“Say no to massacre of Filipino kids”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…In God, whose word I praise---in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?” (Psalm 56:4, the Holy Bible).

-ooo-

CONTINUATION OF BISHOP’S ARTICLE ON RH BILL: Here is the second and final part of the article written by Bishop Bert Mercado of the Council of Overseers of the Nations Evangelization, entitled “Is It Right For Any Reason At All  To Murder Millions of Filipino Children?” Mercado asked me to publish it in our columns nationwide and worldwide, thus:

“The Bible tells us of the stories of the killing of defenseless children by evil leaders like the Pharaoh (King of Egypt before and during the birth of Moses), and King Herod of Judah (Read Exodus 1:1-22 and Matthew 2:1-23).

“Interestingly, if you ponder on it, the reason of these evil kings why they ordered the killing of defenseless children is similar to the craftily worded reason of the Reproductive Health Bill---to save the nation from the threat of death, poverty and suffering!

-ooo-

“SAY NO TO MASSACRE OF FILIPINO CHILDREN”: “This reason for killing children by the evil king of Egypt and the evil king Herod of Judah came from the crafty Devil. And this reason is being recycled by the Devil to delude people today into accepting this reason as a justification for  the murder of millions of Filipino children!!! 

“Please pray that the Philippine Senate will reject the `Reproductive Health’ Bill crafted by (Albay Rep. Edcel) Lagman.

“Together, let us shout `No’ to the future massacre of millions of defenseless Filipino children. Together, let us pray that the Philippine Senate will reject the Lagman bill. BISHOP NORBERTO L. MERCADO '73, Council of Overseers of the Nations Evangelization (CONE). ”

-ooo-

BORROWERS’ TENDENCY NOT TO PAY: Did you know that the tendency of many people who borrow money to pay back their obligation not to pay, and even malign their lenders who are only out to be paid of what is due them, dates back to Biblical times? The Bible contains verses about this issue.

“Many a man who asks for a loan adds to the burdens of those who help him; when he borrows, he kisses the lender’s hand and speaks with respect of his creditor’s wealth,” Sirach 29:4-5 of the Catholic Bible says.

“But when payment is due he disappoints him and says he is helpless to meet the claim,” the same Sirach chapter (but in its verse 6) admonishes. How many of us are like these borrowers of the Biblical times?


---

“Tutulan ang pagpatay sa mga batang Pinoy”


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sa Diyos, na ang mga salita ay aking pinapapurihan---sa Diyos ako magtitiwala, at hindi matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng mga tao lamang?” (Mga Awit 56:4, Bibliya).

-ooo-

PANGALAWANG BAHAGI NG ARTIKULO NG OBISPO SA RH BILL: Naririto po ang pangalawa at huling bahagi ng artikulong isinulat ni Bishop Bert Mercado ng Council of Overseers of the Nations Evangelization, na pinamagatang “May tama bang dahilan upang pagpapatayin ang milyong mga kabataang Pilipino?” Hiningi ni Mercado na mailathala ito sa ating mga kolum sa bansa at sa buong mundo:

“Ikinukuwento ng Bibliya ang mga ginawang pagpatay sa mga walang-labang mga bata ng mga lider na gaya ng Faraon (o ang Hari ng Egipto bago at matapos isilang si Moses), at ni Haring Herodes ng Judah (basahin po ang Exodus 1:1-22 at Mateo 2:1-23).

“Kamangha-mangha, lalo na kung ito ay pag-iisipang mabuti, ang dahilan ng mga masasamang lider na ito kung bakit iniutos nila ang pagpatay sa mga walang-labang mga bata ay pareho ng dahilan sa pagsusulong ng Reproductive Health Bill---upang iligtas diumano ang bansa mula sa banta ng kamatayan, kahirapan at pagdurusa.

-ooo-

“TUTULAN ANG PAGPATAY SA MILYONG KABATAANG PINOY”: “Ang dahilang ito sa pagpatay ng mga kabataan ay nanggaling sa mapanlinlang na Demonyo. At itong dahilan ding ito ang siya ngayong ginagamit ng Demonyo upang lansihin ang sambayanan sa ngayon upang tanggapin ang pagpatay sa milyong mga kabataang Pilipino!!!

“Ipanalangin natin na ang Senado ng Pilipinas ay tututol sa `Reproductive Health’ Bill na iniakda ni (Albay Rep. Edcel) Lagman.

“Sama-sama nating isigaw ang ating pagtutol sa magaganap sa hinaharap na pagpatay sa walang-laban at milyong mga kabataang Pilipino. Sama-sama nating ipanalangin ang Senado ng Pilipinas upang labanan nito ang Lagman bill. BISHOP NORBERTO L. MERCADO ’73, Council of Overseers of the Nations Evangelization (CONE).

-ooo-

PAG-AYAW SA PAGBABAYAD NG NAKAUTANG: Alam ba ninyong ang pag-ayaw ng mga nakautang na bayaran ang kanilang utang, at maging ang kanilang ginagawang panlalait sa kanilang mga pinagkakautangan kapag naniningil na ang mga ito sa kanila, ay uso na pala noon pang unang panahon? Maraming mga bahagai ng Bibliya ang nagpapakita nito.

“Maraming tao na nangungutang ang nagbibigay ng dagdag na pahirap sa mga nagpapahiram sa kanila; kung nangungutang ang mga ito, halos halikan nila ang kamay ng pinangungutangan, at magalang nilang isinasalarawan ang kayamanan ng inuutangan,” ayon sa Sirach 29:4-5 ng Katolikong Bibliya.

“Pero kung dumating na ang panahon ng pagbabayad, pinasasama nila ang loob ng inutangan sa pag-ayaw nilang magbayad, at kadalasan ay nagdadahilan pang wala silang kakayahan upang magbayad,” ayon sa nasabing kapitulo sa Sirach (pero sa kanyang bersikulo 6). Ilan kaya sa atin ang ganitong klase kung mangutang?