Causes of calamities in US, Iceland and Phl

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “If you ever forget the LORD your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed…” (Deuteronomy 8:19, the Holy Bible).

-ooo-

CAUSES OF THE CALAMITIES IN US, ICELAND & PHL: What do the following natural calamities have in common---the super-typhoon threatening the Philippines (called “Chedeng” by the weather bureau), the killer-tornado in Joplin, Missouri, USA, and the destructive volcanic eruption in Iceland?

 Many may consider them as unrelated to one another, but to any serious student of the Bible, whether a believer in God or not, these disaster-laden calamities all form part of the Bible’s prophesies about punishments for those who no longer read it, and who no longer obey God’s commands or, more appropriately, who no longer believe in Him.

The three calamities may not be bringing the end of the whole world yet, which the 89-year old American radio evangelist Harold Camping predicted would happen on May 21, 2011, and now on October 21, 2011, but in their aftermath will come  massive deaths and great destruction, as the Bible said, and there is nothing man can do about it.

-ooo-

BIBLE WARNINGS ABOUT RAINS, FLOODS AND STRONG WINDS: Let us go to “Chedeng” first. If predictions by weathermen will not go awry once again, it is expected to bring to the Philippines really heavy rains and, therefore, huge flooding once more. This appears to be in fulfillment of what the Lord Jesus said in Matthew 7:24-27 of the Holy Bible:

“ `Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock.

“ `But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash’ ”. Please take note of the “rain, rising streams and winds” in these verses.

-ooo-

READ AND OBEY THE BIBLE BEFORE IT IS TOO LATE: In relation to the Joplin, Missouri, USA, tornado, where strong winds caused the death and destruction in that place, this proves true once more the words of Jesus in Matthew 7:24-27. But the volcanic eruption in Iceland seems to be a fulfillment of another part of the Bible which also warns about not listening to God or not obeying Him anymore.

“However, if you do not obey the LORD your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you,” Deuteronomy 28:15 says and, if we read this chapter further down, in its verse 24, we will find a prophecy exactly fitting the “rain of ash” the eruption is causing in the whole of Europe.

“The LORD will turn the rain of your country into dust and powder; it will come down from the skies until you are destroyed,” verse 24 of Deuteronomy 28 says with certainty. Coincidences? Weird and eerie? Read and obey your Bible before it is too late.


---

Ugat ng kalamidad sa US, Iceland at Phl

INSPIRASYON SA BUHAY: “Kung lilimutin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos at sasamba kayo sa mga diyus-diyosan, sinasabi ko sa inyo ngayon na kayo ay tunay na malilipol…” (Deuteronomio 8:19, Bibliya).

-ooo-

UGAT NG MGA KALAMIDAD SA US, ICELAND AT PHL: Ano ang pagkakapare-pareho ng mga sumusunod na kalamidad---ang malakas na bagyong nagbabanta sa Pilipinas (pinangalanang “Chedeng” ng weather bureau), ang killer-tornado sa Joplin, Missouri, USA, at ang mapaminsalang pagsabog ng bulkan sa Iceland?

Marami ang magsasabing walang relasyon ang mga ito sa isa’t isa, pero sa mga seryosong nag-aaral ng Bibliya, ke naniniwala sa Diyos o hindi, ang mga mapanganib na kalamidad na ito ay kabilang sa mga ibinabala ng Bibliya bilang parusa sa mga hindi na nagbabasa nito, o hindi na sumusunod sa utos ng Diyos at hindi na naniniwala sa Kanya.

Maaaring hindi pa dala ng mga kalamidad na ito ang pagtatapos ng mundo, na sinabing mangyayari ng 89 anyos na American radio evangelist na si Harold Camping noong Mayo 21, 2011 at ngayon ay as Oktubre 21, 2011 naman, pero siguradong magdadala ang mga ito ng kamatayan at pinsala, gaya ng sinabi ng Bibliya, at walang magagawa ang tao ukol dito.

-ooo-

MGA BABALA SA BIBLIYA UKOL SA ULAN, BAHA AT HANGIN: Pag-usapan muna natin ang “Chedeng”. Kung tama ang pagtaya ng mga weathermen natin, inaasahang magdadala ito sa Pilipinas ng malakakas na pag-ulan at malalaking pagbabaha minsan pa. Lumilitaw na ito ay kaganapan sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya:

“ `Ang mga nakikinig sa mga salita ko at nagsasagawa ng mga ito ay matutulad sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yaon, subalit hindi ito gumuho’.

“ `Ngunit ang mga nakikinig sa aking mga salita at hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad sa taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Umulan, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yaon, at ito ay bumagsak at tuluyang nawasak.’ ” Pansinin po natin ang “ulan, baha at hangin” sa mga bersikulong ito.

-ooo-

BASAHIN AT SUNDIN ANG BIBLIYA BAGO MAGING HULI ANG LAHAT: Ukol naman sa tornado sa Joplin, Missouri, USA na naging sanhi ng kamatayan at malaking pinsala doon, ito ay isa ding pagpapatunay ng mga salita ni Jesus sa Mateo 7:24-27. Pero ang pagsabog ng bulkan sa Iceland ay katuparan naman ng ibang bahagi ng Bibliya na nagbababala laban sa hindi pakikinig at hindi pagsunod sa utos ng Diyos.

 “Subalit kung hindi kayo makikinig sa tinig ng Diyos at hindi susunod sa Kanyang mga utos, ang mga sumpang ito ay darating sa inyo,” ayon sa Deuteronomio 28:15, at, sa bersikulo 24 nito, makikita natin ang babala ukol sa “pag-ulan ng alikabok”, na siyang nagaganap ngayon sa buong Europa sa pagsabog ng bulkan.

“Padadalhan kayo ng Panginoong Diyos ng ulan ng alikabok sa halip na tubig; bababa ang alikabok mula sa langit hanggang sa kayo ay malilipol,” pagtitiyak ng Deuteronomio 28:24. Pinagtiyap ng pagkakataon? Kamangha-mangha? Basahin at sundin po natin ang Bibliya bago maging huli ang lahat.