BY ATTY. BATAS MAURICIO


Halloween treat: can dead sinners still be saved?


 CAN A DEAD SINNER STILL BE SAVED AFTER HIS DEATH? What is the truth---when a person dies, there is nothing more that could be done to save him from eternal damnation, or he could still be saved, through the prayers offered for his soul by those who are still living?

 The Holy Bible seems to have at least two conflicting teachings on this---the first one says after death, there is nothing more that can save a sinner, but the second one says he could still be saved through the preaching of the Word to him.

The first teaching comes from Ecclesiastes 9:6 which says: “…but the dead do not know anything, nor have they any longer a reward, for their memory is forgotten. Indeed their love, their hate and their zeal have already perished, and they will no longer have a share in all that is done under the sun…”

 The second teaching comes from 1 Peter 4:6, which says: “…For the gospel has for this purpose been preached even to those who are dead, that though they are judged in the flesh as men, they may live in the spirit according to the will of God…”

     -ooo-

 “THE TOUNGE IS A FIRE”---THE BIBLE: I am willing to bet my last centavo that Assistant Secretary Mai Mislang of the Presidential Communications Office for Strategic Planning is one who is not reading the Bible, and this is clearly shown by her Tweeter remark “the wine sucks”, in reference to the wine served by the Vietnamese government to President Aquino late Tuesday.

 If she is a Bible reader, she will have known what the Word says about the tongue: “…the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things… the tongue is a fire, the very world of iniquity; the tongue… sets on fire the course of our life, and is set on fire by hell…” (James 3:5-6, the Holy Bible).

 When I was younger, I used to see at the back of the passenger seats of every Pantranco bus that brought me to Manila from Tarlac the following admonition, which Mislang would do well to remember, especially now that she holds a very sensitive position in the Aquino government: “less talk, more precaution…”

     -ooo-

 WORDS AND NUMBERS: Here is an Internet item forwarded to me by Rolando Marasigan, my fellow Ilustre from the Rotary Club of Intramuros, District 3810, which explains the significance of numbers in words: the most selfish one letter word, “I”; the most satisfying two letter word, “we”; the most poisonous three letter word, “ego”.

 The most used four letter word, “love”; the most pleasing five letter word, “smile”; the fastest spreading six letter word, “rumour”; the hardest working seven letter word, “success”; the most enviable eight letter word, “jealousy”; the most powerful nine letter word, “knowledge”; and the most essential ten letter word, “confidence”.

---

Undas: maliligtas pa ba ang makasalanang patay na?


 ANG MAKASALANAN BANG NAMATAY NA AY MALILIGTAS PA? Ano nga ba ang totoo---wala ng kaligtasan mula sa impiyerno ang makasalanang namatay na, o maaari pa din siyang maligtas, sa pamamagitan ng mga panalangin para sa kanyang kaluluwa ng kanyang mga kamag-anak o kakillala na nabubuhay pa?

 Tila dalawa ang magka-salungat na turo ng Banal na Bibliya sa isyung ito---ayon sa unang turo, pag namatay na ang isang taong makasalanan, wala ng pupuwede pang gawin upang iligtas pa ito, pero ayon naman sa pangalawang turo, maaari pang maligtas ang makasalanan sa pamamagitan ng pangangaral sa kanya ng Salita ng Diyos.

 Ang unang turo ay galing sa Mangangaral 9:6, na ganito ang sinasabi: “…subalit ang mga patay ay wala ng nalalaman pa, at wala na din silang anumang gantimpala, sapagkat nakalimutan na ang kanilang alaala. Sa katunayan, ang kanilang pagmamahal, pagkagalit at pagsusumikap ay nawala ng lahat, at wala na silang bahagi pa sa anumang nagaganap pa sa ilalim ng araw…”

 Ang pangalawang aral ay galing sa 1 Pedro 4:6, na nagsasabing “…sapagkat sa dahilang ito ay naipangaral pa ang Ebanghelyo maging sa mga patay na, na bagamat sila ay huhukumin bilang mga tao sa laman, magkakaroon naman sila ng buhay ayon sa espiritu batay sa kalooban ng Diyos…”

     -ooo-

 “ANG DILA AY APOY”---BIBLIYA: Kung sakali, nais kong ipusta ang kahit na pinaka-huling sentimo sa aking bulsa na itong si Assistant Secretary Mai Mislang ng Presidential Communications Office for Strategic Planning ay hindi pala-basa ng Bibliya, at ito maliwanag na ipinakikita ng kanyang  sinabi sa Tweeter na “di masarap ang alak”, bilang pagsasalarawan sa alak na ipinainom ng gobyernong Vietnamese kay Pangulong Aquino noong Martes.
 
 Kung nagbabasa siya ng Bibliya, malalaman sana niya kung ano ang Salita ukol sa dila: “…ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, subalit nakakapagyabang ito sa maraming bagay…ang dila ay apoy, at daigdig ng kawalan ng katarungan… ang dila… ay nagpapalagablab ng ating buhay ng apoy mula sa impiyerno…” (Santiago 3:5-6, Bibliya).

 Noong mas bata ako, palagi kong nakikita sa likod ng mga upuan sa mga bus ng Pantranco na siyang nagdadala sa akin sa Manila mula sa Tarlac ang babalang dapat ay inaalaala ni Mislang, lalo na sa kanyang sensitibong posisyon sa gobyernong Aquino: “mas kokonting pag-uusap, mas maraming pag-iingat…”

     -ooo-

 MGA SALITA AT MGA NUMERO: Naririto ang isang artikulo mula na naman sa Internet na ipinadala sa akin ni Rolando Marasigan, kasama ko sa Rotary Club of Intramuros, District 3810, na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng numero sa mga salitang Ingles: ang pinakagahamang salita na iisang letra lamang, “I” (o “ako”); ang lubos na kasiya-siyang salita na dalawang letra lamang, “we” (o “tayo”); ang pinaka-may lason na salita na tatlo ang letra, “ego” (o “sarili”).

 Ang pinaka-gamit na gamit na salita na apat na letra lamang, “love” (o “pag-ibig”);  ang pinaka-nakakasiyang salita sa limang letra, “smile” (o “ngiti”); ang pinaka-mabilis na kumakalat na salita na may anim na letra, “rumour” (o “tsismis”); ang pinaka-matinding magtrabahong salita na may pitong letra, “success” (o “tagumpay”).

Ang pinaka-nanaghiling salita na may walong letra, “jealousy” (o “selos”); ang pinaka-makapangyarihang salita na may siyam na letra, “knowledge” (o “karunungan”) at ang pinaka-mahalagang salita na may sampung letra, “confidence” (o “kasiguraduhan”).