Manila: clear images of decay

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever…” (1 Timothy 5:8, the Holy Bible).

                    -ooo-

    MANILA: CLEAR IMAGES OF DECAY: Perhaps, Manila Mayor Alfredo Lim should try to prod the protégé whom he is grooming to become his successor, Vice Mayor Isko Moreno, to go around the city more often and do something about the clear images of decay that is now hounding the once-capital and premier city of the Philippines.

    I mean, if Lim wants Isko to become the next mayor, Isko should now be given the opportunity to shine, and he could start by improving the appearance of many public places in Manila which have become not only eyesores but proof beyond reasonable doubt, as it were, of Manila’s degeneration.

    I can cite two specific places right away that badly needed improvement: the first is the space fronting Manila City Hall, stretching all the way down the Intramuros Golf Course up to and until the Cory and Ninoy monuments at Bonifacio Drive near Luneta, where wild grass and bushes grow in abandon, and trash and dried leaves and all sort of other dirt have piled up.

    The second is the space adjacent to the Ospital ng Maynila, up to and until the Manila Zoo parking grounds, all the way down to the playground infront of the zoo, which is filled with “pushcart” people, or people who have no homes but their  pushcarts which are parked, permanently it seemed now, in that space.

                    -ooo-

    ROTARIANS ARE BILLBOARDS OF ROTARY: Lyne Abanilla, the long-time vice president for classified advertising of the Manila Bulletin, gave a very inspiring message that should prod the 1.2 million Rotarians from the Philippines and around the world to be wary and conscious of how they behave, in private and in public, all the time.

    In a speech delivered at the close of the District Assembly of Rotary International (RI) District 3810 held at the Sofitel Hotel Saturday, May 7, 2011, Lyne, in her capacity as the chair of RI South Pacific Public Relations Group covering Philippines, Indonesia, Australia and New Zealand, said each Rotarian is a billboard highlighting what Rotary does and what it is all about.

    “The Rotarian himself is an instrument of public relations, a billboard capable of telling Rotary’s story of service above self to the world,” Lyne said. She closed her speech with the challenge for all Rotarians from District 3810 to honor Rotary with their day-to-day conduct, in and out of Rotary.

                    -ooo-

    SERVICE FOR THE POOR, SERVICE TO JESUS: Incoming District 3810 Gov. Ernie Choa, in the same District Assembly, also disclosed that Rotary International, under incoming RI President Kalyan Banerjee of India, will pursue activities that will strengthen the family, continue Rotary’s humanitarian service worldwide, and effect changes to make Rotary more relevant to the poor and the needy in a rapidly-changing world.

    Ernie did not say it expressly, but President Banerjee’s focus during Rotary Year 2011-2012 actually is a take-off from a statement of Jesus Christ found in Matthew 25:40: “whatsoever you did for one of the least of my brothers, that you did for me…” Indeed, the coming days will mean greater “service above self” from Rotarians, in full consciousness that this service is for Jesus Himself.

---

Manila: mga imahen ng kabulukan


   
    INSPIRASYON SA BUHAY: “…Datapuwa’t kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumatanggi siya sa pananampalataya at lalo siyang masama kaysa sa hindi sumasampalataya…” (1 Timoteo 5:8, Bibliya).
   
                    -ooo-

    MANILA: IMAHEN NG KABULUKAN: Marahil, dapat utusan ni Manila Mayor Alfredo Lim ang inihahanda niyang  hahalili sa kanya, si Vice Mayor Isko Moreno, na lumibot sa lungsod ng mas madalas, at agarang kumilos upang ang mga tanawing nagpapakita ng kabulukan ng Maynila, na dati ay pangunahin at punong-lungsod ng Pilipinas,  ay maremedyuhan.

    Ang ibig kong sabihin, kung nais ni Lim na maging mayor din si Isko, kailangan ng mabigyang-oportunidad si Isko na magpakitang-gilas, at maaari niyang umpisahan ito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng maraming mga pampublikong lugar sa Maynila na ngayon ay napaka-pangit na sa paningin at nagpapatibay na bulok na nga ang lungsod.

    May dalawang ispesipikong lugar agad akong naiisip na kailangang kilusin: una ay ang harap ng Manila City Hall hanggang doon sa Intramuros Golf Course, at hanggang sa mga rebulto nina Cory at Ninoy sa Bonifacio Drive malapit sa Luneta, kung saan naglalakihan ang mga talahib at mga ligaw na damo, at napakaraming mga tuyong dahon at iba pang basura ang nagkalat.

    Ang pangalawa ay ang espasyo sa gilid ng Ospital ng Maynila, hanggang doon sa parking ng Manila zoo, at maging doon sa palaruang katabi ng zoo, na punum-puno ngayon ng mga “pushcart people”, o mga taong walang tahanan kundi ang mga pushcart na tila permanente ng nakaparada sa lugar na iyon.

                    -ooo-

    MGA ROTARIANS, BILLBOARDS NG ROTARY: May mensahe si Lyne Abanilla, ang matagal ng bise presidente para sa classified advertising ng Manila Bulletin, na dapat ay magtulak sa halos 1.2 milyong Rotarians sa Pilipinas at sa buong mundo na maging maingat sa kanilang mga pagkilos, sa harap ng tao o sa pribado man, sa lahat ng sandali.

    Sa kanyang talumpati sa pagtatapos ng District Assembly ng Rotary International (RI) District 3810 sa Sofitel Hotel noong Sabado, Mayo 7, 2011, sinabi ni Lyne (sa kanyang katauhan bilang pangulo ng RI South Pacific Public Relations Group na nakakasakop sa Pilipinas, Indonesia, Australia at New Zealand) na ang bawat Rotarian ay isang billboard na nagpapakita kung ano ang ginagawa ng Rotary at kung ano ang layunin nito.

    “Ang bawat Rotarian ay siya mismong instrumento ng public relations, isang billboard na may kakayahang magpahayag ng kuwento ukol sa paglilingkod ng higit sa sarili ng Rotary sa buong mundo,” ayon kay Lyne. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing dapat parangalan ng mga Rotarians ang Rotary sa kanilang araw-araw na buhay, sa loob man o sa labas ng Rotary.

                    -ooo-

    PAGLILINGKOD SA MAHIHIRAP, PAGLILINGKOD KAY JESUS: Sa kabilang dako, sinabi naman ni District 3810 Gov. Elect Ernie Choa na nais ng papasok na RI President, si Kalyan Banerjee ng India, na kikilos ang Rotary upang palakasin ang pamilya, ipagpatuloy ang humanitarian service nito sa buong mundo, at magsagawa ng mga pagbabago upang lalo pang makapaglingkod ang Rotary sa mga mahihirap sa mundo.

    Hindi man sinabi ng diretso ni Ernie pero ang mga layunin ito ni President Banerjee sa Rotary Year 2011-2012 ay halaw sa pahayag ni Kristo Jesus sa Mateo 25:40: “anuman ang ginawa ninyo sa mga maliliit kong mga kapatid, ginawa ninyo ito sa akin…” Tunay nga, ang mga darating na araw ay magpapakita ng paglilingkod ng higit sa sarili ng mga Rotarians, dahil ito ay paglilingkod kay Jesus.