Cong. Peping: “poll losers out to get me”


BY ATTY. BATAS MAURICIO

 
LIFE’S INSPIRATIONS: “…Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer…” (Romans 12:12, the Holy Bible).

-ooo-

PNOY’S RATINGS TO GO DOWN SOME MORE: The continuing slide of President Aquino’s ratings, where more and more Filipinos of all classes and in all regions are expressing dissatisfaction with him as the Chief Executive, is expected. 

The perception is that, with almost one year of his administration being over, the President could not as yet boast of any substantive action that benefitted the country, so the people are naturally growing dissatisfied with him. This could go on, especially with the advent of politicians who have been rejected already by the electorate and yet would be appointed to choice positions come May 11, 2011.

-ooo-

CONG. PEPING: POLL LOSERS OUT TO GET ME: This is the third part of the press statement of former Tarlac Rep. Jose S. Cojuangco Jr.: “I have accepted this as the expected strategy of those wanting to preserve and entrench their influence within the new administration. But my silence has only emboldened the desperate and the greedy, as the end of the one year ban on the appointment of losing candidates approaches.

“Recently, columns, articles, and programs have renewed the concoctions and fabrications at my expense. One has me leading a `United Opposition as the advisor and convenor of political forces disgruntled by PNoy's performance’. Another claims outright that I have refurbished my LABAN  movement for no foreseeable purpose than to fight the current administration. 

“The innuendoes have become shrill enough to openly announce that I resent being ignored by the core groups of President Aquino. That I am being coldly treated by the Presidential sisters. That the President and his sisters distance themselves from me in political matters, especially in appointments to the government.

“One miserably misleading report even floated the unthinkable `prospect’ of my meeting with Gloria for a proposed coalition as an actual event that is being passed around as fact instead of fantasy.

“Never mind that one such as I, supposedly powerful enough to stage the defeat of a sure winner in the Vice Presidential poll is, on the other hand, being derided as not only completely undesirable but a disgraceful political liability to the election's biggest winner and his sisters?

“That my entire direct family worked nonstop for the President's election is undeniable and on record. In particular, my daughter Mikee, along with her husband Dodot, toiled with my wife Tingting and all my other children throughout the campaign. Tirelessly. Indefatigably. And as it has turned out, thanklessly as well.

“There is no rift between the President and myself, in spite of the accurate statements in the press that none of our followers who worked endlessly for his election have been rewarded with choice government positions…” More of this next issue.

---

Cong. Peping: “mga talunan, nais akong sirain”

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Maging masaya kayo sa pag-asa, matiyaga sa mga hapis, at tapat sa panalangin…” (Roma 12:12, Bibliya).

-ooo-

PNOY RATINGS, DADAUSDOS PA: Ang tuloy-tuloy na pagdausdos ng ratings ni Pangulong Aquino, kung saan dumarami ang Pilipino mula sa lahat ng antas ng buhay at mula sa lahat ng mga rehiyon na  nagpapahayag na ng disgusto sa kanya bilang Punong Ehekutibo, ay dapat asahan.

Ang pananaw kasi ay ito: bagamat tapos na ang isang taon niyang panunungkulan, wala pa namang maipapakita ang Pangulo na anumang pagkilos na nabiyayaan ang bansa, kaya marami na ang nagagalit sa kanya. Magpapatuloy ito, lalo na at maluluklok pa sa posisyon ang mga talunang kandidato pagdating ng Mayo 11, 2011.

-ooo-

CONG. PEPING: MGA TALUNAN, NAIS AKONG SIRAIN: Naririto po ang ikatlong bahagi ng press statement ni dating Tarlac Rep. Jose S. Cojuangco Jr.: “Tanggap ko ang mga ito bilang inaasahang istratehiya ng mga nagnanais mapanatili ang kanilang hawak sa bagong gobyerno. Pero ang pananahimik ko ay lalo lamang nagpalakas ng loob sa mga desperado at sakim habang papalapit na ang wakas ng one year ban sa pagnonombra ng mga talunang kandidato.

“Kamakailan lamang, muling naglabasan ang mga kasinungalingan laban sa akin sa mga kolum, balita at mga programa. Ang ilan dito ay itinampok ako sa `United Opposition bilang lider at convenor ng mga puwersang di daw nasisiyahan kay PNoy’. Ang iba naman ay nagsasabing pinalalakas ko ang LABAN ng walang ibang layunin kundi labanan ang kasalukuyang administrasyon.

 “Ang mga pasaring na ito ay napakatindi na, sa publiko pa mandin, sa pagsasabing galit ako dahil daw binabalewala ako ng mga grupo ng Pangulong Aquino. Na ako ay hindi pinapansin ng mga kapatid ng Presidente. Na ang Presidente at ang kanyang mga kapatid ay lumalayo sa akin sa mga bagay na pampulitika, lalo na sa mga appointments sa gobyerno.

“Ang isang mapanlinlang na ulat na ipinaiikot bilang katotohanan, at hindi bilang kathang isip lamang, ay nagsasabing may posibilidad na ako at si Gloria ay magpulong kay Gloria para sa isang panukalang koalisyon. 

“Hindi na baleng ang isang tulad ko, na diumano ay may sapat na kakayahan upang siguraduhin ang pagkatalo ng isang sure winner bilang Bise Presidente, ay nilalait naman bilang isang di-kanais-nais na pabigat sa politika sa taong naging napakalaki ang panalo noong nakaraang halalan at maging sa kanyang mga kapatid?

 “Ang aking buong pamilya ay tuloy-tuloy na kumilos para mahalal ang Pangulo, at ito ay hindi maitatatwa sapagkat nakatala naman ito. Ang aking anak na si Mikee, kasama ang asawa niyang si Dodot, ay nagpakahirap kasama ng aking asawang si Tingting at ng iba pang mga anak ko sa buong kampanya. Walang pagod. Walang pagkasawa. At, lumalabas, ng hindi man lamang napasalamatan.

“Walang pag-aaway na namamagitan sa akin at ng Pangulo, sa kabila ng mga makakatotohanang ulat sa media na wala ni isa man lamang sa aking mga kasama na nagsumikap kumilos para sa kanyang kandidatura ang ngayon ay nabiyayaan ng mga magagandang posisyon sa gobyerno…” Mayroon pang dagdag ito.