Better approach to peace in Mindanao

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart…” (Psalm 37:4, the Holy Bible).

-ooo-

BETTER APPROACH TO PEACE IN MINDANAO: Now, which approach is really better in finding peace in Mindanao? The Joseph Estrada approach, or the Noynoy Aquino approach? All-out war, or pursuing peace talks? How about the Tingting-Peping Cojuangco approach---that of pursuing projects to spur economic development at all cost, and making life much better for the people in Mindanao?

What the government cannot deny is the fact that the Joseph Estrada and Noynoy Aquino approaches have been tried before, but nothing has come out of them, if we take into consideration the continuing war in the South. People continue to die, and continue to be displaced.

I guess that we should now seriously look into Tingting and Peping’s plans for Mindanao, plans which, actually, have been made known to the Aquino government from day one of its rule. Surely, if our people in Mindanao will start having better life, they would soon forget their gripes and grievances. A poor stomach, really, is a sure recipe for revolt.

-ooo-

PLANS TO PROSPER MINDANAO: This is what I wrote about some of these plans on June 21, 2011, in this same column:  “I am privy to information that Peping Cojuangco, husband of Tingting, has been approached by top officials of Muslim countries, asking if he could arrange for the Philippines to produce long grain rice, in any quantity that the country could produce. Cong. Peping’s initial plan is to ask ARMM to allow its idle lands to be used for this project.

“The beauty of this plan, from the point of view of Cong. Peping, is that ARMM or the Philippines could ask that payments for the long grain rice we will produce would be in the form of oil, through some kind of a barter arrangement which is in vogue in Mindanao.

“Then, as Cong. Peping’s plans envision, the Muslim countries buying the ARMM’s long grain rice could also be asked to put up refinery firms in the region so that the oil they will be paying us could be processed right here, thereby greatly bringing down oil prices, initially in Mindanao and, ultimately, in the whole country…”

-ooo-

SIGNS OF THE END TIMES GETTING CLEARER: On the other hand, I am also convinced that all of these fights in Southern Philippines, when viewed from what is happening in Greece where riots and mayhem are now the rule, and in many other countries experiencing calamities, tragedies and economic hardships, actually form part of a pattern too clear to be ignored.

They are the signs of the end times pointed out by Jesus Christ in Matthew 24: “As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. `Tell us,’ they said, `when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?’

“… many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars… Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places…”

---

Paraan ng kapayapaan sa Mindanao

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Magalak kayo sa Panginoon, at ipagkakaloob Niya sa inyo ang naisin ng inyong mga puso…” (Awit 37:4, Bibliya).

-ooo-

MAS MAHUSAY NA PARAAN SA KAPAYAPAAN SA MINDANAO: Ano na nga ba ang mas mahusay na paraan para sa kapayapaan sa Mindanao? Ang paraan ni Joseph Estrada o ang paraan ni Noynoy Aquino? Giyerang umaatikabo, o usapang pangkapayapaan? O ang paraan ng mag-asawang Tingting at Peping Cojuangco---ang puspusang pagtatatag ng mga proyektong pangkabuhayan upang maging mas mahusay ang buhay ng mga taga-Mindanao?

Ang hindi maitatatwa ng gobyerno, ang mga kaparaanan nina Joseph Estrada at Noynoy Aquino ay lubos ng nasubukan noon pa man, pero wala ding nangyari, sapagkat patuloy pa din ang giyera sa Hilagang Pilipinas. Nagkakamatayan pa din, at nagkakanda-hirap pa rin ang marami.

Sa tingin ko, kailangan ng seryosohin ang mga panukala nina Tingting at Pepin para sa Mindanao---mga planong naipaabot na sa gobyernong Aquino noong mag-uumpisa pa lamang ito. Tunay nga, kung ang mga taga-Mindanao ay magkakaroon ng mas magandang buhay, makakalimutan nila ang kanilang paglaban. Ang gutom na sikmura ay ugat ng giyera talaga.

-ooo-

PLANO PARA SA MINDANAO: Sa totoo lang, isinulat ko na ang mga planong ito noon pang Junio 21, 2011 sa kolum na ito: “May impormasyon din ako na si Peping, asawa ni Tingting, ay nilalapitan ng mga matataas na opisyales ng mga bansang Muslim at nagtatanong kung pupuwedeng magtanim ng long grain rice ang Pilipinas kahit gaaano karami at bibilhin nila ito. Ang unang plano ni Cong. Peping ay hingin sa ARMM na gamitin ang mga di-ginagamit na lupa doon bilang taniman para sa proyektong ito.

“Ang maganda sa planong ito, mula sa pananaw ni Cong. Peping, ay ito: maaaring hingin ng ARMM o ng Pilipinas na ang magiging bayad para sa long grain rice na maitatanim natin ay langis, sa pamamagitan ng isang barter arrangement na uso ngayon sa Mindanao.

Pagkatapos, batay sa plano ni Cong. Peping, ang mga bansang Muslim na bibili ng mga long grain rice mula sa ARMM ay hihilingan din na magtayo ng mga refinery firms sa Mindanao, upang ang langis na ibabayad nila sa long grain rice natin ay magpapababa ng lubusan sa presyo ng gasolina, una sa ARMM, tapos sa buong bansa.


-ooo-

TANDA NG WAKAS, LUMILINAW NA: Sa kabilang dako, kumbinsido din ako na kung titingnan ang mga labanang ito sa Hilagang Pilipinas kaakibat ng mga gulo at riot sa Greece, at ng iba pang mga trahedya, kalamidad at paghihirap sa ibang bansa, makikitang bahagi ito ng isang maliwanag na padron na hindi dapat binabalewala.

Ang mga ito ay siyang mga tanda ng wakas ng panahon na ibinabala ni Jesus sa Mateo 24: “ Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng Olibo, lumapit sa Kanya ang mga alagad at nagsabi, `Sabihin po ninyo sa amin, ano ang mga tanda ng inyong pagbabalik at ng wakas ng panahon?

“… marami ang darating gamit ang aking pangalan at magsasabing `Ako ang Mesiyas,’ at makakadaya sa marami. Makakarinig kayo ng mga labanan at ulat ng mga labanan… Ang mga bansa ay maglalaban-laban, at ang mga kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at paglindol sa maraming lugar…”