Of bus drivers, SCUs & CHED collections

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…Seek good, not evil, that you may live. Then the LORD God Almighty will be with you, just as you say he is…” (Amos 5:14, the Holy Bible). 

-ooo-

STIFFER PENALTIES FOR ERRING DRIVERS: The revelation by the bus driver being linked to the death of veteran journalist Lourdes “Chit” Estella-Simbulan that there were three, not just two, buses involved in the accident that killed her should be reason enough for our lawmakers to heed our long-standing call for them pass stiffer laws on road mishaps.

I mean, that there were three buses involved in the accident will show the disregard and contempt that bus drivers have for the safety of others, which, I am sure, is brought about by their full knowledge of the very negligible penalty for vehicular injuries and deaths, which is imprisonment of only up to four years, whether the victims number only one, or one hundred.

That penalty will not send them to even one day in jail, so I believe it is time to impose heavier penalties for drivers who injure and kill, coupled with the confiscation and suspension, or even permanent cancellation, of their licenses, to ban them from driving the rest of their lives.

-ooo-

REP. PALATINO, LOOK AT WHAT SCUs AND CHED ARE DOING: What Kabataan Party List Rep. Raymond Palatino should try to look into, aside from increasing miscellaneous fees being paid by students today, is the so-called “profit participation scheme” said to be enforced in many state colleges and universities (SCUs) for a good number of years now. 

I am told that the scheme allows officials of SCUs and even of the Commission on Higher Education (CHED) to receive part of the tuition and other fees being paid by poor students forced to study in SCUs for lack of money to allow them to enroll in private schools as their “additional allowances”.

My question here, really, is this: is this scheme true, and if so, why should officials of SCUs and CHED be allowed to enjoy allowances from tuition of poor students? Why not just use the “allowances” for school and faculty improvement to upgrade college and university education in the Philippines?

-ooo-

RULES FOR DAILY LIVING, PART III: Whether you believe it or not, there are now many Filipinos who no longer believe in Jesus Christ. This maybe due to many reasons, but, whatever it is, anyone who does not believe in Him will not bear fruit and, at the proper time, will suffer in fire forever.

“Anyone who des not remain in me will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them into a fire and they will be burned,” Jesus says in John 15:6 of the Holy Bible.

“If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become disciples,” He adds in John 15:7.

---

Mga bus drivers, koleksiyon ng SCUs & CHED 

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Hanapin ninyo ang kabutihan, hindi ang kasamaan, upang kayo ay mabuhay. Dahil diyan, sasainyo ang Panginooong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, gaya ng sinasabi ninyo…” (Amos 5:14, Bibliya).

-ooo-

MAS MABIBIGAT NA PARUSA PARA SA MGA DRAYBER: Ang sinabi ng drayber ng bus na sangkot sa pagkamatay ng mamamahayag na si Lourdes “Chit” Estella Simbulan na tatlo, di lamang dalawa, ang mga bus na kasama sa aksidenteng pumatay sa kanya ay dapat maging sapat ng dahilan upang gawin na ng mga mambabatas na mas matindi ang parusa sa mga aksidente.

Kasi ba naman, kung tatlo nga ang bus na sangkot sa aksidente, ibig lamang sabihin nito na talagang binabalewala ng mga drayber ang kaligtasan ng iba, dahil marahil sa kaalaman nilang maliit ang parusa sa kanila kung makaka-aksidente sila---apat na taong pagkakabilanggo lamang, ke ang biktima nila ay iisa o isang daan.

Ni hindi sila makukulong ng kahit isang araw lamang sa parusang ito. Kaya naman dapat ng bigyan ng mas mabibigat na parusa ang mga drayber na nakakapatay at nakakasakit, kasama na ang kompiskasyon at kanselasyon ng kanilang mga lisensiya upang di na sila makapagmaneho pa ng habambuhay.

-ooo-

REP. PALATINO, SILIPIN ANG SCUs AT CHED: Ang dapat pinag-uukulan ng pansin ni Kabataan Party List Rep. Raymond Palatino sa ngayon, maliban sa nagtataasang mga miscellaneous fees ng mga estudyante, ay ang tinatawag na “profit participation scheme” na iniuulat na ipinatutupad ng maraming mga state colleges and universities (SCUs) ng matagal ng panahon.

May nagsabi sa akin na sa pamamagitan ng sistemang ito, ang mga opisyales ng SCUs at Commission on Higher Education (CHED) ay tumatanggap ng bahagi ng mga tuition at iba pang fees ng mga mahihirap na estudyanteng napupuwersang mag-aral sa mga SCUs dahil sa kawalan ng perang pambayad sa mga pribadong unibersidad bilang mga “additional allowances”.

Ang tanong dito ay ito: totoo ba ito, at kung totoo nga, bakit naman kumukuha pa ang mga opisyales ng SCUs at CHED ng ganitong allowances mula sa mga mahihirap na estudyante? Bakit di na lamang gamitin ang perang ito para sa mga guro at sa eskuwelahan mismo, upang tumaas naman ang kalidad ng edukasyon?

-ooo-

ALITUNTUNIN SA BUHAY, III: Ke maniwala kayo o hindi, maraming mga Pilipino ang hindi na naniniwala sa Panginoong Jesus. Maraming dahilan ang bagay na ito pero, anuman iyon, sinumang hindi naniniwala sa Kanya ay hindi magbubunga, at sa tamang panahon, ay magdurusa sa apoy na walang hanggan.

“Sinuman ang hindi nananatili sa akin ay itatapon tulad ng isang sanga na matutuyo; titipunin sila at pagkatapos ay itatapon sa apoy at doon sila susunugin,” sabi ni Jesus sa Juan 15:6 ng Bibliya.

 “Kung nananatili kayo sa akin at ang aking salita ay nanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito ay ibibigay sa inyo. Sa pamamagitan nito ay mapaparangalan ang aking Ama, upang kayo ay maging mabunga at maging mga alagad,” dagdag Niya sa Juan 15:7.