Letter-writing as legal practice

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own…” (Matthew 6:34, the Holy Bible).

-ooo-

LETTER-WRITING AS  LEGAL PRACTICE: Lawyer Estelito Mendoza, former Solicitor General, former Secretary of Justice and former Pampanga governor, may have opened a novel, even if quite unorthodox and unusual, way of getting the attention of judges and justices in cases pending before their courts: sending letters directly to them. 

Mendoza appears to have done this letter-sending twice already, and in both instances, he got what he wanted for his clients, setting up, in their wake, some kind of a legal precedent which, henceforth, all other lawyers could follow. Indeed, what is sauce for the goose is likewise sauce for the gander.

-ooo-

MENDOZA’S LETTER CHANGING LEGAL AND JUDICIAL SYSTEMS: Under the Rules of Court, judges and justices can act only on the basis of formal pleadings submitted by the lawyers of party-litigants, and there was a time when direct letter-writing to judges and justices was frowned upon and viewed as an illegal attempt to sway the outcome of cases.

But time has obviously changed the rules. Now, a letter-writing to judges or justices to secure a second or even a third or more look on the case of a lawyer’s clients, seems to be an accepted practice already. Perhaps, Mendoza’s letter-writing binge may have permanently changed the parameters of the country’s legal and judicial systems---for better or for worse, only time can tell!

-ooo-

MARCOS WILL JUST WAIT FOR MORE TIME: I guess that the family of former President Marcos may have to wait for more time---at least until the term of President Aquino ends in 2016---before his remains are either buried at the Libingan ng mga Bayani or with full military honors. The Marcos family has waited for 25 years or so already, so that waiting for just another five years would not really matter anymore.

-ooo-

PNOY’S DECISION ON MARCOS BURIAL: Of course, no one can blame President Aquino for refusing to allow Marcos to be interred at the Libingan ng mga Bayani, or given full military honors. The former president, after all, remains to be the Aquino family’s principal suspect in the 1983 airport murder of President Aquino’s father, former Sen. Benigno Aquino Jr. Indeed, who is the son who would even honor the suspect in the murder of his father?

-ooo-

FILIPINO SHIP CAPTAIN’S BIBLICAL WOES: The case of Filipino ship captain Mauro Balomanga, who was arrested after the ship he was commanding (named “Rena”) hit the Astrolabe Reef on the eastern coast of New Zealand’s North Island last week, reminds us once again of the Biblical warning that as our sons and daughters are given to other nations, we shall be powerless to help them in times of trouble.

This is what Deuteronomy 28:32 of the Holy Bible says: “Your and sons and daughters will be given to other nations and you will wear out your eyes waiting for them, powerless to lift a hand…”

-ooo-

GOD’S BLESSINGS, PART VI: Here are more of God’s blessings to people who listen to Him and obey His commands: “…You will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom…”


---


Bagong estilo ng trabahong legal


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kung ganon, huwag kayong mag-aalala para sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas na ang mag-aalala para sa sarili nito. Sapat na ang bawat suliranin ng bawat araw…” (Mateo 6:34, Bibliya).

-ooo-

PAGSUSULAT BILANG TRABAHONG ABOGADO: Maaring nakapagbukas ng isang bagong pamamaraan si Atty. Estelito Mendoza, dating Solicitor General, dating Secretary of Justice at dating gobernador ng Pampanga, kung papaanong makukuha ang atensiyon ng mga hukom at mga justices sa mga kasong nakabimbin sa kanilang mga hukuman: ang pagpapadala ng mga sulat diretso sa kanila.

Lumilitaw na dalawang beses ng ginawa ni Mendoza ang ganitong pagpapadala ng sulat, at sa dalawang pagkakataong ito, nakuha niya ang layunin niya para sa kanyang mga kliyente. Dahil dito, mukhang naitatag na ang isang susunding sistema na maaari ng gayahin ng ibang mga abogado mula ngayon. Tunay nga, kung ano ang mabuti para sa isa, dapat ay mabuti para sa lahat.

-ooo-

SULAT NI MENDOZA, BATAYAN NG PAGBABAGO SA SISTEMANG LEGAL NG BANSA: Sa ilalim ng Rules of Court, makakakilos lamang ang mga hukom at mga justices batay sa mga pormal na papeles na isinusumite sa kanila ng mga abogado ng mga nagtutunggaling mga litigante, at noong mga nakalipas na panahon, bawal ang pagpapadala ng mga sulat sa mga hukom at justices sapagkat itinuturing itong pagkilos upang maimpluwensiyahan ang kahihinatnan ng mga kaso.

Pero maliwanag na binago na ang mga alituntuning ito. Ngayon, ang pagpapadala ng sulat sa mga hukom upang marepasong muli ang kaso ay tila tanggap na ng lahat. Marahil, ang mga sulat ni Mendoza ay nakapagbigay ng mga bagong parametro na siya na ngayong susundin sa ating sistemang legal at sa hudikatura. Kung makabubuti o makakasama ito, panahon lamang ang makakapagsabi.

-ooo-

MARCOS, MAGHIHINTAY PA NG ILANG TAON: Marahil, maghihintay pa ng konti pang panahon ang pamilya ng dating Pangulong Marcos---siguro’y hanggang matapos ang panunungkulan ng Pangulong Aquino sa 2016---bago mailibing ang kanyang mga labi sa Libingan ng mga Bayani o siya ay mabigyan ng full military honors. Nakapaghintay na ang pamilya Marcos ng humigit-kumulang sa 25 taon, kaya’t hindi na masyadong mahirap pa para sa kanila ang maghintay ng limang taon na lamang.

-ooo-

PNOY, DI MASISISI SA MARCOS BURIAL: Siyempre, wala namang makakapagbigay-sisi kay Pangulong Aquino sa kanyang pagtanggi na mailibing si Marcos sa Libingan ng mga Bayani o mabigyan ng full military honors. Ang dating pangulo kasi ang nananatiling pangunahing pinaghihinalaan sa pagbaril at pagpatay sa airport noong 1983 ng ama ng Pangulong Aquino, si dating Sen. Benigno Aquino Jr. Sino nga ba naman ang anak na magpupugay pa sa sinasabing pumatay sa kanyang ama?

-ooo-

PROBLEMA NG OFWs SA KASO NI BALOMANGA: Ang pagkaka-aresto at pagkakakulong kay Filipino ship captain Mauro Balomanga matapos na ang bapor na kanyang pinamumunuan (ang “Rena”) ay bumangga sa Astrolabe Reef sa silangang dalampasigan ng North Island sa New Zealand noong nakaraang linggo, ay isa na namang pagpapaala sa atin sa babala ng Bibliya ukol sa pagpapadala ng mga anak natin sa ibang bansa at sa kawalan ng kakayahan nating tulungan sila sa sandali ng problema.

Ganito ang sinasabi ng Deuteronomio 28:32 ng Bibliya: “Ang inyong mga anak ay ibibigay sa ibang mga bansa, at mamumuti ang inyong mga mata sa paghihintay sa kanila, subalit wala kayong magagawa upang tulungan sila sa kanilang problema…”

-ooo-

PAGPAPALA NG DIYOS, IKA-ANIM NA BAHAGI: Eto po ang mga dagdag na pagpapala ng Diyos para sa mga taong sumusunod sa Kanya, ayon sa Deuteronomio 28:1-14: “Kayo ang magpapautang sa mga bansa, at hindi kayo mangungutang kailanman. Gagawin kayong mga pinuno, hindi mga tagasunod. Kung susundin lamang ninyo ang mga utos ng Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, lagi kayong nangunguna, hindi sa ibaba…”