A Chief Justice to be completely trusted


BY ATTY.BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…There are those who turn justice into bitterness and cast righteousness to the ground… those who hate the one who upholds justice in court and detest the one who tells the truth… (and) those who oppress the innocent and take bribes and deprive the poor of justice in the courts… maintain justice in the courts…” (Amos 5:7, 10, 12 and 15, the Holy Bible). 

-ooo-
A CHIEF JUSTICE TO BE COMPLETELY TRUSTED: The Inquirer interview with Chief Justice Renato Corona of the Supreme Court clearly indicates that he is someone who not only seriously takes his job and his life, but that he is also a chief justice who can be completely trusted because of his faith in God which manifests in his conviction that eternal damnation awaits justices who abuse and take advantage of their positions.

There may have been criticisms on his appointment by former President Gloria Arroyo, but it appears now that his designation as chief justice was “divinely inspired”, an act of God that intends to show His desire to put in place a man at the top of the judicial branch of government who fears and loves Him. 

 “I firmly believe in retribution. I still think they have a place in hell reserved for a judge or a justice who decides contrary to his conscience,” Corona told the Inquirer, in an obvious reference to what the Bible said in Revelation 21:8.

And what does Revelation 21:8 say? “But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.”

-ooo-

INQUIRER CORONA INTERVIEW: Excerpts of the Corona Inquirer interview: “I wish (President Aquino) well. I wish his administration will succeed. If there is anything the Supreme Court can do to help move this country forward, we will do it. 

“And as far as what happened in the past (the  snub he got during the inauguration of President Aquino last year), that’s done. I don’t look back. It’s not being a good Christian to harp on things that hurt you or disappoint you…

“Did I feel bad? Yes, I did. After all, I am a human being. I have feelings. Did I get insulted? Yes, I was insulted. Did I get offended? Yes, I was offended. But did I show it? No, never…

““I put up a brave front there. I did it as a matter of duty. I went there and put up a semblance of respect and deference to the President of the Philippines. I thought it was my duty as Chief Justice to do that, regardless of my personal feelings.”

“(The people) have a Supreme Court they can trust. I give them my word on that…”


---

Chief Justice na mapagkakatiwalaan 
 

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Mayroong mga ginagawang mapait ang katarungan… May mga nagagalit sa mga nagsusulong ng katarungan sa hukuman, at galit sa mga nagsasabi ng katotohanan…Mayroong mga nagpapahirap sa mga walang-sala, at tumatanggap ng suhol at ipinagkakait sa mga mahihirap ang katarungan sa hukuman…panatiliin ang katarungan sa mga hukuman…” (Amos 5:7, 10, 12, 15, Bibliya).

-ooo-
CHIEF JUSTICE NA PAGKAKATIWALAAN NG BUO: Ang panayam ng Inquirer kay Chief Justice Renato Corona ay nagpapakitang sineseryoso niya di lamang ang kanyang gawain at ang kanyang buhay. Siya ay isa ding Chief Justice na maaaring pagkatiwalaan ng lubusan dahil sa kanyang totoong pananampalataya sa Diyos, na ipinakikita ng kanyang pagtanaw sa parusa sa mga mahistradong umaabuso at ginagamit ang kanilang mga posisyon.

Maaaring nagkaroon ng mga pagpuna sa kanyang pagkakaluklok ni dating Pangulong Gloria Arroyo, subalit lumilitaw na ang pagkakatalaga bilang chief justice ni Corona ay isang “pagkilos ng langit”, o mula sa Diyos mismo na naglalayong ipakitang nais Niya ang isang may takot at pagmamahal sa Kanya.

 “Matatag ang aking pananampalataya sa kaparusahan. Naniniwala akong may lugar sa impiyerno ang mga hukom o justice na bumabalintuna sa kanilang mga desisyon, kontra sa kanilang mga konsiyensiya,” pagliliwanag ni Corona sa Inquirer, pahapyaw sa sinasabi ng Pahayag 21:8.
Ano ang sinasabi ng Pahayag 21:8? “Malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga hindi nananampalataya, ng mga masasama, ng mga mamamatay-tao, ang mga mapaki-apid, ang mga mangkukulam, at ang mga sumasamba sa diyus-diyosan at lahat ng sinungaling---itatapon sila sa lawa ng  kumukulong asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.”

-ooo-

INQUIRER CORONA INTERVIEW: Naririto po ang ilang mga bahagi ng panayam ni Corona sa Inquirer: “Ipinapanalangin ko ang (Pangulong Aquino). Ipinapanalangin kong magtagumpay nawa ang kanyang pamamahala. Kung mayroon man magagawa ang Korte Suprema upang makatulong sa pagsulong ng bansa, gagawin namin ito…

 “At ukol naman sa mga nangyari noong nakaraan (ang pagbalewala sa kanya noong inagurasyon ng Pangulong Aquino noong 2010), tapos na yun. Hindi ko na ito tinitingnan. Hindi mabuting Kristiyano ang mag-ungkat ng mga bagay na nakasakit o nakadismaya sa iyo…

“Sumama ba ang loob ko? Oo naman. Ako ay isang tao lamang. May damdamin. Nainsulto ba ako? Oo naman, nainsulto nga ako. Nasaktan ba ako? Oo, nasaktan ako. Pero ipinakita ko ba? Hindi, magpakailanman…

“Naging matapang ako doon. Pero ginawa ko iyon bilang bahagi ng aking tungkulin. Nagpunta ako doon upang ipakita ang paggalang sa Pangulo ng Pilipinas. Naisip kong tungkulin ko bilang Punong Mahistrado na gawin iyon, anuman ang aking personal na nararamdaman…”

“Ang sambayanan ay may Korte Supremang mapagkakatiwalaan. Ipinangangako ito sa kanila…”