Pinoy bastardos and bastardas

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit, to sustain me...” (Psalm 51:12, the Holy Bible). 

-ooo-

MANY LEADERS WILL SHARE GADAFFI’S INGLORIOUS END: The ignominious death of Moammar Gadaffi is tragic, not because of the violence that attended it, but because of his surprising disability to understand that death is surely going to come to him someday, and make him account for everything he ever did. This is the same disability that affects many who are placed in positions of power. Without doubt, they, too, will share Gadaffi’s inglorious end!

-ooo-

PCA CHIEF INSULTS FARMERS, & PNOY: Philippine Coconut Authority (PCA) Chairman Virgilio Romanillos may have insulted not only farmers belonging to the Misamis Oriental Farmers’ Association (MOFA), but even President Aquino as well, with his quoted statement that “coconut is the crop of lazy farmers.” Romanillos must be reminded that the President himself is now promoting coconut farming, because Americans are consuming coco water for health benefits.

-ooo-

DOES PNOY HAVE A BETTER PLAN TO END WARS IN MINDANAO? President Aquino may have good reasons on insisting that there is no need to wage an all-out war against the Moro Islamic Liberation Front (MILF) even after MILF guerillas killed 19 officers and men of the Armed Forces of the Philippines (AFP), for war, after all, will breed more wars. The question however is: does Aquino have a better plan to end the wars in Mindanao?

-ooo-

`SORI NA LANG’ TO THE SLAIN AFP OFFICERS AND MEN? And how does the President aim to assuage the feelings of the families of the slain officers and men, particularly those who were not even supposed to be in Al-Barka, Basilan, as their assignment required them to be undergoing scuba training? Just say “sorry” to them, and explain there was really nothing the government could have done to save the officers and men from certain death?

-ooo-

PINOY BASTARDOS & BASTARDAS: The National Statistics Office report saying four out of ten Filipinos being born in the Philippines are illegitimates---meaning, they are born from fathers and mothers who, for one reason or another, are not married---just confirms what is happening around us now. No one is getting married anymore! Perhaps, Filipinos today are now happy to have their children called “bastardos” or “bastardas”, or more derisively, “iho de p..a”.

-ooo-

LEGAL IMPLICATIONS OF ILLEGITIMACY: Of course, there are varied reasons why Filipinos no longer marry---poverty, previous marriage, personal belief, among others. And no one can argue against those reasons. But let me ask those who form a family without the benefit of marriage: are you even aware of the legal implications and difficulties of your children being called illegitimate?

-ooo-

GOD ABHORS ILLEGITIMATES: Worse than these legal implications and difficulties are the spiritual dimensions of being illegitimate. In one passage of the Bible, Malachi 2:15, God makes it clear He wants legitimate and godly children, thus: “…Has not the one God made you? You belong to him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring…”

-ooo-

ILLEGITIMATES & VIOLATION OF GOD’S COMMANDS: Therefore, it would be clear right away that having illegitimate children means violating God’s command, as written in Malachi 2:15 of the Bible. Of course, we are aware that disobeying God brings curses not only to us, but even to our children to the fourth generation. Read Deuteronomy 28:15 and Exodus 5:20 (last sentence) about this.

-ooo-

CONGRATS TO NORTH PALM HOTEL & GARDEN: Congratulations to the people of Davao City and nearby provinces. There is a new hotel in the city called North Palm Hotel and Garden. It is located along the highway in Lanang, Davao City and boasts of 22-earth-toned rooms. Nieva Liz Jolampong, hotel manager, said North Palm is a Wi-Fi hotspot. I hope to visit this hotel one of these days, God willing.

--

Pinoy bastardo at bastarda


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ibalik mo sa akin ang kaligayahan ng iyong kaligtasan at pagkalooban mo ako ng nagkukusang espiritu, upang siyang maging pandugtong ng buhay ko…” (Awit 51:12, Bibliya).

-ooo-

MARAMING LIDER, MAGWAWAKAS NA GAYA DIN GADAFFI: Ang kamatayang inabot ni Moammar Gadaffi ay kalunos-lunos at kahiya-hiya, hindi dahil sa karahasang naranasan niya, kundi dahil sa kataka-takang kawalan niya ng pang-unawa na mamamatay din siya pagdating ng araw, at tutuusin din ang lahat ng kanyang ginawa. Ganito din ang katayuan ng maraming lider sa ngayon. Walang duda, mararanasan din nila ang kaawa-awang wakas ni Gadaffi.

-ooo-

PCA CHIEF, ININSULTO DI LAMANG ANG MAGSASAKA KUNDI PATI SI PNOY: Maaaring nainsulto ni Philippine Coconut Authority (PCA) Chairman Virgilio Romanillos hindi lamang ang mga magsasakang kasapi ng Misamis Oriental Farmers’ Association (MOFA), kundi maging ang Pangulong Aquino na din, sa kanyang pahayag sa media na “ang niyog ay produkto ng mga tamad”. Dapat maipaalala kay Romanillos na ang Pangulo mismo ang nagsusulong ng niyog, sapagkat pinagkakaguluhan ang tubig nito ngayon ng maraming Amerikano.

-ooo-

MAY MAS OK NA PLANO BA SI PNOY VS. GIYERA SA MINDANAO? Maaaring may magandang dahilan ang Pangulong Aquino sa pagsasabing hindi kailangan ng todong pakikipag-giyera sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) kahit napatay na ng mga tauhan nito ang labing-siyam na opisyales at sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP), sapagkat ang giyera, tunay nga, ay magdadala ng mas malalang labanan. Ang tanong lamang ay ito: may mas magandang plano ba si Aquino upang tapusin na ang gulo sa Mindanao?

-ooo-

`SORI NA LANG’ SA MGA NAMATAY NA SUNDALO? At papaano naman papaglubagin ng Pangulo ang loob ng mga pamilya ng mga namatay na opisyales at sundalo, lalo na yung mga hindi naman dapat nasa Al-Barka, Basilan, at dapat ay sumasailalim ng scuba training? Sasabihan na lamang ba sila ng “sori na lang”, at papaliwanagan na wala talagang magagawa ang gobyerno upang iligtas ang mga biktima mula sa kamatayan?

-ooo-

MGA BASTARDO AT BASTARDANG PINOY: Ang ulat ng National Statistics Office na nagsasabing apat sa sampung Pilipinong isinisilang sa Pilipinas ay mga anak sa labas o ilehitimo---ibig sabihin, ang mga magulang nila ay hindi kasal sa isa’t isa---ay kumukumpirma lamang sa mga tunay na pangyayari sa ating kapaligiran. Wala na talagang nagpapakasal sa ngayon! Marahil, maligaya na ang mga Pilipino sa ngayon na tinatawag ang kanilang mga anak na “bastardo” o “bastarda” o di kaya ay “iho de p..a”.

-ooo-

IMPLIKASYON SA BATAS NG PAGIGING ANAK SA LABAS: Siyempre, maraming dahilan kung bakit di  na nagpapakasal ang mga Pilipino---kahirapan sa buhay, may naunang kasal, personal na paniniwala at iba pa. At walang makakuwestiyon sa mga dahilang ito. Pero gusto kong tanungin ang mga nagtatayo ng mga pamilyang walang kasal: alam ba ninyo ang mga implikasyon at mga paghihirap sa batas kung ang mga bata ay bastardo o bastarda? 

-ooo-

GALIT ANG DIYOS SA MGA ILEHITIMO: Ang mas masama pa sa mga implikasyon at paghihirap sa batas na ito ay ang problemang pang-espirituwal ng pagiging ilehitimo. Sa isang bahagi ng Bibliya, Malakias 2:15, niliwanag ng Diyos na ang nais Niya ay mga legal at maka-Diyos na mga anak: “… Hindi ba ang iisang Diyos ang may lalang sa inyo? Pag-aari Niya kayo sa katawan at espiritu. At ano ang nais ng Diyos? Mga lehitimo at maka-Diyos na mga anak…”

-ooo-

MGA ILEHITIMO AT PAGLABAG SA UTOS NG DIYOS: Kung ganun, maliwanag na ang pagkakaroon ng mga ilehitimong mga anak ay nangangahulugan ng paglabag sa mga utos ng Diyos, gaya ng sinasabi ng Malakias 2:15 ng Bibliya. Tunay nga, alam natin na ang paglabag sa mga utos ng Diyos ay nagdadala ng sumpa, di lamang sa sa atin kundi pati na sa ating mga anak hanggang sa ika-apat na salinglahi. Basahin po natin ang Deuteronomio 28:15 at Exodus 5:20.

-ooo-

CONGRATS, NORTH PALM HOTEL & GARDEN: Binabati ko ang sambayanan ng Davao City at mga kanugnug-probinsiya. May bagong hotel sa lungsod, ang North Palm Hotel and Garden. Nakatayo ito sa highway sa Lanang, Davao City, at mayroong 22 mga makukulay na kuwarto. Ayon kay Nieva Liz Jolampong, hotel manager, ang North Palm ay Wi-Fi hotspot. Sana ay maka-bisita ako sa hotel na ito sa mga susunod na araw, kung pahihintulutan ng Diyos.