Businessmen losing confidence on PNoy?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus…” (Galatians 3:26-28, the Holy Bible).

-ooo-

BUSINESSMEN LOSING CONFIDENCE ON PNOY? Indeed, it will not be correct to say that businessmen in the Philippines are becoming impatient with President Aquino after a survey of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) showed that the country’s “business confidence index” declined to 31.8 percent in the second quarter from 47.5 in the first quarter.

Impatience with the President would not be the proper term here, and I agree with BSP Deputy Gov. Diwa Guinigundo’s public assertion on the matter, as reported by the Philippine Star. 

Rather, the more apt phrase should be, businessmen are “losing confidence” on the President---simply because the BSP survey deals with “business confidence index” and, by BSP’s own account, businessmen are now less and less confident on doing business in the country, especially under the last two quarters of the second Aquino presidency.

But then, which is better, or perhaps, worse---businessmen becoming impatient with the President, or businessmen losing confidence in the Chief Executive? What do you think, Mr. Guinigundo?

-ooo-

OWWA FUND TRANSFER HURT OFWs: The arguments of former Justice Secretary Raul Gonzales and lawyer Raul Lambino, spokesman of the Lakas-Kampi party, on the diversion of funds from the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) to Philippine Health Corporation or Philhealth under the presidency of Pampanga Rep. Gloria Arroyo, actually constitute a grave insult against overseas Filipino workers (OFWs).

Yes, it maybe conceded that a law was passed to transfer the billions in OWWA funds, generated from the contribution of millions of OFWs overseas, to Philhealth, but this skirts the reality that  these funds belonged to OFWs, and should have been used only and solely for their benefit, like defending them from suits while they are abroad or repatriating them in times of trouble.

I am sure that because Arroyo later authorized the transfer of the OWWA funds to Philhealth, the needs of OFWs, like the three who were executed in China, were not properly addressed and their interests not properly defended, resulting in their execution. This alone makes the transfer highly anomalous and dubious, and grossly illegal.

-ooo-

ALWAYS GIVE THANKS TO GOD: How many of us thank God as soon as we wake up in the morning, for another day of life and blessings coming from His Fatherly love for all of us? Many do so, and yet there are more who do not even remember to attribute to God the gift of a new day.

“ Always give thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ,” the Bible, in its Ephesians 5:20, tells us. The previous verses here say: “… be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord…” 


---Mga negosyante, nawawalan ng tiwala kay PNoy?


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kaya, kay Kristo Jesus, lahat kayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil lahat kayong nabinyagan kay Kristo ay nadamtan ni Kristo. Wala ng Hudyo o Hentil, wala ng alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat iisa kayong lahat kay Kristo Jesus…” (Galacia 3:26-28, Bibliya).

-ooo-

MGA NEGOSYANTE NAWAWALAN NA NG KOMPIYANSA KAY PNOY? Tama namang hindi makatotohanan kung sasabihing nasusuya na ang mga negosyante sa Pilipinas sa Pangulong Aquino matapos lumabas ang survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na nagpapakitang ang “business confidence index” (o ang sukatan ng kompiyansa ng negosyo) ay bumaba sa 31.8 porsiyento noong second quarter mula sa 47.5 noong first quarter.

Hindi tamang sabihin ito, at katig ako sa sinabi ukol dito ni BSP Deputy Gov. Diwa Guinigundo sa isang press conference na iniulat naman ng Philippine Star.

Sa halip, ang mas tamang sasabihin ay ito: “nawawalan na ng kompiyansa” ang mga negosyante sa Pangulo, at ito ayon na rin sa BSP survey, na nagsasabing bumabagsak ang tiwala ng mga negosyante sa pagpapatuloy ng kanilang mga negosyo sa bansa, lalo na sa nakaraang anim na buwan ng pamahalaang Aquino.

Pero, ano kaya ang mas mabuti, o mas masamang sasabihin---nasusuya na ang mga negosyante, o nawawalan na ng kompiyansa ang mga ito, sa Pangulo? Ano sa tingin mo Mr. Guinigundo? 

-ooo-

OWWA FUND TRANSFER, MASAMA SA OFWs: Ang mga argumento nina dating Justice Secretary Raul Gonzales at Atty. Raul Lambino, ang spokesman ng Lakas Kampi party, sa paglilipat ng pondo ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa Philippine Health Corporation o Philhealth sa panahon ni Pampanga Rep. Gloria Arroyo bilang pangulo, ay maituturing na insulto sa mga overseas Filipino workers (OFWs).

Oo nga at may batas na kumakatig sa paglilipat ng bilyong pondo ng OWWA, na nakuha mula sa kontribusyon ng mga OFWs sa Philhealth, pero hindi maitatatwang ang perang ito ay pag-aari ng mga OFWs, at dapat ay ginamit para lamang sa kanilang benepisyo, gaya ng pagtatanggol sa kanila sa mga kasong kinakaharap nila sa abroad.

Sigurado akong dahil pinayagan ni Arroyo ang paglilipat ng pondong ito sa Philhealth, ang mga pangangailangan ng mga OFWs, gaya ng mga pinatay sa China, ay hindi natugunan ng maayos, kaya naman sila ay nabitay. Kahit na ito na lamang ang pag-usapan, ang paglilipat ng pondo ay tunay namang labag sa batas.

-ooo-

LAGING MAGPASALAMAT SA DIYOS: Ilan kaya sa atin ang nagpapasalamat sa Diyos paggising natin sa umaga, upang pagyamanin ang isa na namang araw ng pagpapalang nagbuhat sa pagmamahal Niya sa atin bilang Ama ng lahat? Marami ang gumagawa nito, pero mas marami ang hindi man lamang nakakaalang galing sa Diyos ang bagong araw sa ating buhay.

 “Lagi kayong magpapasalamat sa Diyos na ating ama, dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus,” sabi ng Bibliya sa kanyang Efeso 5:20. Ayon naman sa iba pang bersikulo,  “…punuin ninyo ang inyong mga sarili ng Espiritu, at magsalita kayo sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo, himno at mga awitin mula sa Espiritu. Umawit kayo mula sa inyong puso sa Panginoon…”