Frank Chavez: street boxer in Negros

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things...” (Ecclesiastes 11:5, the Holy Bible).

-ooo-

FRANK CHAVEZ, STREET BOXER WITH INTEGRITY: Ma.  Christina Felicity Valdez, a fellow member at the Facebook e-group named “Atty. Catalino Aldea Generillo for Ombudsman”, reacted to what I said here about former Solicitor General Frank Chavez being God fearing and hating dishonest gain, thereby putting his name on top of those who should be considered as the new Ombudsman.

Valdez said: “I think that’s why he exposed Arroyo’s anomaly, because he wants the position…there is a hidden agenda”, in reaction to my point that Chavez rises above all the Ombudsman aspirants because he led in the fight against the Marcos and Arroyo regimes. 

Apparently, she did not know anything about Chavez, including how he filed many cases against the Marcoses and the Arroyos with the Supreme Court and the Ombudsman itself with no other agenda but to seek the truth.

Chavez does not need any hidden agenda to be appointed Ombudsman. He is qualified, not just because he was once a solicitor general, but because even when he was a young boy growing up very poor in the remote town of Sagay, Negros Occidental, he already exhibited integrity by deciding to pay for his tuition and other needs while pursuing his high school education, without begging or kowtowing to anyone.

How did he do it? He engaged in street boxing, mano-a-mano, barefisted and bare-knuckled. While his face got disfigured in many of these fights, Frank apparently managed to win very often because he finished high school, and, later, even secured an AB English course (summa cum laude) before graduating from the UP College of Law with honors.

-ooo-

PLANET ALLIGNMENT SIGNALS END OF TIME? Suppose, just suppose, five or more planets, including the Earth, will continue to be aligned in one position come May 30, 2011, should this not cause any alarm among any of us? 

My answer is, yes, it should cause an alarm, because such an alignment of heavenly bodies which could cause strong gravitational pull that could result in earthquakes and in the shaking of the planets, could actually be one of the signs from the heavens of the end of age, as the Lord Jesus prophesied about.

“  `Immediately after the distress of those days ‘the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken…’ ” Jesus said in Matthew 24: 29 of the Holy Bible.

In Isaiah 13:10 and 34:4, the Bible talks about God sending punishment during the “day of the Lord” which will be “cruel, with wrath and burning anger”. Both of these Biblical verses say that there will be signs from the heavens to herald God’s punishment: the stars and constellations, the sun and the moon, will not shine, the heavens shall be rolled up like a scroll, and everything in them will wither.


---

Frank Chavez: boksingero sa kalye noon

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Dahil hindi ninyo alam kung saan dumadaan ang hangin, o kung papaanong ang tao ay nabubuo sa sinapupunan ng kanyang ina, ganundin naman hindi ninyo maiintindihan ang pagkilos ng Diyos, ang gumawa ng lahat ng bagay…” (Mangangaral 11:5, Bibliya).

-ooo-

FRANK CHAVEZ, BOKSINGERO SA KALYE NOON: May reaksiyon si Ma. Christina Felicity Valdez, isang kasama ko sa Facebook e-group na ang pangalan ay “Atty. Catalino Aldea  Generillo for Ombudsman”, sa aking kolum ukol kay dating Solicitor General Frank Chavez kung saan sinabi kong si Frank ay may takot sa Diyos at galit sa tiwaling pera at, dahil diyan, ay nangunguna sa mga maluluklok bilang Ombudsman.

Ayon kay Valdez: “Sa aking tingin, kaya niya ibinunyag ang mga anomalya ni Arroyo, kasi gusto niya ang posisyon…mayroon siyang hidden agenda”, bilang tugon sa isinulat kung tampok si Chavez bilang Ombudsman sapagkat nanguna siya sa laban kontra sa mga rehimeng Marcos at Arroyo.

Lumilitaw hindi kilala ni Valdez si Chavez, kasama na ang ginawa nitong pagsasampa ng hindi na mabilang na mga kaso sa Supreme Court at sa Ombudsman mismo ng walang ibang layunin kundi ang hanapin ang katotohanan.

Hindi na kailangan ng “hidden agenda” ni Chavez para maging Ombudsman. Kuwalipikado siya, di lamang dahil dati na siyang solicitor general, kundi dahil kahit noong bata pa siyang taglay ang kahirapan sa malayong bayan ng Sagay, Negros Occidental, nagpakita na ito ng integridad sa pamamagitan ng desisyong babayaran niya ang kanyang mga gastusin sa eskuwelahan ng hindi nanghihingi o sumisipsip kaninuman.

Papaano niyang ginawa ito? Sumali siya sa mga boksing sa lansangan, sa mano-manong labanan, gamit ang kanyang mga kamay at kamao ng walang gloves. Bagamat nasira ang kanyang mukha sa mga suntukang ito sa kalye, nagawa naman niyang makatapos ng high school. Nakakuha pa siya ng AB English (summa cum laude) bago siya nagtapos sa UP College of Law ng may honors.

-ooo-

PAGKAKATAPAT NG MGA PLANETA, SENYAL NG WAKAS? Sakali lamang na matuloy ang pagkakatapat ng lima o higit pang mga planeta, kasama na ang ating daigdig, sa Mayo 30, 2011, dapat ba itong magdulot ng agam-agam at takot sa ating lahat?

Ang aking sagot ay oo, dapat itong magdulot ng alarma, dahil ang pagkakatapat na ito ng mga planeta sa kalangitan ay maaaring magdulot ng matinding hilahan ng bawat planeta na maaari ding maging sanhi ng lindol at pagkakayanig ng mga ito, bagay na isa sa mga senyales ng pagwawakas ng mundo, ayon sa sinabi ng Panginoong Jesus.

“ `Matapos ang kapighatian ng mga araw na iyon, `magdidilim ang araw, at ipagkakait ng buwan ang kanyang liwanag; magbabagsakan ang mga bituwin mula sa langit, at ang mga planeta ay mayayanig at mayuyogyog…’” sabi ni Jesus sa Mateo 24:29 ng Bibliya.

Sa Isaias 13:10 at 34:4, sinasabi naman ng Bibliya na magpapadala ang Diyos ng parusa sa “araw ng Panginoon”---“mabalasik, at nag-aapoy sa galit”. Sa mga bahaging ito ng Bibliya, sinasabing magkakaroon ng senyales mula sa langit upang ihayag ang parusa ng Diyos: ang mga bituwin, ang araw at ang buwan, ay hindi magliliwanag, at mapapalis na parang papel ang langit, kasama ang lahat ng nandodoon.