Let CHED do its work 

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children---with those who keep his covenant and remember to obey his precepts…” (Psalm 103:17-18, the Holy Bible).

-ooo-

LET CHED DO ITS WORK: Now, there are two branches of government looking into supposed additional miscellaneous charges being made by schools and universities against their students during school opening in June---first the Senate, and second, Malacanang. To me, this is an overkill.

To find out if the miscellaneous charges are legally permissible, the constitution by the Commission on Higher Education (CHED) of a committee, headed by its legal counsel, lawyer Julio Vitriolo, is the most appropriate step.

All that has to be done is, study the laws on schools and universities and find out if these laws allow such additional miscellaneous charges, and the Vitriolo committee should be able to establish that. There is no longer any need for the intervention of the Senate and the Office of the Malacanang.

-ooo-

CONGRATS, ILOCOS SUR REP. RYAN LUIS SINGSON: I congratulate newly-elected Ilocos Sur Rep. Ryan Luis Singson, son of Ilocos Sur Gov. Luis “Chavit” Singson and brother of former Rep. Ronald Singson, for his election in the special congressional elections in the province. Agbiyag kayo, Apo Congressman.

Yet, will please someone clarify if this election, as well as the political exercise in May 2010, already means the “political separation” of the Singsons and their closest political allies in Ilocos Sur, the Baterina Family?

I am asking this question because in the elections May 2010 and May 2011, a Baterina fought the Singsons tooth and nail, indicating, as it were, a fierce battle between the previously-allied families. What happened here?

-ooo-

SETTING ONE’S SELF ON THINGS ABOVE: Anyone who professes to be a believer and follower of Jesus Christ must struggle to set his whole being on things above, and no longer on earthly things. Anyone who continues to live according to the whims and caprices of this world, even if he professes to be a believer of Jesus, will still reap destruction.

“Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things,” Colossians 3:1-2 of the Holy Bible says.

“Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry,” verse 5 of Colossians 3 says, and, in its verse 6, a warning is made: “Because of these, the wrath of God is coming upon the disobedient.”


---
 
Hayaan ang CHED na kumilos


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ngunit mula sa umpisa hanggang sa walang hanggan, ang pag-ibig ng Panginoon ay kasama ng mga may takot sa Kanya, at ang kanyang pagka-matuwid  ay kasama ng mga anak ng kanilang mga anak, silang mga sumusunod sa Kanyang utos…” (Mga Awit, 103:17-18, Bibliya).

-ooo-

PABAYAAN ANG CHED NA KUMILOS: Sa ngayon, dalawang sangay na ng pamahalaan ang nag-iimbestiga sa mga dagdag na singilin ng mga kolehiyo at mga unibersidad sa kanilang mga estudyante kapag nagbubukas ang klase sa Junio---una, ang Senado, at pangalawa, ang Malaanang. Ito ay isang kalabisan na, para sa akin.

Para malaman kung ang mga dagdag na bayaring ito ay pinapayagan ng batas, ang pagkakatatag ng Commission on Higher Education (CHED) ng isang komiteng pinamumunuan ng kanyang pangunahing abogado, si Atty. Julio Vitriolo, ang siyang pinakamahusay na hakbang.

Ang tanging dapat gawin ay ito: pag-aralan ang mga batas sa mga kolehiyo at mga paaralan at tingnan kung pinapayagan ng mga ito ang mga dagdag na bayarin, na siyang kayang-kayang gawin ng komite ni Vitriolo. Wala ng kailangan pang makialam ang Malacanang at ang Senado sa isyu.

-ooo-

CONGRATS, ILOCOS SUR REP. RYAN LUIS SINGSON: Binabati natin ang bagong halal na kongresista ng Ilocos Sur, si Rep. Ryan Luis Singson, anak ni Ilocos Sur Gov. Luis “Chavit” Singson at kapatid ni dating Rep. Ronald Singson, na siyang nanalo sa espesyal na eleksiyon sa lalawigan. Agbiyag kayo, Apo Congressman.

Pero, magkaganunman, puwede bang may magpaliwanag sa akin kung ang halalang ito at ang halalan noong Mayo 2010, ay nangangahulugan na ng paghihiwalay sa politika ng mga Singson at ng kanilang pinaka-malapit na kaalyado sa politika, ang Baterina Family?

Tinatanong ko ito sapagkat sa mga halalan noong Mayo 2010 at Mayo 2011, isang Baterina ang lumaban ng pukpukan sa mga Singson, bagay na nagbabadya ng isang mabangis na labanan sa dati ay magka-alyadong mga pamilya. Ano ang nangyari sa kanila?

-ooo-

ITUON ANG ATING MGA SARILI SA MGA BAGAY SA TAAS: Ang sinumang nagpapahayag na naniniwala at sumusunod kay Jesus ay dapat magsumikap na ituon ang kanyang buong pagkatao sa mga bagay sa itaas, sa langit, at hindi na sa mga bagay sa daigdig. Sinuman ang nanatiling nabubuhay ayon sa mga bagay sa daigdig, bagamat nagsasabing tagasunod siya ni Jesus, ay malilipol.

“Dahil sa kayo ay kasamang binuhay na muli ni Kristo, ituon ninyo ang inyong mga puso sa mga bagay sa itaas, kung saan nandodoon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos,” ayon sa Colosas 3:1-2 ng Bibliya.

“Alisin ninyo ang mga bagay na maka-lupa: kahalayan, masasamang pita, pagnanasang maka-diyablo, at kasakiman, na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan,” ayon naman sa bersikulo 5 ng Colosas 3, na may babala naman sa kanyang bersikulo 6: “Dahil sa lahat ng ito, ang poot ng Diyos ay dumarating sa mga ayaw sumunod.”