Objections vs. SC justice and Ting-ting: valid?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves…” (Romans 12:10, the Holy Bible).
-ooo-

ESCUDERO JOINS OBJECTIONS VS. SC JUSTICE: Sen. Francis “Chiz” Escudero on Wednesday added his voice to the objections raised by former Ombudsman Aniano Desierto against the appointment of Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales as the new Ombudsman. Escudero, in an interview with DZMM’s Ted Failon and Pinky Webb, said Desierto’s objections against Morales were “valid”.

These should now compel the Judicial and Bar Council and even President Aquino to look seriously into the matter. The issue, from the points of view of Desierto and Escudero is, can a 70 year-old Ombudsman still do the job of prosecuting grafters and other wrongdoers in government effectively?

Still and all, is good performance---and, conversely, bad performance---in an important position like the Ombudsman dependent on age? Republic Act 6770, the current Ombudsman law, is silent on the matter. Is it alright to assume then that age is not a factor that should be considered at all, so that Desierto and Escudero are barking up the wrong tree?

-ooo-

IS THE BIBLE A “BOOK OF HEARSAY”? To people who say that the Bible is a “Book of Hearsay”, wait and see if the warnings contained in its chapters and verses against unbelievers will happen or not. If the warnings do not happen, good for you. If they will, then there will be hell to pay, literally and figuratively.

And the most problematic aspect of all these is that, not only the unbeliever will suffer. Even his children, to the fourth generation, will suffer with him or her, here and in eternity. That is what the last part of Exodus 20:5 says.

-ooo-

NO LEGAL OBSTACLE IN TING-TING’S CANDIDACY: Is there a legal obstacle in Ms. Margarita “Tingting” Cojuangco being a candidate for vice governor in the August 2011 elections for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM)? 

The clear answer is no, because she has all the qualifications of a candidate for a vice governor in the region, as provided for by Sections 3, 4 and 5, Article VIII, of Republic Act 6734, otherwise known as “An Act Providing for An Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao”.

First, Tingting is a natural born citizen of the Philippines. Second, she is a registered voter in the region. Third, she can certainly read and write. Fourth, Tingting is at least 35 years of age on the day of the elections. Fifth, she is a resident of the region for at least five years before the elections.

Of course, aside from all of these, she has a sixth qualification---she is well-loved by ARMM residents, as shown by her success in campaigning for President Aquino during the May 2010 elections in the region, and this is what her opponents are really most afraid of.

---

Pagtutol vs. SC justice at Ting-ting: balido?

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Maging masunurin kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Bigyan ng karangalan ang kapwa ng higit sa sarili…” (Roma 12:10, Bibliya).
-ooo-

ESCUDERO, KATIG SA PAGTUTOL SA SC JUSTICE: Kinatigan ni Sen. Francis “Chiz” Escudero noong Miyerkules ang pagtutol na nauna ng isinatinig ni dating Ombudsman Aniano Desierto sa panukalang iluluklok si Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales bilang bagong Ombudsman. Sa panayam nina Ted Failon at Pinky Webb ng DZMM, sinabi ni Escuderong tama si Desierto.

Dahil dito, dapat itong pag-isipang mabuti ng Judicial and Bar Council at maging ng Pangulong Aquino. Ang isyu, sa pananaw nina Desierto at Escudero ay ito: magagampanan pa ba ng mahusay ng isang 70 anyos na Ombudsman ang gawaing labanan ang mga tiwali sa pamahalaan?

Ganundin, ang mahusay na trabaho---o di kaya, ang masamang pagtupad---sa isang importanteng posisyong gaya ng Ombudsman ay nakadepende ba sa edad? Walang sinasabi ukol dito ang Republic Act 6770, ang Ombudsman law, kaya tama bang isipin na ang edad ay hindi isasaalang-alang sa isyu? Mali ba sina Desierto at Escudero sa bagay na ito?

-ooo-

ANG BIBLIYA BA AY HINDI MAPAPATUNAYAN? Sa mga taong nagsasabi na ang Bibliya ay “Aklat ng mga Hindi Mapapatunayang mga Salita”, hintayin na lamang natin kung ang mga babalang binabanggit nito laban sa mga walang pananampalataya ay magaganap o hindi. Kung hindi magaganap, ok lang. Kung magaganap naman ang mga ito, impiyerno sigurado ang kabayaran ng paglapastangan dito.

Ang higit na pinaka-masakit dito ay ang katotohanang hindi lamang ang taong direktang walang pananampalataya ang magdurusa. Pati na ang kanyang mga anak, hanggang sa ika-apat na saling-lahi, ang ibubulid sa impiyerno. Ito ang sinasabi ng huling bahagi ng Exodo 20:5. 

-ooo-

WALANG BALAKID SA BATAS ANG KANDIDATURA NI TING-TING : May balakid ba sa batas ang kandidatura bilang vice governor ng Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) ni Ms. Margarita “Tingting” Cojuangco sa darating na halalan doon sa Agosto 2011?

Ang sagot ay walang balakid, sapagkat pasado siya lahat ng kondisyones ng pagiging kandidato bilang bise gobernador sa rehiyon, gaya ng isinasaad ng Sections 3, 4 at 5, Article VIII ng Republic Act 6734, kilala bilang “An Act Providing for An Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao”.

Una, natural born citizen si Tingting sa Pilipinas. Pangalawa, rehistradong botante siya sa ARMM. Pangatlo, ang edad niya sa araw ng halalan ay hindi bababa sa 35 anyos. Panglima, residente siya ng rehiyon sa loob ng limang taon bago ang halalan bagamat ang alam ng marami ay taga-Tarlac siya.

Maliban dito, mayroon siyang pang-anim na kuwalipikasyon---sobrang mahal siya ng mga residente ng ARMM, at ipinakita nila ang pagmamahal nilang ito sa kanya noong ipinanalo niya si Pangulong Aquino doon noong halalan ng Mayo 2010, at ito ang tunay na kinatatakutan ng kanyang mga kalaban.