Peping: “LP cornered posts in PNoy gov’t”


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him…” (1 John 5:14-15, the Holy Bible).

-ooo-

BIN LADEN DEATH WILL NOT STOP TERRORISM: And so Osama bin Laden is dead. But this would not mean the end of acts of terrorism. As long as peoples around the world continue refusing to get closer to God by reading His Word (whether it be from the Bible or the Koran or from any other religious book) and obeying His commands, tensions and conflicts resulting in death and destruction will continue.

-ooo-

Here is the second part of the press statement issued Sunday, May 1, 2011, by former Tarlac Rep. Jose S. Cojuangco Jr., lambasting the Liberal Party and its President, Mar Roxas, and dwelling on other sensitive issues:

“Voting (President Aquino) in was a resounding rejection of the corruption of Gloria and her allies, and a very clear declaration that we have had enough of the dishonesty, deception, and duplicity through Gloria's remaining appointees or her anointed successors. 

“The Pilipinos also decisively proclaimed their distaste for naked partisan politics, emphatically rejecting unacceptable candidates of the Liberal Party, including Mar Roxas for Vice President - something that the Liberals prematurely crowed over as a `done deal’ when for a brief period, he enjoyed better projected poll numbers than Noynoy Aquino.

“So again, I have been singled out as the convenient scapegoat for the embarrassing losses of the Liberal Party. If their candidate for Vice President can not hang on to the coat tails of the overwhelming landslide victory of his running mate, why of course, this can only be the work of none other but that wily and crafty Peping. 

“Undoubtedly, he orchestrated and deployed all his political resources and allies to ensure his nephew's win, and the spectacular and stunning triumph of the well known Cory loyalist, Jojo Binay, over the hapless, shocked, and overmatched  Mister Palengke and Mister Tricycle.

“When the expected crush for political appointments materialized immediately after the election, I did not sponsor anyone for any high ranking position in the new administration. But instead of being hailed for not meddling in the frenzy of new appointments, I was characterized as being `outside the loop’, toxic, and persona non grata. 

“Ironically, it has been the losing Liberal Party candidates who have feverishly inserted themselves at the feasting trough, cleverly guilting the winning President into balatos and consuelo de bobos, unmindful and spiteful of their wholesale rejection by the electorate.

“Not wishing to distract from the new President's efforts and programs, I have tried to avoid any public back and forth about the  continuous and well manipulated defamation designed to keep me distant from and unwholesome for his image...” More of this next issue.

---

Peping: “LP cornered posts in PNoy gov’t”

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ito ang pananampalataya natin sa paglapit sa Diyos: kung hihilingin natin ang anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, pakikinggan Niya tayo. At kung alam nating pinakikinggan Niya tayo---anuman ang hingin natin---alam nating tinanggap na natin ang mga kahilingang ito…” (1 Juan 5:14-15, Bibliya).

-ooo-

KAMATAYAN NI BIN LADEN, DI MAGPAPATIGIL SA TERORISMO: Patay na nga si Osama bin Laden. Pero hindi ito nangangahulugang titigil na ang terorismo. Habang may mga tao sa mundo na tumatangging lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Salita (ke mula sa Biliya o sa Koran o sa ibang aklat) at pagsunod sa Kanyang mga utos, magpapatuloy ang awayan na hahantong sa kamatayan at pagkalipol.

-ooo-

PRESS STATEMENT NI CONG. PEPING, PART II: Naririto ang pangalawang bahagi ng press statement na inilabas noong Linggo, Mayo 1, 2011, ni dating Tarlac Rep. Jose S. Cojuangco Jr., na bumabanat sa Liberal Party at sa presidente nitong si Mar Roxas, at tumatalakay sa iba pang isyu:

“Ang pagkakahalal (kay Pangulong Aquino) ay isang matinding pagtanggi sa korapsiyon ni Gloria at ng kanyang mga kaalyado, at isang malinaw na pagpapahayag na sawa na tayo sa kasinungalingan, panlilinlang at panloloko sa pamamagitan ng mga natitirang mga opisyales ni Gloria o ng kanyang mga matapat na tagasunod.

 “Maliwanag na ipinahayag din ng mga Pilipino ang kanilang pagkasuka sa lantarang pamumulitika, kaakibat ng malinaw na pagbasura sa mga hindi katanggap-tanggap na mga kandidato ng Liberal Party, kasama na si Mar Roxas bilang Bise Presidente---isang bagay na nauna ng ipinagyabang ng mga Liberal na “nasa kamay na nila” noong minsang maungusan niya ang ratings ni Noynoy Aquino.

“Kaya naman minsan pa, ako ang siyang sinisisi nila dahil sa nakakahiyang pagkatalo ng Liberal Party. Kung ang kanilang kandidato sa pagka-Bise Presidente ay di nakayanang humawak sa saya ng napakalaking tagumpay ng kanilang kandidato sa pagka-Pangulo, aba’y siguradong gawa ito ng tuso at madulas na si Peping.

“Walang duda, si Peping ang nagmaniobra at gumamit ng lahat ng kanyang kaalaman sa politika at yaman, ganundin ang kanyang mga kaalyado, upang siguraduhin ang panalo ng kanyang pamangkin, at ang panalo din ng kilalang Cory loyalist na si Jojo Binay, kontra sa kaawa-awa, at tulirong Mister Palengke at Mister Tricycle.

 “Noong ang inaasahang pag-aagawan para sa mga iluluklok sa mga posisyon ay nag-umpisa na, hindi ako kumilos upang magrekomenda man lamang ninuman para sa bagong administrasyon. Pero sa halip na ako ay batiin dahil dito, binaligtad pa ako at tinawag na `labas sa circulo ng kapangyarihan, lason, at persona non grata.

“Sa totoo lang, ang mga natalong kandidato mula sa Liberal Party ang siya ngayong nakamaniobra ng lubusan at naisingit ang kanilang mga sarili sa `piyesta ng pagluluklok’, sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa Presidente na utang nitong magbigay ng balato at konsuwelo de bobo sa kanila, di na baleng ibinasura na sila ng sambayanan.

“Dahil ayaw kong makagulo pa sa mga programa ng bagong Pangulo, nagsumikap akong umiwas sa pakikipag-away sa publiko ukol sa tuloy-tuloy at maniobradong paninira sa akin na ang layunin ay ilayo ako lalo sa mabuting imahen ng Pangulo…”