PNP Academy grads cool to AFP unification?


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Submit to one another out of reverence for Christ…” (Ephesians 5:21, the Holy Bible).

                    -ooo-

UNIFICATION WITH AFP NOT ACCEPTABLE TO PNPA GRADS? Proposals for the unification of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) will not be acceptable to police officials who graduated from the PNP Academy.

I am told this is because a unification of the two law enforcement agencies could mean continuing with the practice of putting graduates of the Philippine Military Academy (PMA) as PNP chiefs, or, if PNP Academy graduates are named PNP chiefs, they would nevertheless be playing second fiddles to PMA graduates who will invariably be appointed as AFP chiefs of staff.

Right now, there is a feeling of discontent among PNP Academy graduates over the issue of PMA graduates continuing to be named to the top echelons of the PNP, most especially the post of PNP chief, even if this appears to be a circumvention of the Constitutional mandate that the police should be a civilian agency, manned by civilians.

PMA graduates are not considered civilian officials because the PMA is a military training institution, preparing its students under the doctrine “search and destroy”. Ok, will someone please clarify why PNP Academy graduates have not been honored with the top post of the PNP, which top post remains to be the exclusive domain, or so it seems, of PMA graduates?

                    -ooo-

    WHY PENALIZE GSIS MEMBERS? So, some P11 billion in housing loan amortizations have not been collected by the Government Service Insurance System (GSIS). But whose fault is it that the amortizations are not being not collected?

Are not the loan amortizations of government employees who borrowed money from the GSIS for their housing loans directly collected from the borrowers every pay day, or every fifteenth and thirtieth of every month? Where have these twice-a-month collections gone, if the GSIS failed to receive them?

And, if GSIS itself failed to receive the loan amortizations, should GSIS members be the ones penalized with the suspension of their housing loan privileges  even if their GSIS contributions are regularly being deducted from their paychecks?

                -ooo-

GREEN JOKES CAN LEAD TO HELL: Cracking green jokes has become almost a second nature to many Filipinos, as an attempt to spice up gatherings and conversations. But the Bible warns against such green jokes---it can land their purveyors in hell.

“”Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,” Ephesians 4:29 says. And in Ephesians 5:3-4 and 6, we are warned: “… among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity…Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse talking…for because of such things, God’s wrath comes…”

---


PNP Academy grads ayaw makipag-isa sa AFP?
   
    INSPIRASYON SA BUHAY: “Magpasakop kayo sa isa’t isa bilang pagsamba kay Kristo…” (Efeso 5:21, Bibliya).

                    -ooo-

PAGSASAMA NG AFP AT PNP, AYAW NG MGA PNPA GRADS? Ang mga panukalang pagsasamahin ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at ang Philippine National Police (PNP) ay hindi katanggap-tanggap sa mga pulis na nagtapos mula sa PNP Academy.

Ayon sa aking mga nakausap, ito ay dahil sa katotohanang ang pagsasama ng AFP at PNP ay mangangahulugan ng pagpapatuloy sa paglalagay ng mga graduates ng Philippine Military Academy (PMA) bilang hepe ng PNP o, di kaya naman, kung ang mga PNP Academy graduates naman ang maluluklok bilang hepe ng PNP, isasailalim pa din sila sa mga PMA graduates na manonombrahan bilang AFP chief of staff.

    Sa ngayon, may disgusto ang mga nagsipagtapos mula sa PNP Academy sa isyu ng pagluluklok ng mga PMA graduates sa mga pinakamatataas na posisyon sa PNP, lalo na sa puwesto ng hepe ng kapulisan, bagamat ito ay lihis sa Saligang Batas na nagtuturing sa PNP bilang ahensiyang sibilyan, na pinamumunuan ng mga sibilyan.

Ang mga graduate ng PMA ay di itinuturing na sibilyan sapagkat ang PMA ay isang institusyon ng militar na nagpeprepara ng kanyang mga estudyante sa taktikang “search and destroy”. Sige nga, puwede bang may magpaliwanag sa akin kung bakit ang mga PNP Academy grads ay hindi man lamang naluluklok bilang hepe ng PNP, kung saan ang puwestong ito ay lagi na lamang ibinibigay sa PMA graduates?

                    -ooo-

    BAKIT PINARURUSAHAN ANG MGA GSIS MEMBERS? Nakakarindi  ngang may humigit-kumulang sa P11 bilyong dapat ay bayad sa housing loans ang hindi nakukulekta ng Government Service Insurance System (GSIS). Pero, sino nga ba ang dapat sisihin sa problemang ito?

Di ba ang mga bayad sa mga housing loans na ito ng mga empleyado ng gobyerno na humiram ng pera mula sa GSIS ay kinokolekta ng direkta sa kanila tuwing sahod, sa akinse at a-trenta ng bawat buwan? Saan napupunta ang mga kinokolektang ito dalawang beses sa isang buwan kung hindi natatanggap ng GSIS?

At, kung di nga natanggap ng GSIS ang mga bayad na ito sa mga housing loans, dapat bang ang mga GSIS members ang parurusahan sa pamamagitan ng suspensiyon ng kanilang karapatang kumuha ng housing loans, samantalang kinokolekta naman ng regular ang kanilang mga kontribusyon sa GSIS?

                -ooo-

MGA “BERDENG” BIRO, DAAN SA IMPIYERNO: Tila bahagi na ng isang Pilipino, tuwing ito ay dadalo sa mga pagtitipon o ito ay nakikipag-usap, na magbiro ng “berde”, o mga birong may kinalaman sa sex. Kung ating pag-aaralang mabuti, mayroon palang babala ang Bibliya laban sa ganitong mga biro sapagkat maaaring mapunta sa impiyerno ang nagbibiro.

“Huwag ninyong papayagang mamutawi sa inyong mga labi ang anumang di kanais-nais na salita,” ayon sa Efeso 4:29. At, sa Efeso 5:3-4 at 6, ito ang babala: “… sa lahat sa inyo, wala dapat kahit anumang bahid ng immoralidad sa sex, o anumang bagay na malaswa…At dapat ay wala ding kalaswaan, ignoranteng mga pangungusap o magaspang na pananalita… sapagkat dahil sa mga ito, ang galit ng Diyos ay dumarating…”