Cong. Peping lambasts LP


BY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE’S INSPIRATIONS: “… without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him….” (Hebrews 11:6, the Holy Bible).

-ooo-

CONG. PEPING LAMBASTS LP: Calling news reports and opinion columns naming him as the leader of an opposition group against President Aquino as “miserably misleading”, former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. said Sunday he is not involved in any way with any opposition force against the President.

In a press statement, the presidential uncle also lambasted the Liberal Party headed by its President Mar Roxas for putting the blame on ex-Rep. Cojuangco for their loss in the May 2010 elections, saying it was the Filipino people who “emphatically rejected LP’s unacceptable candidates, including  Mar Roxas for vice president.”

We are reproducing the entire press statement here, and here is the first part: “I used to be more widely known as the bayaw of Ninoy. Then as the husband of Tingting. Then as the brother of President Cory. Then as the Dad of Mikee. And now course, as the uncle of President Aquino.

-ooo-

CONG. PEPING’S PRESS STATEMENT, PART I: “I also know that my name is one of those inevitably mentioned whenever critics of our family bring up their well worn smear word as their all-purpose demolition device - Kamaganak, Inc.

“The notion of a Kamaganak Inc is as revolting and repulsive to me as it is to everyone, and even more so to all of our family members who have had to bear this unfair and unfounded burden that has come with the territory of having a President in the family. And now, two Presidents.


“The fact is that we Pilipinos overwhelmingly elected Cory's only son because we want her courage and honesty to continue guiding our leaders in governing the country, regardless of the qualifications, experience, or abilities of her senator child…” More of this next time. Watch out for it.

-ooo-

WORKS THAT MAKE OUR FAITH ALIVE AND OUR SALVATION ASSURED: We have often heard that “faith without works is dead”, which is actually a quotation lifted from James 2:17 and 26 of the Bible. But do we really understand what this quotation means? Does it mean that to show our faith to God, we should be able to do good things and be able to follow God’s laws all the time?

That does not seem to be the case, in view of what Ephesians 2:8-9 is telling us: “For it is by grace that you have been saved, through faith---and this not from yourselves, it is the gift of God---not by works, so that no one can boast.”

To me, the only “works” that would make our faith alive---and our life hereafter assured in the presence of God---is that mentioned under John 1:12 of the Bible, which says: “Yet to all those who received Him (the Word became flesh, or Jesus), to those who believed in His name, He gave the right to become children of God…” 

Receiving Jesus and believing in His name, therefore, are the works that make our faith alive and our salvation assured.

---


Cong. Peping, bumanat sa LPINSPIRASYON SA BUHAY: “… kung walang pananampalataya, imposibleng mabigyang-kasiyahan ang Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay kailangang naniniwalang buhay Siya at nagbibigay-gantimplala sa mga nagsusumikap hanapin siya…” (Hebreo 11:6, Bibliya).

-ooo-

CONG. PEPING, BINANATAN ANG LP: “Mapanlinlang at kasinungalan lamang”. Ito ang ginawang pagliliwanag ni dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. noong Linggo, kaugnay ng mga balita at mga haka-haka ng ilang kolumnista na tumatayo siyang lider ng isang grupo ng oposisyon laban kay Pangulong Aquino. “Hindi ako kasama ng puwersa ng oposisyon laban sa Pangulo,” ayon kay Peping.

Sa isang press statement, binanatan din ng tiyuhin ni Presidente Aquino ang Liberal Party sa ginagawa nitong paninisi sa dating kongresista ng Tarlac na siya umanong dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato ng Liberal noong nakaraang halalan, sa pagsasabing “ang taumbayan ang malinaw na nagbasura sa mga kandidato ng LP, kasama na si Mar Roxas, dahil di sila katanggap-tanggap sa bayan.”

Ilalabas natin ang buong press statement na ito sa kolum na ito, at naririto ang unang bahagi: “Dati ay nakilala ako bilang bayaw ni Ninoy. Tapos, bilang asawa ni Tingting. Ng lumaon, bilang kapatid ni Presidente Cory. Tapos, bilang ama ni Mikee. At ngayon, bilang tiyo ng Pangulong Aquino.

-ooo-

PRESS STATEMENT NI CONG. PEPING, PART I: “Alam ko ding ang aking pangalan ay isa sa mga nababanggit sa mga pagkakataong ang mga kritiko ng aming pamilya ay nagsasalita ukol sa gasgas ng isyung ginagamit nila upang banatan kami---ang Kamaganak Inc.

“Ang pagkakaroon ng Kamaganak Inc. ay nakakasuka sa akin gaya ng ito ay nakakasuka din sa lahat, at lalo na sa aming pamilya na binibigyang-sisi sa banat na ito dahil lamang sa nagkaroon kami noon ng isang Presidente sa pamilya, at, ngayon nga, dalawa pang Presidente.

“Ang totoo nito, tayong mga Pilipino ay todong bumoto sa anak ni Cory dahilan lamang sa kagustuhan nating ang kanyang tapang at katapatan ay magpatuloy sa paggabay sa ating mga lider sa pamamahala sa bansa, anuman ang naging kuwalipikasyon, karanasan at kakayahan ng kanyang anak na senador…” May dagdag pa po ito sa susunod. Abangan…

-ooo-

GAWANG NAGBIBIGAY-BUHAY SA PANANAMPALATAYA: Madalas na nating nadidinig na “ang pananampalatayang walang gawa ay patay”---isang bahagi ng Bibliya, sa kanyang Santiago 2:17 at 26. Pero naiintindihan ba natin ito? Ibig bang sabihin nito, maipapakita lamang natin ang ating pananalig sa Diyos kung gagawa tayo ng mabuti at makakasunod tayo sa mga utos Niya?

Mukhang hindi tama ang ganitong pananaw sa isyung ito, dahil na rin sa sinasabi ng Efeso 2:8-9: “Sapagkat naligtas kayo dahil sa pagpapala at kagandahang-loog ng Diyos, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya---ito ay kaloob ng Diyos---hindi ng inyong mga gawa, upang walang ipagmamalaki ang sinuman.”

Sa akin, ang tanging “gawa” na makakapagbigay buhay sa ating pananampalataya---at magbibigay ng buhay na walang hanggang kasama ang Diyos---ay yung sinasabi sa Juan 1:12 ng Bibliya: “Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya (ang Salitang naging Tao, si Jesus), ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos…”

Tunay nga, ang pagtanggap at pananalig sa pangalan ni Jesus ay siya lamang mga gawa na bubuhay sa ating pananampalataya at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.