Praying and Bible-reading for the dead, II

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— not by works, so that no one can boast...” (Ephesians 2:8-9, the Holy Bible).
-ooo-

PRAYING AND BIBLE-READING FOR THE DEAD, PART II: Bob Gabuna, a member of the Internet group “seachlight”, raised interesting points about our column on the Bible’s 1 Peter 3:19 and 1 Peter 4:6, both of which talk about praying and Bible-reading for the dead, so that even if they died as sinners, they will still have a chance to live a life in Paradise with God.

Bob’s first point: “I will have a dilemma how to reconcile the passage recorded in Hebrews 9: 27 that man is `destined to die once and after that to face judgment.’”

My reaction: Yes, man will die once, and after that, he is to face judgment. Ecclesiastes 12:14 of the Bible attests to that. But then, Hebrews 9:27 does not say that after a man dies, he will immediately face judgment---emphasis is on the word “immediately”. There is nothing in Hebrews 9:27 which says that man will “immediately” face judgment.

What is clear, based on 1 Peter 3:19, is that man’s soul will be “imprisoned” first, evidently to await Judgment Day together with all other souls, which judgment day will come with the Second Coming of Jesus, our God and Savior.

-ooo-

BIBLE IS CLEAR AND UNEQUIVOCAL: Bob’s second point: “…Furthermore, in the Old Testament, the Scripture decreed it that is an abomination to communicate with the dead…” My reaction: that maybe true, but then, 1 Peter 3:19 clearly shows  that Jesus not only communicated with the dead, but He even went to them and preached the Gospel to them. Clearly, if there was an Old Testament rule, Jesus changed it.

Bob’s third point: “… The eternal destiny of the dead person was already determined while he or she is still alive…” My reaction: that is the view of those who have not read 1 Peter 3:19 and 4:6 yet. With 1 Peter 3:19 and 4:6, the eternal destiny of the dead person can still be changed, as Jesus showed when He went to the “imprisoned souls”, and as emphatically proved by 1 Peter 4:6

Otherwise, the Bible would not have put in 1 Peter 3:19 and 4:6 anymore. Now, if the Bible itself is saying that we must pray and read (or recite) the Bible for the dead, what is our authority for saying otherwise? Are we not desecrating the Bible by saying we should not believe it?

-ooo-

1 PETER 3:19 AND 1 PETER 4:6: For the benefit of those who are reading this for the first time, here is 1 Peter 3:19 once more: “For Christ… was put to death in the body but made alive in the Spirit. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits---to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built…” 

Here is 1 Peter 4:6: “For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit…” Reactions? Call at 0917 984 24 68 or email me at batasmauricio@yahoo.com. 


---


Panalangin, pagbabasa ng Bibliya sa mga patay, II


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sapagkat naligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya, dahil sa inyong pananampalataya---ito ay hindi nagmumula sa inyo, kundi isang pagpapala ng Diyos---hindi ng inyong mga gawa, upang walang maipagmalaki ang sinuman…” (Efeso 2:8-9, Bibliya).
-ooo-

PANALANGIN AT PAGBABASA NG BIBLIYA PARA SA MGA PATAY, PART II: May mga interesanteng reaksiyon si Bob Gabuna, isang kasapi ng Internet group na “searchlight”, sa ating kolum sa 1 Pedro 3:19 at 1 Pedro 4:6 ng Bibliya, kung saan isinusulong ng mga ito ang mga panalangin at pagbabasa ng Bibliya para sa mga patay na, upang kahit na namatay silang makasalanan, maaari pa rin silang makasama ng Diyos sa langit o Paraiso.

Unang punto ni Bob: “Mahihirapan akong papag-isahin ang nakasulat sa Hebreo 9:27 na nagsasabing `ang tao ay minsan lamang mamamatay at pagkatapos noon ay haharap na sa paghuhukom’.”

Ang aking sagot: Oo, minsan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos, haharap na siya sa paghuhukom. Ito ang sinasabi ng Ecclesiastes (o Mangangaral) 12:14 ng Bibliya. Pero, hindi naman sinasabi ng Hebreo 9:27 na matapos mamatay ang tao, haharap na siya agad sa paghuhukom. Walang bahagi ang Hebreo 9:27 na nagsasabing “agad” na haharap ang tao sa paghuhukom.

Ang maliwanag, batay sa 1 Pedro 3:19, ang kaluluwa ng tao ay “ikukulong” muna, upang maghintay ng Araw ng Paghuhukom kasama ang lahat ng kaluluwa, na magaganap sa Muling Pagbabalik ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas.

-ooo-

MALIWANAG ANG BIBLIYA: Pangalawang punto ni Bob: “… Ganundin, sa Lumang Tipan, sinasabi na kasuklam-suklam ang pakikipag-komunikasyon sa mga patay…” Ang reaksiyon ko: maaaring totoo yan, pero, maliwanag sa 1 Pedro 3:19 na hindi lamang nakipag-komunikasyon si Jesus sa mga patay, pinuntahan pa Niya ang mga ito at pinangaralan ng Mabuting Balita. Kung may utos man sa Lumang Tipan, binago na ito ni Jesus.

Pangatlong punto ni Bob: “… Ang buhay na walang hanggan ng isang patay na ay naitakda noong nabubuhay pa siya…” Reaksiyon ko: iyan ang pananaw ng mga di pa nakakabasa ng 1 Pedro 3:19 at 4:6. Sa mga bahaging ito ng Bibliya, maliwanag na maaari pang baguhin ang buhay na walang hanggang ng isang patay na, gaya ng ipinakita ni Jesus sa mga “nakabilanggong mga kaluluwa”.

Kung hindi ganun ang layunin, sana ay di na isinama pa sa Bibliya ang 1 Pedro 3:19 at 4:6. Ngayon, kung sinabi mismo ng Bibliya na dapat ipanalangin at basahan (o pangaralan) ng Bibliya ang mga patay, bakit naman natin ito tututulan? Hindi ba natin winawalanghiya ang Bibliya kung hindi natin paniniwalaan ang mga nakasaad doon?

-ooo-

1 PEDRO 3:19 AT 1 PEDRO 4:6: Naririto pong muli ang 1 Pedro 3:19, sa mga hindi pa nakababasa: “Sapagkat si Kristo ay namatay sa laman pero nabuhay sa Espiritu. Matapos muling mabuhay, nagtungo at nangaral Siya sa mga nakakulong na kaluluwa---sa mga suwail, na matiyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe, habang ginagawa ang daong…”

Naririto naman ang 1 Pedro 4:6: “Sapagkat ito ang dahilan kaya ang Mabuting Balita ay ipinangaral sa mga patay na sa ngayon, upang sila ay susulitin ayon sa pamantayan ng tao sa kanilang mga katawang-lupa, subalit mamumuhay kasama ang Diyos sa kanilang mga Espiritu…” Reaksiyon? Tawag po kayo sa 0917 984 24 68 o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.