Praying and Bible reading for the dead

BY ATTY. BATAS MAURICIO
 
LIFE’S INSPIRATIONS: “… Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship…” (Romans 12:1, the Holy Bible).
 
                                                            -ooo-
 
RESURRECTION OF JESUS, AS FIRST GLORIOUS MYSTERY: After the “Sorrowful Mysteries”, the “Glorious Mysteries” in the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians follow. The “Glorious Mysteries” constitute the last batch of the mysteries of the Holy Rosary.
 
            The first of the so called “Glorious Mysteries” is the “Resurrection of Jesus”, and long accounts of it are contained in Matthew 28:1 to 20, Mark 16:1 to 20, Luke 24:1 to53, and John 20 and 21.
 
            All of these Gospels say that Mary Magdalene and another woman went to the place where Jesus was entombed, after his crucifixion and death, and found that His body was no longer there.
 
                                                            -ooo-

            JESUS IS RISEN: Then, an angel of the Lord appeared, and told the women that Jesus has risen, as He prophesied about Himself, and was in fact going to Galilee, to meet His disciples.
 
            Shortly after this and in many other incidents thereafter, Jesus showed Himself to His disciples, allowing them to touch His wounds, even eating with them, and, finally, giving them the Great Commission: to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit.
 
            Jesus likewise ordered His disciples to teach the nations to obey everything that He taught and commanded the disciples, assuring them that He will be with them, to the very end of the age.
 
                                                            -ooo-
 
PRAYING AND READING THE BIBLE FOR THE DEAD: Here are two Biblical verses, both taken from 1 Peter of the Bible, which prove that dead people can still be the object of prayer and Scriptural readings, so that even if they died in sin, they could still have eternal life in God.
 
 “For Christ… was put to death in the body but made alive in the Spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits---to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built…” (1 Peter 3:19).
 
“For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit…” (1Peter 4:6).
 

---

Panalangin, pagbabasa ng Bibliya para sa mga patay
 
 
INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kung ganun, hinihimok ko kayo mga kapatid, sa harap ng awa ng Diyos, na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang mga buhay na handog, banal at kasiya-siya sa Diyos---ito ang inyong tunay at tamang pagsamba…” (Roma 12:1, Bibliya).
 
                                                            -ooo-
 
MULING PAGKABUHAY NI JESUS, UNANG MISTERYO SA LUWALHATI: Matapos ang mga “Misteryo sa Hapis”, ang mga “Misterio sa Luwalhati” naman ang kasunod sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko. Ang mga “Misteryo sa Luwalhati” ay siyang mga pinakahuling misteryo ng Banal na Rosaryo.
 
            Ang una sa mga “Misteryo sa Luwalhati” ay ang tinaguriang “Muling Pagkabuhay ni Jesus”, na ang kuwento ay makikita sa Mateo 28:1 hanggang 20, Marcos 16:1 hanggang 20, Lucas 24:1 hanggang 53, at Juan 20 at 21.
 
            Ang lahat ng mga kuwentong ito ay nagsasabing tumungo si Maria Magdalena at ang isa pang babae sa lugar kung saan inilibing si Jesus matapos ang Kanyang pagkakapako sa krus at kamatayan, at nakita nilang wala na ang Kanyang katawan.
 
                                                            -ooo-
 
            JESUS, NABUHAY NA MULI: Noon din ay may lumitaw na anghel ng Diyos, at sinabihan sila na si Jesus ay muling nabuhay, katulad ng Kanyang ipinangaral, at Siya ay tutungo sa Galilea upang makipagkita sa Kanyang mga disipulo at mga tagasunod.
 
            Pagkatapos noon, nagpakita si Jesus sa Kanyang mga alagad, na pinayagan Niyang humawak sa Kanyang mga sugat, kumain kasama sila, at binigyan niya ng katungkulang tumungo sila sa lahat ng mga bansa, at binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
 
            Inutusan din ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na turuan ang lahat ng mga bansa na sumunod sa Kanyang mga ipinangaral, kasama ng pangakong magiging kasama nila Siya hanggang sa dulo ng panahon.
 
                                                            -ooo-
 
MGA PATAY, PUWEDE PANG IPANALANGIN AT BASAHAN NG BIBLIYA: Naririto po ang dalawang bahagi ng Bibliya, mula sa 1 Pedro, na nagpapatunay na ang mga taong namatay na ay maaari pa ring maipanalangin at basahan ng mga Kasulatan, upang kahit sila ay namatay sa kasalanan, mabubuhay pa rin sila ng walang hanggan, kasama ang Diyos.
 
 “Sapagkat si Kristo… ay namatay sa laman subalit muling nabuhay sa Espiritu. Matapos siyang buhaying muli, tinungo Niya ang mga nakakulong na mga kaluluwa at nagpahayag sa kanila---sa mga kaluluwang hindi sumuno sa Diyos noong matiyaga Siyang naghintay sa panahon ni Noa habang ginagawa nito ang daong…” (1 Pedro 3:19).
 
“Sapagkat ito ang dahilan kung saan ang ebanghelyo ay ipinangaral maging ddon sa mga patay na, upang sa kanilang paghuhukom ay tutuusin sila ayon sa batayang pang-tao ukol sa katawan, subalit mamumuhay sila sa espiritu sa harapan ng Diyos…” (1 Pedro 4:6).