Why is Belmonte being ousted?

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…It is God’s will that you should be sanctified: that you should avoid sexual immorality; that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans, who do not know God…” (1 Thessalonians 4:3-5, the Holy Bible).
-ooo-

WHY IS BELMONTE BEING OUSTED? Is there really a move to oust Speaker Feliciano “Sonny” Belmonte Jr. as leader of the House of Representatives? And, does he really continue to enjoy the support of a sufficient number of congressmen to enable him to hang on to his position as chief of the lower chamber of Congress?

If, as the Philippine Star reported, many congressmen are still professing their loyalty to him, why are there persistent rumors that Belmonte is going to be kicked out real soon? What is really happening at the lower chamber of Congress?

What has Belmonte done---or not done---to make him lose his position which he has held for only the last 10 months?

-ooo-

NOTHING WILL COME OUT OF PRISONS PROBE: I am sure that all these talk about overhauling the prison system in the Philippines will continue to hug the headlines for the next several weeks or even months, but the time will come for it to go down the way of all other scandals in the country---forgotten and unacted upon.

This is the way we Filipinos do things here in this country---the “ningas cogon” style, where everybody talks about something while the issue is hot, and then forget about it after public interest, especially that of the media, dies down.

Just look at the accident that killed veteran journalist Lourdes Chit Estella Simbulan. Barely just one month has passed since she died, and nobody talks about it anymore, and killer-drivers once again are lording it over at Commonwealth Avenue in Quezon City, the “killer highway”.

I am confident that the jailers and the prisons officials who are now being blamed for special privileges given to VIP prisoners will ultimately go scot free, and would be back in office in no time at all, or will even be given better positions.

-ooo-

QUERY ON SALVATION---ANSWERS ANYONE? There is something in the Holy Bible that fascinates me no end, and it is the directive made by Paul to Philippians to continue working for their salvation. Does this mean that accepting Jesus as God and Savior is not yet enough to grant salvation to a believer?

“Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and trembling,” Philippians 2:12 says, evidently proving that all those who have accepted Jesus still must continue to work to earn salvation. What do you say?


---


Bakit sinisipa si Belmonte?


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kalooban ng Diyos na kayo ay maging matuwid: umiiwas sa imoralidad sa pakikipagtaglik; at ang bawat isa ay matutong magpigil sa sarili sa kaparaanang banal at kagalang-galang, hindi sa pagnanasang gaya ng mga walang pananampalataya at hindi nakakakilala sa Diyos…” (1 Tesalonica 4:3-5, Bibliya).
-ooo-

BAKIT SINISIPA SI BELMONTE? Totoo bang may pagkilos upang patalsikin si Speaker Feliciano “Sonny” Belmonte Jr. bilang pinuno ng House of Representatives? At, totoo bang patuloy pa din ang suporta sa kanya ng tamang bilang ng mga kongresista upang mapanatili niya ang kanyang pagiging lider sa mababang kapulungan ng Kongreso?

Kung maraming kongresista pa rin ang nagpapahayag, gaya ng iniulat ng Philippine Star, ng kanilang katapatan sa kanya, bakit nagpapatuloy ang mga balitang patatalsikin na si Belmonte sa lalong madaling panahon?

Ano ba ang ginawa---o di ginawa---ni Belmonte upang makaalpas sa kanyang mga kamay ang pagiging lider ng Kamara de Representantes na kanyang hinawakan sa loob lamang ng halos sampung buwan?

-ooo-

WALA DING MANGYAYARI SA IMBESTIGASYON SA VIP PRISONERS: Naniniwala akong ang lahat ng ingay ukol sa mga pagbabago sa sistema ng mga kulungan sa Pilipinas ay magiging laman ng mga diyaryo sa mga susunod na linggo o buwan, pero darating din ang panahon ang isyung ito  ay makakalimutan at hindi matutugunan.

Ito ang kalakaran sa ating mga Pilipino---ang tawag dito ay “ningas-cogon”, kung saan pinag-uusapan ng lahat ang isyu habang mainit pa ito, at, pagkatapos ay makakalimutan na din kung wala ng interest ang publiko, lalo na ang media.

Tingnan na lamang natin ang aksidenteng kumitil sa buhay ng peryodistang si Lourdes Chit Simbulan Estella. Isang buwan pa lamang ang nakakalipas mula ng siya ay mamatay, pero hindi na siya pinag-uusapan, at ang mga mamatay-taong mga drivers ay muling naghahari sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ang tinaguriang “killer highway”.

Sigurado akong ang mga jailers at mga opisyales na sinisisi sa ngayon ukol sa VIP treatment sa mga nakakulong ay makakalusot din, at makababalik din sila sa kanilang mga dating posisyon, o di kaya ay mapo-promote pa.

-ooo-

TANONG SA KALIGTASAN---ANO ANG TINGIN NINYO? Mayroong bahagi ang aklat ng mga Filipos sa Bibliya na talaga namang kamangha-mangha para sa akin, at ito ang utos ni Pablo sa mga taga Filipos na magpatuloy sila sa pagkilos para sa kanilang kaligtasan. Ang ibig bang sabihin nito, hindi pa sapat ang pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas upang magkaroon ng kaligtasan?

“Kung ganon, mga kapatid, gaya ng inyong nauna ng pagsunod---ke ako ay kaharap ninyo o ke wala ako---magpatuloy kayo sa pagkilos, ng may takot at pangangatal, tungo sa inyong kaligtasan,” ayon sa Filipos 2:12, bagay na nagpapatunay na ang lahat ng mga tumanggap na kay Jesus ay dapat pa ding magsumikap para sa kaligtasan. Ano po masasabi ninyo dito?