill ay may bahaging nagbibigay-karapatan kahit sa mga batang babae na magdesisyon, kahit ayaw ng kanilang mga magulang, na patayin ang sanggol sa kanilang sinapupunan?