Gov’t disaster response and the Bible

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead…” (1 Peter 1:3, the Holy Bible).

-ooo-

OTHER DIMENSIONS IN NATURAL CALAMITIES: Yes, President Aquino is correct. The Philippines has to greatly improve its disaster response mechanism because more devastating and more deadly typhoons are coming, if not this year, in the years ahead. 

But then, all of these preparations would amount to nothing and would be entirely useless if the government continues to ignore one element in all these rains, floods and strong winds, and this is the Biblical dimension to all these calamities.

It will not harm anyone if, in the disaster preparedness and response plans that will be drawn henceforth, those preparing them would first read Deuteronomy 28:15, and 22-24 and Matthew 7:24-27 of the Bible, and understand what God---the Father and the Son---warned about, in terms of global warming and climate change, and about rains, floods and winds.

-ooo-

DIFFERENT PERSPECTIVE ON GLOBAL WARMING: What is “global warming and climate change”? Simply put, it is increasingly hot temperature around the world that changes climate patterns. Of course, there is a scientific explanation why “global warming and climate change” is happening all around us.

But then, it is foolish to think that the scientific explanation is the “only”  explanation about this phenomenon. There are other explanations, and the wiser thing to do is to know them, and see why we are having global warming and climate change, and then promptly act on them.

Deuteronomy 28:15 and 22-24 offers this “other” explanation. It says God’s curses will come upon those who do not listen and who do not obey Him, and among these curses are “…scorching heat and drought… The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron. The Lord will turn the rain of your country into dust and powder; it will come down from the skies until you are destroyed…”

-ooo-

RAINS, FLOODS, WINDS PROPHESIED IN THE BIBLE: On the matter of deadly rains, floods and strong winds, there is no denying the fact that, because of global warming and climate change, all countries around the world will have more of them, especially so in the Philippines.

But the coming of these natural disasters should not be considered a surprise at all, as the Lord Jesus Christ, our God and Savior, already warned all of us about them, especially in His discourses appearing in Matthew 7:24-27 of the Bible.

Matthew 7:24-27 says: “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man…The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against (his) house; yet it did not fall… But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man…The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against (his) house, and it fell with a great crash…”


---


Pagtugon sa kalamidad at ang Bibliya


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Papuri sa Diyos at Ama ng Panginoong Kristo Jesus! Sa Kanyang dakilang habag, binigyan Niya tayo ng bagong buhay kaakibat ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus mula sa mga patay…” (1 Pedro 1:3, Bibliya).

-ooo-

IBA PANG ISYU SA MGA KALAMIDAD: Oo, tama ang Pangulong Aquino. Kailangan ng Pilipinas na paghusayin ang kanyang mekanismo sa pagtugon sa mga kalamidad sapagkat mas marami pang mga mapaminsala at nakakamatay na mga bagyo ang darating sa ating bansa, kundi man sa 2011, sa mga darating pang araw.

Kaya lang, ang lahat ng mga paghahandang ito ay mawawalang-saysay at magiging inutil lamang kung patuloy na babalewalain ng pamahalaan ang isang mahalagang isyu sa mga ulan, baha at hangin, at ito nga ang sinasabi ng Bibliya ukol sa mga ito.

Hindi makakapinsala kaninuman kung, mula ngayon, ang mga mga gumagawa ng mga plano upang tugunan ang mga kalamidad ay magbabasa muna ng Deuteronomio 28:15 at 22-24, at Mateo 7:24-27 ng Bibliya, at alamin kung ano ang ibinabala ng Diyos---ang Ama at Anak---ukol sa global warming at climate change at sa mga ulan, baha at hangin.

-ooo-

KAKAIBANG PANANAW SA GLOBAL WARMING: Ano ba ang “global warming and climate change”? Sa madaling salita, ito ay ang pag-iinit ng temperatura sa buong mundo na nagdudulot ng pagbabago ng klima. Siyempre pa, mayroong paliwanag ang siyensiya kung bakit nagkakaroon ng global warming at climate change sa kapaligiran.

Magkaganunman, kahangalang maituturing kung sasabihin natin na ang paliwanag na ito ng siyensiya ang tanging batayan sa pangyayaring ito. Maraming ibang mga paliwanag ukol dito, at mas matalino ang isang tao kung aalamin niya ang mga paliwanag na ito, at pagkatapos ay kumilos ayon sa nararapat.

Sa Deuteronomio 28:15 at 22-24 niliwanag ang isyung ito. Ayon dito, ang mga sumpa ng Diyos ay darating sa mga hindi na nakikinig at hindi na sumusunod sa Kanya, at ang ilan sa mga sumpang ito ay: “… nakakasunog na init at tagtuyot… Ang langit sa ulunan ay magiging tanso, at ng lupa ay magiging sintigas ng bakal. Padadalhan kayo ng Diyos ng ulan ng alikabok, at bababa ito mula sa langit hanggang sa kayo ay malipol…”

-ooo-

ULAN, BAHA AT HANGIN, IBINABALA NG BIBLIYA: Sa isyu naman ng mga nakakamatay na ulan, baha at hangin, hindi maitatatwang dahil sa global warming at climate change, ang lahat ng mga bansa ay makakaranas ng mas maraming mga ulan, baha at hangin, lalo na sa Pilipinas.

Magkaganunman, ang pagdating mga kalamidad na ito ay hindi na dapat itinuturing na sorpresa o bago sa atin, sapagkat ang Panginoong Kristo Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, ay nagbigay-babala na sa ating lahat ukol dito, lalo na sa kanyang mga turo na mababasa sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya.

Ayon sa Mateo 7:24-27: “Ang mga nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito ay matalino… Umulan, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang kanyang bahay ngunit di ito gumuho… Ngunit ang mga nakikinig ng aking salita na hindi nagsasagawa ng mga ito ay isang hangal… Umulan, bumaha, at binayo ng hangin ang kanyang bahat, at ito ay nawasak…”