INC’s Eduardo V. Manalo: God-directed

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart...” (Hebrews 4:12, the Holy Bible). 
-ooo-

PERSON TO PERSON MENTORING FOR INC EXECUTIVE MINISTER: As Iglesia Ni Cristo Executive Minister Eduardo V. Manalo celebrates his 56th birthday on October 31, 2011, he will actually be marking likewise the second successful year of his leadership of the Church founded in 1914 by his grandfather, Executive Minister Felix Y. Manalo, and subsequently nurtured to greatness by his own father, Executive Minister Erano G. Manalo.

But, while God’s hand can be seen directing the steps of Ka Eduardo as he became the third leader of the Church in 2009, thus continuing its phenomenal evangelization success not only in the Philippines but even worldwide, it helped greatly that, for a long time, he underwent a “person to person” mentoring from his father, Ka Erdy, evidently preparing him for his present position.

INC records show that Ka Erdy took every opportunity to teach Ka Eduardo, so that even simple moments like taking a brisk walk would turn into precious mentoring sessions. 

And the advice and guidance of Ka Erdy became extremely important to Ka Eduardo, especially after Ka Eduardo was named as the Church’s deputy executive minister on May 7, 1994, such that communication lines remained open between the father and the son, even when they are hundreds of miles apart.

-ooo-

OFFICIAL BIOGRAPHY OF KA EDUARDO: Here is a part of an official biography written about Ka Eduardo by his very own daughter, Gemma Mina V. Manalo, and which can be accessed at Facebook:  “The ideals of the Executive Minister have always been the inspiration of Brother Eduardo's project. 

“He sponsored workshops in writing and translations and seminars for ministerial students, as Brother Eraño wanted ministers trained in all fields beneficial to the Church. 

“Such learning activities culminated in projects like the Eye 'N See Life photo exhibit and Christian Music Video Festival (CMVFest), which were under not only Brother Eduardo's sponsorship but also his artistic direction, given his knowledge of photography, filming, and video editing.

-ooo-

INC PROMOTES GOOD VALUES FOR THE YOUTH: “Because Brother Eraño wanted good values to be prompted especially among the youth of the Church, Brother Eduardo launched a children's exhibit entitled `Values 101.’ 

“He also released animated documentaries about the Sugo and Brother Eraño to help the youth understand and value their compassionate labors for the Church. In addition, he initiated the digital restoration of older issues of the Pasugo…”


---


G. Eduardo V. Manalo: ginagabayan ng Diyos

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos. Mas matalas sa dalawang talim ng isang tabak, at nakakapasok sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng mga buto at kasu-kasuan; tinutuos nito ang isip at pag-uugali ng puso…” (Hebreo 4:14, Bibliya).
-ooo-

PERSONAL NA PAGTUTURO PARA SA TAGAPAMAHALANG PANGKALAHATAN NG INC: Habang ipinagdiriwang ni G. Eduardo V. Manalo, ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kanyang ika-56 na kaarawan sa Oktubre 31, 2011, itinatampok din ang kanyang ikalawang-taon ng matagumpay na pamumuno sa Simbahang itinatag noong 1914 ng kanyang lolo, si Executive Minister Felix Y. Manalo, at itinaguyod sa katagumpayan ng kanyang sarili ama, si Executive Minister Erano G. Manalo.

Ngunit bagamat maliwanag na ang Diyos ang gumagabay kay Ka Eduardo matapos siyang maging pangatlong lider ng INC noong 2009, dahilan upang patuloy ang tagumpay nito sa Pilipinas at sa buong mundo, nakatulong ng malaki na sa matagal na panahon, sumailalim si Ka Eduardo sa personal na pagtuturo ng kanyang ama, si Ka Erdy, bilang paghahanda na rin sa kanyang kasalukuyang posisyon.

Batay sa mga record ng INC, sinamantala ni Ka Erdy ang bawat pagkakataon upang sanayin ng lubos si Ka Eduardo, kaya naman kahit na ang mga simpleng pagsasama lamang nila, gaya ng paglalakad upang mag-ehersisyo, ay naging daan ng mga mahahalagang pagtuturo.

Dahil diyan, naging napakahalaga ng mga payo at paggabay ni Ka Erdy para kay Ka Eduardo, lalo na noong manombrahan si Ka Eduardo bilang Pangalawang Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia noong Mayo 7, 1994, kaya naman nanatiling nakabukas ang linya ng komunikasyon sa kanilang pagitan, kahit na libong milya ang layo nila sa isa’t isa.

-ooo-

OPISYAL NA TALAMBUHAY NI KA EDUARDO: Naririto po ang ilang bahagi ng isang opisyal na talambuhay ni Ka Eduardo na isinulat at inilabas sa Facebook ng kanyang sariling anak, si Gemma Mina V Manalo: “Ang mga adhikain ng Tagapamahalang Pangkalahatan ang laging naging inspirasyon ni Kapatid na Eduardo sa kanyang mga proyekto.

 “Itinaguyod niya ang mga pagsasanay sa pagsusulat at pagsasalin at mga seminar para sa mga mag-aaral ng ebanghelyo, sapagkat ninais ng Kapatid na Erano na masanay ang mga ministro sa lahat ng larangang makakabuti sa Simbahan.

“Ang ganitong klase ng mga pagsasanay ay nagbigay-daan sa mga proyektong gaya ng Eye ‘N See Life Photo Exhibit at Christian Music Video Festival (CMVFest), na hindi lamang natuloy dahil sa pagtataguyod ni Kapatid na Eduardo kundi sa ilalim na din ng kanyang artistikong paggabay, lalo na at may kasanayan siya sa fotograpiya, pelikula at video editing.

-ooo-

INC, NAGSUSULONG NG MABUTING ASAL PARA SA MGA BATA: “Dahil adhikain din ni Kapatid na Erano na maisulong sa mga kabataan ng Simbahan ang mabuting asal, inilunsad din ni Kapatid na Eduardo ang isang children’s exhibit, na pinamagatang `Values 101’.

 “Naglabas din siya ng mga animated documentaries ukol sa Sugo at Kapatid na Erano, upang maintindihan at pahalagahan ng mga kabataan ang mga naging pagkilos nila para sa Simbahan. Ganundin, isinulong din niya ang muling paglilimbag ng mga lumang isyu ng Pasugo sa mas maliwanag na paraan sa computer…”