Peping: LP support for PNoy a farce?


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land…” (2 Chronicles 7:14, the Holy Bible).
-ooo-

READ THE BIBLE, OBEY GOD, TO FIGHT CORRUPTION: The 2010 Global Integrity Report confirms what all Filipinos have known all along---corruption is rampant in this country in all levels of governance, and the government is unable to fight it, even with the advent of the Aquino administration. How to fight corruption? Read the Bible, obey God’s commands, that’s how. Try it, before it is too late.

-ooo-

PEPING: LP SUPPORT FOR PNOY DEPENDENT ON `EXTRAVANT REIMBURSEMENT’: This is the fourth and final installment of the press statement of former Tarlac Rep. Jose S. Cojuangco Jr.: “…All of the volunteers in my various reform movements labored freely without remuneration, and unmotivated by gaining any government position or reward, unlike so many in the President's own Liberal Party who had to be reimbursed extravagantly before they would even begin to `support’ President Aquino.

“In fact, the Cojuangco families are very thankful to the Abads (we have an Abad as the secretary of the DBM, an Abad as Secretary to the PMS, an Abad as Vice Chairman of the House Committee on Appropriations, and an Abad as chief of staff of the Secretary of Finance). 

“The Abad nepotism has so metastasized through the body of this administration that they have even managed to be included in the plunder charges recently filed against Gloria and her known galamays. 

“These Abads have, faster than one can scream `magkakamag-anak bang lahat ito?’ now quickly snatched the label of `KamagAnak Inc.’  for their own families's use - shamelessly, insensitively, and defiantly - regardless of the lack of delicadeza and basic decency.

“Apparently, the dictates against the appearances of nepotism only apply to my family members, which sadly have not been fortunate enough to be named Puno, Ochoa, Abad, or Roxas. Obviously, we can also dismiss any smirks over the stigma of charges about Kabarkadas were we lucky enough to be named Alvarez.

“I, and my children, are so honored and humbled to be able to say that my wife preferred to step down from her career post at the PPSC, rather than cause even the slightest appearance of public bickering within the President's family (though she was appointed by GMA not by BCA, and is also technically not a direct relative), taking the high road over petty and distasteful public rows. 

“She has set a sterling example of honor in public behavior that does me and all our children proud, not to mention continuing with the high standards of behavior and principles inspired by my sister Cory and Ninoy.

“In closing, let me be clear that I have never been involved in any way with any opposition force against my nephew. But I will always be in fierce and unyielding opposition to any and all self-serving partisan efforts and characters who put their interests before and above those of our people. Thanking you sincerely, Jose 'Peping' Cojuangco Jr…”


---

Peping: suporta ng LP kay PNoy, balintuna?INSPIRASYON SA BUHAY: “… kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay matututong magpakumbaba at manalangin, hanapin ako at tigilan ang paggawa ng kasalanan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, at aalisin ko ang mga sumpa sa kanilang bayan…” (2 Cronica 7:14, Bibliya).


-ooo-

MAGBASA NG BIBLIYA, SUMUNOD SA DIYOS, PARA LABANAN ANG KORAPSIYON: Kinukumpirma ng 2010 Global Integrity Report  ang katotohanang alam na ng lahat ng Pilipino noon pa man---sobra ang korapsiyon sa bansa sa lahat ng antas ng pamahalaan, at walang magawa ang gobyerno upang labanan ito, kahit pa ng Aquino administration. Papaano lalabanan ang korapsiyon? Magbasa ng Bibliya, sumunod sa utos ng Diyos. Subukan natin ito bago maging huli ang lahat.

-ooo-

PEPING: SUPORTA NG  LP PARA KAY PNOY, DEPENDE SA `BAYAD’: Ito na po ang pinakahuling bahagi ng press statement ni dating Tarlac Rep. Jose S. Cojuangco Jr.: “…Lahat ng tumulong sa akin sa mga pagkilos upang magkaroon ng pagbabago sa bansa ay kumilos ng kusang loob at walang bayad, hindi katulad ng marami sa Liberal Party ng Pangulo mismo na kailangan munang mabayaran ng labis bago pa man nila sinuportahan si Pangulong Aquino.

 “Sa totoo lang, nagpapasalamat ang Pamilya Cojuangco sa mga Abad (may Abad tayo bilang kalihim ng DBM, isang Abad bilang kalihim sa PMS, isa pang Abad bilang vice chairman ng House Committee on Appropriations, at isa ding Abad bilang chief of staff ng Secretary of Finance).

 “Ang nepotiso ng mga Abad ay sadyang kumalat na sa katawan ng administrasyong ito, kaya naman nagawa pa nilang masama sa kasong plunder na kamakailan lamang ay isinampa laban kay Gloria at sa kanyang mga galamay.

 “Nakuha na ng mga Abad ang titulong `Kamag-Anak Inc.’ sa kaparaanang mas mabilis pa bago maisigaw ang mga salitang `magkakamag-anak ba ang lahat ng ito?’ para sa ikabubuti ng kanilang pamilya---at nagawa nila ito ng walang hiya-hiya, walang pakundangan, at labag sa delicadeza at kabutihang asal.

“Lumilitaw na ang mga utos laban sa nepotismo ay ginagamit lamang laban sa aming pamilya, na nakakalungkot namang hindi nabiyayaan na magkaroon ng apelyidong Puno, Ochoa, Abad o Roxas. Ganundin, makakayanan pala namin na labanan ang baho ng pagiging Kabarkada, kung ang apelyido namin ay Alvarez.

“Ako at ang aking mga anak ay buong pagpapakumbabang nakakapagsabi sa ngayon na ang aking may-bahay ay nagdesisyong bumaba mula sa kanyang posisyong natamo matapos ang mahabang panahong paglilingkod a PPSC, upang huwag na lamang magkaroon ng anumang uri ng pampublikong sigalot sa loob mismo ng pamilya ng Pangulo (bagamat siya ay iniluklok ni GMA, hindi ni BCA, at hindi naman siya direktang kamag-anak), at ipakita ang mas mataas na antas ng daan kaysa sa mga awayan.

“Naitatag niya ang mataas na halimbawa ng karangalan sa pampublikong pagkilos na nagbigay kasiyahan sa akin at sa aking mga anak, at nagpakita ng pagsunod sa mataas na pamantayan ng mga prinsipyong isinulong ng aking kapatid na si Cory at ni Ninoy. 

“Sa pagtatapos, nais kong liwanagin na hindi ako kailanman kasama ng anumang puwersa ng oposisyon laban sa aking pamangkin. Subalit mananatili akong matinding kaaway ng lahat ng mga pansariling pagkilos ng mga taong inuuna ang kanilang personal na interest kaysa sa sambayanan. Salamat, Jose `Peping’ Cojuangco Jr…”