ILO warns of wars and famines

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings…” (1 Peter 5:8-9, the Bible). 

-ooo-

BIGGEST MEDIA EVENT IN ASIA: An international media summit to be held in Boracay Island, from December 8 to 10, 2011, touted to be “the biggest media event in Asia” and dubbed as “Boracay Island Global Media Convention”, is seeking to define the role of media in armed conflict, and establish directions in an era of Internet-conscious public, among others.
 
          The three-day event will be attended by some 500 publishers, broadcasters, photojournalists, authors, writers, lifestyle and travel editors, and book publishers from different parts of the world, and is under the auspices of the Publishers Association of the Philippines, Inc. (PAPI), and Boracay Global Press Corps (BGPC).
 
          “The Changing Face of Asian Media” will be the centerpiece theme, according to Juan P. Dayang, president of PAPI and BGPC. Interested persons may write to Unit 103, Intramuros Corporate Plaza, Intramuros, Manila, Philippines.  Email address is papi_secretariat@yahoo.com, and phone numbers are (632) 5279507, 09491294777, 09287329318, 09166122277.

-ooo-

ILO WARNS OF WARS AND FAMINES: The International Labor Organization warns of more difficult times ahead, especially for overseas Filipino workers (OFWs), as more and more countries, even those traditionally considered as having advanced economies, will be unable to provide even the jobs previously being offered by them to foreign workers.

The reason is that, the ILO said in its World of Work Report 2011, “… nearly two-thirds of advanced economies and half of emerging and developing economies with recent available data were once again experiencing a slowdown in employment…” Where would all of these lead to?

Social unrest or wars and, of course, hunger and famine, said the same ILO report, signed by Raymond Torres, the director of ILO International Institute for Labor Studies. Sounds familiar? Yes, it should, because those are the signs that Jesus Christ, our God and Savior, said would herald the end of the world.

In Matthew 24: 6, 7 and 8 of the Holy Bible, Jesus Christ specifically said: “You will hear of wars and rumors of wars… Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains…”

-ooo-

EXACT DATE OF THE END OF THE WORLD: Of course no one knows the exact date of the end: “…`But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father…” (Matthew 24:36), so that we should all be ready for it: “Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come...” (Matthew 24:42).

But Jesus gives a clear indication of when the end will come: “… Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away…” (Matthew 24:33-35).


---

ILO: babala ng giyera at taggutom


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Maging mapagmatyag kayo at mahusay sa pag-iisip. Ang inyong kaaway, ang diyablo, ay gumagala na parang leon at naghahanap ng masisila. Labanan ninyo siya, maging matatag kayo sa pananampalataya, sapagkat alam ninyong ang mga mananampalataya sa buong buong ay sumasailalim sa kaparehong pagsubok…” (1 Pedro 5:8-9, Bibliya).

-ooo-

PINAKAMALAKING PAGPUPULONG NG MEDIA SA ASYA: Ang pandaigdigang pagpupulong ng mga mamamahayag sa Boracay Island sa  Disyembre 8 hanggang 10, 2011 ang siyang pinakamalaking pagsasama-sama ng media sa Asya, at tatawaging “Boracay Island Global Media Convention”. Isusulong dito ang papel ng media sa larangan ng labanan, at ang magiging direksiyon nito sa panahong marami na ang gumagamit ng Internet.
 
Ang tatlong-araw na kumbensiyon ay dadaluhan ng limandaang mga publishers, broadcasters, photojournalists, manunulat, lifestyle at travel editors, at mga book publishers mula sa iba’t ibang panig ng mundo, at gaganapin sa pamamahala ng Publishers Association of the Philippines, Inc. (PAPI) at ng Boracay Global Press Corps (BGPC).
 
“Ang nagbabagong mukha ng media sa Asya” ang tema ng pagpupulong, ayon kay Juan P. Dayang, ang pangulo ng PAPI at ng BGPC. Ang mga interesado ay sumulat lamang sa Unit 103, Intramuros Corporate Plaza, Intramuros, Manila, Philippines.  Email address: papi_secretariat@yahoo.com. Telepono: (632) 5279507, 09491294777, 09287329318, 09166122277.


-ooo-

ILO, NAGBABALA NG MGA GIYERA AT TAGGUTOM: May babala ang International Labor Organization (ILO): dumarating na ang mas mahirap pang buhay para sa lahat, lalo na para sa mga overseas Filipino workers (OFWs), dahil mas maraming bansa sa ngayon, kasama ang mga dating mayayamang nasyon, ang hindi na makakapagbigay ng mga trabahong dati na nilang ibinigay sa mga manggagawa sa ibang bansa.

Ang dahilan, ayon sa ILO sa kanyang World of Work Report 2011, “… halos dalawa at ikatlong bahagi ng mga bansang mayayaman at kalahati ng mga bansang umaangat pa lamang ang ekonomiya ay nakakaranas na naman ng matinding kawalan ng trabaho at hanapbuhay…” Saan patungo ang lahat ng ito?

Kaguluhan at giyera o paglalaban-laban, at taggutom at kawalan ng makakain, ayon sa nasabing ILO report, na nilagdaan ni Raymond Torres, ang director ng ILO International Institute for Labor Studies. Pamilyar ba ito sa inyo? Dapat lamang, kasi ito ang mga sensyales na ibinigay ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, na magpapakita ng wakas ng mundo. 

Sa Mateo 24:6,7 at 8 ng Bibliya, ganito ang sinabi ni Jesus: “Makakarinig kayo ng mga giyera at mga ulat ng giyera… Ang mga bansa ay mag-aaklas laban sa mga bansa, at ang mga kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay umpisa ng kapighatian…”

-ooo-

EKSAKTONG ARAW NG WAKAS: Oo naman, walang nakakaalam ng eksaktong araw ng wakas: “… `Walang nakakaalam ng araw at oras ng wakas, ni ng mga anghel sa langit, ni ng Anak, kundi ang Ama lamang…” (Mateo 24:36), kaya naman dapat tayong maging handa: “Kung ganun, magmatyag kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ng pagdating ng Panginoon…” (Mateo 24:42).

Pero nagbigay si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, ng katiyakan kung kailan darating ang wakas: “…Magkaganunman, kung makikita na ninyo ang lahat ng ito, alam na ninyong malapit na ang wakas, nasa pintuan na ito. Tunay nga, sinasabi ko sa inyo, ang henerasyong ito ay hindi mawawala hanggang hindi nagaganap ang lahat ng ito. Mawawala ang langit at lupa, ngunit hindi mawawala ang aking mga salita…” (Mateo 24:33-35).