Vote for Puerto Princesa now!!

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light…” (1 Peter 2:9, the Holy Bible).

-ooo-

VOTE FOR PUERTO PRINCESA NOW! For those who wish to see the Puerto Princesa Underground River in Palawan to be named as one of the “New Seven Wonders of Nature” by November 10, 2011, there is still time to cast your vote. Vote now, for the sake of our country’s tourism industry!

Voting can be done by texting “PPUR” to 2861 from your cellphone. Or by going online at www.n7w.com  or www.new7woners.com, and casting your vote for Puerto Princesa or PPSRNP. 

Or, you can call these international telephone numbers: +1 869 760 5990 +1 649 339 8080 +44 758 900 1290, and, at the end of the message, after the tone, insert the 4 digit code for Puerto Princesa. Again, let us vote now!

-ooo-

SILENCE BY BI’S REY DAVID: I wonder why Bureau of Immigration Commissioner Rey David is maintaining his silence over accusations that immigration officers at the Ninoy Aquino International Airport are preventing overseas Filipino workers (OFWs) from leaving for their jobs abroad if they do not first pay hefty sums to the officers. Under Philippine laws, silence is an admission of guilt, Rey.

-ooo-

REMINDERS FOR MANNY PACQUIAO: So, Filipino boxing champion Manny Pacquiao, the congressman from Sarangani Province in Mindanao, says in Las Vegas, USA, he is ready to beat Juan Manuel Marquez all over again. Ok, but please, someone should remind him that winning and being beaten, even in boxing, are still in God’s hands.

James 4:13-15 of the Bible say: “Now listen, you who say, `Today or tomorrow we will go to this or that city… and make money.’ Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, `If it is the Lord’s will, we will live and do this or that’...” 
-ooo-

SIGNS JUST KEEP COMING NOW: Earthquakes. Famines. Wars and insurrections. Roaring seas and rushing waves. Great signs from heaven, like the asteroid YU55, the biggest “near earth object” hurtling in the skies, between the earth and the moon, and which maybe visible on November 9, 2011.

People claiming they are the Messiah. Brothers betraying brothers to death. Believers being persecuted and killed almost everywhere. They seem to be happening all at the same time. Mere coincidences? No. They are the signs which keep coming, saying that the end of the world is near, according to Jesus Christ, our God and Savior. Read Matthew 24, Luke 21, and Mark 13 of the Holy Bible.

-ooo-

WILL PNOY ACCEPT LPG CHALLENGE? Former film producer Natalie Palanca has a claim that must be verified: vehicles running on LPG, or liquefied petroleum gas, are health hazards and can actually kill drivers and passengers alike. If this is true, the use of LPG as substitute for gasoline must be stopped. If not, it must at least be clarified. I wonder if President Aquino will agree to have Palanca’s claim verified.


---


Puerto Princesa: iboto na ngayon!!

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit kayo ay sambayanang pinili, mga maringal na manggagawa ng Diyos, isang bansang banal, mga pinagpalang pag-aari ng Diyos, upang maipahayag ninyo ang mga papuri ng Diyos na siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang liwanag…” (1 Pedro, 2:9, Bibliya).

-ooo-

IBOTO NA ANG PUERTO PRINCESA NGAYON! Para sa mga nais na makilala ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan bilang isa sa “New Seven Wonders of Nature” sa darating na Nobyembre 10, 2011, may panahon pa upang magawa ninyo ito sa pamamagitan ng inyong mga boto. Bumoto na kayo ngayon, para sa ikatatatag ng industriya ng turismo sa bansa.

Maaari kayong bumoto sa pamamagitan ng pagte-text ng “PPUR” sa 2861 mula sa inyong cellphone. O di kaya, magbukas kayo ng Internet, tumungo sa www.n7w.com o www.new7wonders.com, at bumoto para sa Puerto Princesa o PPSRNP.

O di kaya, maaari din ninyong tawagan ang mga international numbers na ito: +1 869 760 5990 +1 649 339 8080 +44 758 900 1290, at, matapos ninyong madinig ang mensahe, pagkatapos ng tone, ilagay ninyo ang 4 digit code para sa Puerto Princesa. Muli, bumoto na po tayo, ngayon na!

-ooo-

PANANAHIMIK NI REY DAVID NG BI: Nagtataka naman ako kung bakit tahimik si Bureau of Immigration Commissioner Rey David sa mga akusasyon na pinipigilan ng mga immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport ang pag-alis ng mga overseas Filipino workers (OFWs) hanggang hindi muna naglalagay ng malaking halaga ang mga OFWs. Sa ilalim ng mga batas, ang pananahimik kung may akusasyon ay pag-amin ng kasalanan, Rey.

-ooo-

MGA PAALA-ALA PARA KAY MANNY PACQUIAO: Ok, nagpahayag na sa Las Vegas, USA, ang Filipino boxing champion at Sarangani congressman Manny Pacquiao na nakahanda na niyang muling talunin si Juan Manuel Marquez minsan pa. Salamat naman, pero, dapat ay may magpaala-ala kay Manny na ang panalo at talo ninuman, maging sa boksing, ay nasa kamay lamang ng Diyos.


Ayon sa Santiago 4:13-15 ng Bibliya: “Kayong mga nagsasabing, `Ngayon o bukas tutungo kami sa lungsod na iyon… at magkakamal ng salapi.’ Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Ano ba ang inyong buhay? Tulad lamang kayo ng usok na sandali lamang nakikita at tapos ay nawawala na. Sa halip, sabihin ninyo, `Kung pahihintulutan ng Diyos, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito…”
-ooo-

MGA TANDA, PATULOY SA PAGDATING: Lindol. Taggutom. Giyera at insureksiyon. Umaatungal na dagat at rumaragasang alon. Kagimbal-gimbal na mga tanawin sa langit, gaya ng asteroid YU55, ang pinakamalaking “near earth object” na humaharurot sa kalawakan, sa pagitan ng daigdig at ng buwan at maaaring makita sa Nobyembre 9, 2011.

Mga taong nagsasabing sila ang Mesiyas. Kapatid, nagta-traydor at pumapatay sa kapatid. Mga mananampalataya, inuusig at pinapatay sa lahat ng dako. Sabay-sabay silang nagaganap. Pinagtiyap lamang? Hindi po. Mga tanda ito na nagdaratingan, at nagpapaala-alang malapit na ang wakas ng mundo, ayon na rin kay Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas. Basahin po ang Mateo 24, Lucas 21 at Marcos 13 ng Bibliya.

-ooo-

LPG CHALLENGE: TATANGGAPIN BA NI PNOY? May hamon si dating film producer Natalie Palanca na dapat malinawan: ang mga sasakyang LPG o liquefied petroleum gas ang ginagamit ay maaaring makamatay ng mga drayber at ng mga pasahero. Kung totoo ito, dapat ngang tigilan ang LPG bilang kahalili ng gasolina. Kung hindi naman, dapat maliwanag. Sana ay tanggapin ni Pangulong Aquino ang hamong ito.