Tag on Mindanao campaign irrelevant

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “… For God so loved the world, He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life…” (John 3:16, the Holy Bible).

-ooo-

FILIPINOS NEED MORE THAN PRAYING: It is nice to see President Aquino encouraging Filipinos to pray harder during these troubled times, but then we need more than prayers now, in much the same way that, as the Bible said in James 2:17 and 2:26, we need something more than faith to receive God’s grace, blessings, security and guidance.

This “something more” is faith coupled with acts, for a faith without acts is dead. So then, for Christian believers and for all others wishing to find a solution to our problems, what kind of acts must we do? First, of course, is accepting Jesus as God and Savior (John 1:12, John 10:30, 1 Timothy 1:15 of the Bible, among others).

Then, we must listen to God (which means to say, read His Bible) and obey Him unconditionally, truthfully and sincerely (Deuteronomy 28:1, 2 Chronicles 7:14, Matthew 6:33 and Matthew 7:24-27 of the Bible, among others). Reactions? Call me at 0917 984 24 68 or email me at batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

TAG ON MINDANAO CAMPAIGN IRRELEVANT: I guess that a dog by any other name is still a dog, and so, whether the offensive in Mindanao is to be called an “all out war” or an “all out justice” is not really important. What is important is that, the Armed Forces of the Philippines and the entire Aquino government were caught with their pants down in the killing of 19 officers and men in Al-Barka, Basilan.

It does not matter, too, that the AFP has now cleared Payao, Zamboanga Sibugay of rebels and rouge elements of the Moro Islamic Liberation Front. What is important is that Mindanao remains a stronghold of secessionists, bandits, media-killers, and other vultures, and that even the Aquino government has not found a solution to push the region to development.

-ooo-

NO POLICE CLUES ON REVILLA KILLING? I find it odd that, for a personality as big as the half-brother of Sen. Ramon Revilla Jr., police couldn’t offer at least a theory as to why 23 year old Ramgen Jose Bautista and his girlfriend would be shot at, stabbed and, for Ram, killed. Yet, Ram’s sister, Maria Ramona Belen, was spared. I suspect the police are hiding something in this case, and it must be something big.

-ooo-

LIGOTS NOW OUT OF THE COUNTRY? Can we really believe that former AFP comptroller Gen. Jacinto Ligot and his wife, Erlinda, are still in the Philippines, and are just merely hiding somewhere? I believe that they are now out of the country, taking advantage of the lull in their case and slipping out unnoticed, knowing as they did that the heat will be on them, as it is happening now. 

-ooo-

DEBATES ABOUT GOD WITH NON-BELIEVERS USELESS: There is a Facebook group where my name and Facebook account were simply added without my consent, and where the members are engaged in deep debates about almost anything about God, Jesus and the Holy Spirit. Initially, I was participating in their discussions, but then it became clear to me that many of the members were adamant in their lack of belief.

Here is what the Bible, in its Matthew 7:6, says about discussing with them: “Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and turn and tear you to pieces…”


---


Tag sa Mindanao campaign, di mahalaga

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak, upang sinuman ang sumampalataya sa Kanya ay di mapapamahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan…” (Juan 3:16, Bibliya).

-ooo-

HIGIT PA SA PANALANGIN, KAILANGAN NG PINOY: Mabuti naman at hinihikayat ng Pangulong Aquino ang mga Pilipinong manalangin ng totohanan sa mga panahong ito, pero higit na sa panalangin ang kailangan natin ngayon, gaya na rin ng sinasabi ng Bibliya sa Santiago 2:17 at 2:26 na kailangan natin ang higit pa sa pananampalataya upang tanggapin ang biyaya at pagpapala, paggabay at proteksiyon ng Diyos.

Ang “higit pa sa pananampalataya”  na kailangan natin ay ang mga gawa o kilos ng isang mananampalataya, sapagkat ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Kaya naman, ano ang dapat nating ikilos o gawin? Una, siyempre, ay ang pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas (Juan 1:12, Juan 10:30, 1 Timoteo 1:15 ng Bibliya).

Tapos, kailangan nating makinig sa Diyos (na ang ibig sabihin, magbasa ng Bibliya), at sumunod sa Kanyang mga utos at tuntunin (Deuteronomio 28:1, 2 Cronica 7:14, Mateo 6:33 at Mateo 7:24-27 ng Bibliya). Reaksiyon? Tawagan po ako sa 0917 984 24 68 o mag-email sa akin sa batasmauricio@yahoo.com.

-ooo-

ANUMANG TAWAG A MINDANAO CAMPAIGN, DI MAHALAGA: Para sa akin, ang aso anuman ang itawag ay aso pa rin, kaya naman kahit na ano pa ang itawag sa mga pagkilos sa Mindanao sa ngayon---all out war o all out justice---ay hindi mahalaga. Ang mahalaga, napahiya ang Armed Forces of the Philippines at ang buong gobyernong Aquino sa kamatayang inabot ng 19 na sundalo sa Al-Barka, Basilan.

Hindi din importante na nalinis na ng AFP ang Payao, Zamboanga Sibugay ng mga rebelde at mga bandido ng Moro Islamic Liberation Front. Ang mahalaga, nananatiling kampo ang Mindanao ng mga nagnanais humiwalay sa Republika, ng mga kriminal, ng mga pumapatay sa media, at lahat ng iba pang masasama, at maging ang gobyernong Aquino ay walang magawang solusyon laban sa mga ito, at maisulong ang kaunlaran sa Mindanao.

-ooo-

WALANG CLUE ANG PULISYA SA REVILLA KILLING? Kataka-taka para sa akin na walang clue man lamang ang pulisya sa kamatayan at karahasang sinapit ng 23-taong kapatid ni Sen. Ramon Revilla Jr., si Ramgen Jose Bautista, at ng kanyang girlfriend na binaril at sinaksak, at tapos ay di man lamang ginalusan ang kapatid ni Ram na si Maria Ramona Belen. Tila may itinatago ang pulisya dito, at tila malaki ito.

-ooo-

LIGOT, NAKAALIS NA? Puwede pa ba nating paniwalaan na nasa bansa pa sina dating AFP comptroller Gen. Jacinto Ligot at ang asawa nitong si Erlinda, at nagtatago lamang sa kung saan? Sa aking tingin, wala na sila sa bansa, dahil nakaalis na sila habang di sila napapansin ng bayan, lalo na at alam din nilang gigisahin talaga sila, gaya ng nangyayari sa ngayon.

-ooo-

DEBATE UKOL SA DIYOS SA MGA DI NANINIWALA, SAYANG LANG: Mayroong isang Facebook group kung saan ang aking pangalan at Facebook account ay basta na na lamang nila idinagdag upang maging miyembro nila, gayong wala naman akong pahintulot. Sa grupong ito, nakikisama ako noon sa mga talakayan nila ukol sa Diyos, pero tinigilan ko na ng lumaon, lalo na at nakita kong wala naman talaga silang paniniwala sa Diyos.

Naririto ang sinasabi ng Bibliya, sa kanyang Mateo 7:6, ukol sa pakikipagdiskusyon sa mga di nananampalataya: “Huwag mong ibibigay sa mga aso ang anumang bagay na sagrado at banal; huwag mong itatapon ang iyong mga perlas sa mga baboy. Kung magkakagayon, tatapakan lamang nila ang mga ito, at ikaw naman ang kanilang dudurugin…”