Prayers for warring gov’t leaders

BY ATTY. BATAS MAURICIO

    LIFE’S INSPIRATIONS: “… `For I know the plans I have for you,’ declares the Lord, `plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future’…” (Jeremiah 29:11, the Holy Bible).

                    -ooo-

    BROADCASTERS’ INSTITUTE OPENS: BATAS INTERNET TV is now opening its “broadcasters’ institute”, and is inviting people interested to become radio-TV journalists to join the institute, and learn the rudiments of radio-TV broadcasting through a hands-on training. Interested parties may call 0917 984 24 68, 0922 833 43 96, or may send their email to batasmauricio@yahoo.com.
                   
                    -ooo-

    CONGRATS, CAGAYAN DE ORO CITY: In Cagayan De Oro City, all’s well that ends well for the P107 million Recto-Velez flyover, even if its final completion didn’t take place within the 90-day period promised by Mayor Vicente Emano. What is important now is that the flyover is completed and could be used now by the public to ease up traffic woes in the city. Congratulations, Mayor Dongkoy.

                    -ooo-
 
    TAGLE AND BIBLE READING FOR CATHOLICS: I congratulate new Manila Archbishop Luis Antonio Tagle, who was appointed to the post by Pope Benedict XVI just last Thursday night, October 13, 2011, to replace retired Archbishop Gaudencio Rosales.

Perhaps, with Tagle, the Philippine Roman Catholic Church can now try to focus on strengthening the knowledge, understanding, and appreciation of Filipino Catholics of the Holy Bible, side-by-side with its other advocacies for it would seem that almost 99 percent of Filipino Catholics do not even know even just one passage of the Bible.

This is unfortunate, considering that knowing the Bible is a pre-requisite to a healthy and robust faith, a faith that can move mountains, a faith that will bring eternal life with God. As it is, among Christian believers in the Philippines, Catholics appear to be the least knowledgeable of the Bible and this is no laughing matter.

                -ooo-

PRAYERS FOR WARRING LEADERS OF GOV’T: Chief Justice Renato Coronas’s blast against Malacanang and Congress during the annual convention of the Philippine Judges Association last Thursday, October 13, 2011, only confirms once more the long-simmering feud among the three great branches of government, brought about by differing political persuasions among their leaders.

All that ordinary Filipinos can do now is to pray that God, in His great mercy, will intervene, and instill in the hearts of our leaders the fear and love of Him, and inculcate in the minds of those who wield power now in the executive, legislative and judicial branches of government that they, too, like all others before them, will, sooner than later, fade away before they even know it.

Let us pray that our leaders will be inspired by God to remember that they are His mere trustees, nothing more, nothing less, to take care of the Filipino people and that, if they fail in this divine trust, there will be no other place for them, and their children down to the third and fourth generations, but hell---an eternal place of worm and fire.

                -ooo-

GOD’S BLESSINGS, PART VII: This is the final part of Deuteronomy 28:1-14 of the Bible, about God’s blessings to those who listen to Him and who obey His commands: “…Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them…”


---


Panalangin para sa mga nag-aaway na lider


    INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Sapagkat alam ko ang aking mga panukala para sa inyo,’ ayon sa Panginoon, ` mga planong magdudulot sa inyo ng katagumpayan at hindi ng kapahamakan, mga planong magbibigay pag-asa sa inyo, at maging ng magandang kinabukasan’…” (Jeremias 29:11, Bibliya).

                    -ooo-

    BROADCASTERS’ INSTITUTE, BINUKSAN: Nagbukas na ang BATAS INTERNET TV ng kanyang “broadcasters’ institute” upang sanayin ang mga taong interesadong maging radio-TV journalists at magkaroon ng kasanayan sa radio-TV broadcasting sa pamamagitan ng direktang pag-aaral. Maaari pong tumawag ang lahat na interesadong tao sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa akin sa batasmauricio@yahoo.com.
                   
                    -ooo-

    CONGRATS, CAGAYAN DE ORO CITY: Sa Cagayan De Oro City, maayos namang nakumpleto na ang P107 milyong Recto-Velez flyover, bagamat medyo ang pagkakakumpletong ito ay mas matagal ng konti sa ipinangakong 90 araw ni Mayor Vicente Emano. Ang mahalaga sa ngayon, natapos na ito at magagamit na ng sambayanan upang maibsan ang problema sa trapiko. Congratulations po, Mayor Dongkoy.

                    -ooo-
 
    SI ARCHBISHOP TAGLE, AT PAGBABASA NG BIBLIYA NG MGA KATOLIKO: Binabati ko ang bagong Manila Archbishop, Luis Antonio Tagle, na nanombrahan sa puwesto ni Pope Benedict XVI noong lamang gabi ng Huwebes, Oktubre 13, 2011, upang palitan ang nagretiro ng si Archbiship Gaudencio Rosales.

Marahil, sa panahon ni Tagle, ang Simbahang Katoliko sa Pilipinas ay kikilos na upang palakasin ang kaalaman, pang-unawa at pagkagiliw sa Bibliya ng mga Katolikong Pilipino, kasabay ng pagsusulong nito ng gawain para sa kanyang ibang mga layunin, dahil maliwanag na ang halos 99 porsiyento ng mga Katolikong Pilipino ay ni hindi nakakaalam ng kahit isang bersikulo man lamang.

Kalunos-lunos ang katotohanang ito, lalo na at iisiping ang kaalaman sa Bibliya ay kondisyon para sa isang malusog at masigasig na pananampalataya, isang pananampalatayang makakapagkilos sa mga bundok, at pananampalatayang magbibigay ng buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Sa ngayon, sa mga mananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, ang mga Katoliko ang pinaka-walang alam sa Bibliya, at hindi ito nakakatawa.

                -ooo-

PANALANGIN PARA SA MGA NAGBABANGAYANG LIDER NG GOBYERNO: Ang lantarang banat ni Chief Justice Renato Corona laban sa Malacanang at sa Kongreso noong Huwebes, Oktubre 13, 2011, sa taunang Philippine Judges Association convention, ay kumukumpirma lamang, minsan pa, sa matagal ng kumukulong alitan ng tatlong sangay ng gobyerno na nag-uugat sa pagkakaiba sa politika ng kanilang mga lider.

Ang tanging magagawa ng mga ordinaryong Pilipino sa ngayon ay manalangin sa Diyos na sa Kanyang dakilang habag, kikilos siya at ilalagay sa puso ng ating mga lider ang takot at pagmamahal sa Kanya, at maging ang kaisipang ang mga may hawak ng kapangyarihan ngayon sa ehekutibo, lehislatura at hudikatura ay lilipas din, tulad ng mga nauna na sa kanila.

Manalangin tayo na ang ating mga lider ay bibigyan ng Diyos ng inspirasyong aalalahanin sa lahat ng sandali na sila, ang mga lider, ay mga manggagawa lamang, wala ng iba pa, na naatasang pangalagaan ang sambayanang Pilipino, at kung mabibigo sila sa gawaing ito, sila at ang kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ay tutungo sa iisang lugar lamang---sa impiyerno ng uod at apoy.

                -ooo-

PAGPAPALA NG DIYOS, IKA-PITONG BAHAGI: Naririto na ang panghuling bahagi ng Deuteronomio 28:1-14 tungkol sa mga pagpapala ng Diyos sa mga nakikinig at sumusunod sa Kanya: “… Huwag kayong lalabag sa mga utos ko sa inyo, at huwag kayong liliko sa kaliwa o sa kanan man, at huwag kayong susunod sa iba pang mga diyos-diyusan at sila ay paglingkuran…”

-30-