PNoy-FM Jr. word war: RP leaders, no good

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… `How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears’...” (2 Samuel 7:22, the Holy Bible).

-ooo-

WORD WAR SHOWS NO LEADER CAN HELP RP: The word war between President Aquino and Sen. Ferdinand Marcos Jr. is a good opportunity for all Filipinos to see that, really, there is no leader in this country who can help, or who has truly helped, our countrymen. 

If we are to believe the accusations and counter-accusations of Aquino and Marcos against each other, it is not hard to see that all of our political leaders, without exception, have committed crimes against our country and our people themselves, and that they have literally gotten away with murder, with plunder, and much abuse.

What is more, these leaders and their families are the only ones who have been enriched through the years, with almost 99 percent of our people remaining mired in poverty, desperation and largely-difficult lives.

-ooo-

EDDIE ILARDE STILL ON RADIO DZBB: Former Sen. Eddie Ilarde---he who became famous because of his radio-TV shows “Kahapon Lamang” and “Student Canteen”---has a suggestion that GMA Network, Inc. must follow, insofar as its radio station DZBB is concerned: the network must follow the lead of rival ABS CBN and likewise show on TV the broadcasts of DZBB.

Ilarde, who emceed the media presentation launching the “Global Media Forum” of the Publishers’ Association of the Philippines Inc. chairman Juan P. Dayang last Saturday at the Cellar Bar of the Century Park Sheraton Hotel in Manila, said the idea of radio broadcasts being shown on TV actually originated from him.

“It was unfortunate that when I first presented this idea to GMA bosses, it was not favorably acted upon, and so another network is benefitting from it,” Ilarde said. The former lawmakers continues to have an outstanding radio program at DZBB, Saturdays and Sundays, at 2 in the afternoon, entitled “Kahapon Lamang”.

-ooo-

JESUS CHRIST, THE “MIGHTY GOD” & “EVERLASTING FATHER”: Here are some parts of the Bible showing Jesus is really the “Mighty God” and “Everlasting Father”: “… Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel…” (Isaiah 7:14).

“… For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace…” (Isaiah 9:6). The son-child being called “Mighty God” and “Everlasting Father”? Think about it!!!


---

Away PNoy-FM Jr.: walang mabuting lider sa RP

INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Napakadakila po ninyo, Panginoong Diyos! Walang ibang katulad Ninyo, at walang ibang Diyos maliban sa Inyo, gaya ng narinig namin sa aming mga sariling pandinig’…” (2 Samuel 7:22, Bibliya).

-ooo-

BANGAYAN, NAGPAPAKITANG WALANG LIDER NA NAKATULONG SA RP: Ang bangayan sa pagitan ng Pangulong Aquino at Sen. Ferdinand Marcos Jr. ay isang magandang pagkakataon para sa mga Pilipino upang kanilang makita, tunay nga, na walang lider sa bansang ito na makakatulong, o nakatulong na nga, sa ating mga kababayan.

Kung paniniwalan natin ang mga batuhan ng akusasyon nina Aquino at Marcos sa isa’t isa, hindi magiging mahirap para sa atin na maintindihan na ang lahat ng ating mga lider-pulitika ay nakagawa mismo ng mga krimen laban sa ating bayan at sa sambayanan, kagaya ng pagpatay, pandarambong at matinding abuso.

Ganundin, ang mga lider lamang natin, at ang kanilang mga pamilya, ang siya lamang na nakapagpayaman sa kanilang mga sarili sa pagdaan ng panahon, samantalang halos 99 porsiyento ng ating mga kababayan ay nananatiling lubog sa kahirapan, kawalang-pag-asa, at mabigat na buhay.

-ooo-

EDDIE ILARDE, NASA DZBB PA RIN: May panukala si dating Sen. Eddie Ilarde---na sumikat dahil sa kanyang mga palatuntunan sa radyo at telebisyon, ang “Kahapon Lamang” at “Student Canteen”---na dapat sundin ng GMA Network Inc., at ito ay ang pagpapalabas din sa telebisyon ng mga palatuntunan sa himpilang DZBB, gaya ng ginagawa ng ABS CBN.

Ayon kay Ilarde (na naging emcee ng paglulunsad ng “Global Media Forum” ng Publishers’ Association of the Philippines, Inc. at ng pinuno nitong si G. Juan P. Dayang sa Cellar Bar ng Century Park Sheraton Hotel sa Manila noong Sabado), ang ideya ng pagsasa-telebisyon ng mga palatuntunan sa radyo ay nanggaling sa kanya.

“Sayang at hindi ito kinatigan ng mga namumuno sa mga may-ari ng GMA, kaya naman ibang network tuloy ang gumawa nito,” dagdag pa ni Ilarde. Mayroon pa ding palatuntunan sa ngayon si Ilarde sa DZBB, Sabado at Linggo, alas dos ng hapon, ang “Kahapon Lamang”.

-ooo-

JESUS,  ANG “MAKAPANGYARIHANG DIYOS” AT “WALANG HANGGANG AMA”: Naririto po ang ilang bahagi ng Bibliya na nagpapakita na si Jesus ay tunay na “Makapangyarihang Diyos” at “Walang –hanggang Ama”: “… Kung ganun, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda: maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol, at tatawagin siyang Immanuel…” (Isaias 7:14).

“… Sapagkat isang sanggol ang sa atin ay isisilang, isang anak na lalaki ang sa atin ay ibibigay, at ang pamamahala ay ilalagay sa kanyang mga balikat. At tatawagin siyang Kapuri-puring Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang-hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan…” (Isaias 9:6). Ang anak na lalaki, tatawaging “Makapangyarihang Diyos” at “Walang hanggang Ama”? Pag-isipan po natin ito.