Rotarians as miracle workers, Part III

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… The Father and I are one…” (Jesus Christ, in John 10:30, the Holy Bible).

-ooo-

ROTARIANS AS MIRACLE WORKERS, PART III: This is the third installment of the speech entitled “Rotarians as miracle workers for service above self” which I delivered during the “Governor’s Visit and Fellowship for Service Above Self and Four Way Test” of the Rotary Club of Intramuros, District 3810, last Thursday, September 29, 2011:

“What makes Rotarians truly successful miracle workers even in the face of great difficulties? Many reasons will be advanced for this, but my two cents worth is that, their capacity to help is derived from their abiding faith that helping others is obeying God’s second greatest command, written in Matthew 22:39 of the Holy Bible.

“This verse says: love others as you love yourself, and that in obeying this command of God, they are in fact submitting themselves to the will of God---with the assurance that even if they are wanting in many respects themselves, God will give them the required provision.

-ooo-

SIMILARITIES BETWEEN ROTARIANS AND THE BIBLICAL GIDEON: “In this way, Rotarians are very much like Gideon, a weak and poor young man coming from the one of the weakest and poorest tribes from the 12 tribes of Israel, who, with only three hundred men, defeated their opponents---the Midianites---who numbered hundreds of thousands and who made life miserable for God’s believers, including Gideon and his tribe.

“During the time of Gideon, as recounted in the Book of Judges, Chapters 6 and 7, he was an Israelite who considered himself the least---and therefore insignificant---among his family members.

“One day, he was told by God to lead his people in fighting their oppressors who made life difficult for them by taking all their animals and produce. Gideon at first refused to lead his people, saying he can not do it because he was insignificant, his family was insignificant, and that he was not equipped to fight as a warrior at all.

-ooo-

D 3810 ROTARIANS INSPIRES PRIDE: “But God told Gideon to go in whatever strength he had at that time, because He will be with him. `Am I not sending you?’ God asked Gideon. God then said: Go in the strength that you have now, and I will be with you.

“Gideon believed God, and using mere trumpets, broken jars and torches, he led his people to victory, routing and killing his heavily armed opponents. My fellow Rotarians, whether we are aware of it or not, this is what we have been also doing as we give `service above self’ to our fellowmen---we are going in the strength God has given us to overcome our problems and defeat our enemies, empowering us to assist the poor and the needy.

“Consequently, it is a never-ending source of inspiration and gratitude to God for me that many of our Rotarians from District 3810 today are very much like Gideon---performing miracles, achieving great successes, winning great battles---with almost nothing but great faith in their hearts…” More to follow!!!


---


Rotarians, matindi sa paglilingkod, Part III


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ako at ang Ama ay iisa…” (Ang Panginoong Jesus, sa Juan 10:30, Bibliya).

-ooo-

ROTARIANS BILANG MGA MIRACLE WORKERS, PART III: Ito po ang pangatlong bahagi ng talumpating “Rotarians, mga milagrosong manggagawa para sa paglilingkod ng higit sa sarili” na aking ibinigay noong “Governor’s Visit and Fellowship for Service Above Self and Four Way Test” ng Rotary Club of Intramuros, District 3810, noong Huwebes, Septyembre 29, 2011:

“Papaanong nagiging tunay na matagumpay ang mga Rotarians sa kanilang paglilingkod sa kabila ng maraming balakid? Maraming dahilan ang ibibigay ng iba para dito, subalit sa aking tingin, ang kakayahan nilang tumulong ay nanggagaling sa paniniwala nilang ang pagtulong sa kapwa ay pagsunod sa ikalawang utos ng Diyos na nakasulat sa Mateo 22:29 ng Bibliya.

“Ayon sa bersikulong ito: mahalin ninyo ang inyong kapwa tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili, at sa pagsunod na ito sa utos ng Diyos, tunay ngang nagpapasakop sila sa Diyos---kaakibat ito ng katiyakan na bagamat marami din silang mga pagkukulang sa buhay, ang Diyos na ang magpupuno sa lahat.

-ooo-

PAGKAKATULAD NG MGA ROTARIANS AT NI GIDEON NG BIBLIYA: “Sa ganitong pananaw, maihahalintulad ang mga Rotarians kay Gideon, isang mahina at mahirap na lalaki na nagmula sa pinakamahina at pinakamahirap na tribo sa 12 tribo ng Israel. Gayong 300 lamang ang kanyang mga kawal, tinalo nila ang kanilang mga kalaban---ang mga Midianites---bagamat ang mga ito ay may bilang na daang libo, at bagamat matagal na nilang pinahihirapan ang mga mananampalataya ng Diyos, kasama na si Gideon at ang kanyang tribo.

 “Sa panahon ni Gideon, gaya ng iniulat sa Aklat ng mga Hukom, kapitulo 6 at 7, mahigpit ang pakiramdam niya na siya ay aba---at walang halaga---sa hanay ng kanyang mga kapamilya.

 “Isang araw, sinabihan siya ng Diyos na pangunahan niya ang kanyang mga kababayan sa paglaban sa mga Midianites, na nagpapahirap sa kanila sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga hayop at mga ani. Noong una ay ayaw ni Gideon sumunod, sa dahilang alam niyang wala siyang kakayahan bilang mandirigma.

-ooo-

D 3810 ROTARIANS, MAIPAGMAMALAKI: “Pero inutusan siya ng Diyos na kumilos ayon sa kanyang katayuan at kakayahang nasa kanya noong mga panahong iyon, sapagkat sasamahan siya ng Diyos. `Di ba isinusugo kita?’ tanong ng Diyos kay Gideon. Sabi ng Diyos: kumilos ka sa lakas na taglay mo, at kasama mo Ako.

“Pinaniwalaan ni Gideon ang Diyos at, gamit ang mga trumpeta, basag na banga at mga sulo lamang, pinangunahan niya ang kanyang mamamayan sa paglipol ng kanilang mga armadong kalaban. Mga kasamang Rotarians, ke alam man natin o hindi, ganito din ang ating ginagawa sa paglilingkod ng higit sa sarili sa ating kapwa---kumikilos tayo sa lakas na ibinigay ng Diyos upang mapagtagumpayan ang ating mga kaaway at mga suliranin, at makapagbigay ng tulong sa iba. 

“Dahil diyan, malaki ang aking pagpapasalamat sa Diyos sa inspirasyong ang mga Rotarians mula sa District 3810 ngayon ay katulad ni Gideon---mahimala sa paggawa ng serbisyo, lubos ang pagtatagumpay sa lahat ng laban---kahit na ang tanging sandalan nila halos ay ang pananampalataya sa kanilang mga puso…” May dugtong pa ito!!!