Inevitable judgment day for Arroyos

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring...” (Proverbs 27:1, the Holy Bible).
-ooo-

HEARING THE WORD OF GOD, A LIFE AND DEATH EXPERIENCE: Just what exactly happens when someone hears the Word of God---or the chapters and verses from the Bible---maybe impossible to determine right away, but to someone who owns cellphone number 09322701764 from Pampanga, it can spell the difference between life and death.

The cellphone owner is a listener of mine over there at GV AM, 792 khz. on the radio dial, a radio station broadcasting from Central Luzon and where I have a daily program, from 6 a.m. to 6:30 a.m. He (or she, I really don’t know) sent me a text message morning of Wednesday, October 5, 2011, after my program.

-ooo-

WORD OF GOD PREVENTS SUICIDE: In gist, the text message thanked me that in my program, the Word of God is highlighted side by side with discussions on Philippine laws, and although at first this style of broadcasting irritated the cellphone owner, he (or she) got around to liking it, and, during one moment that the owner was near to committing suicide, he or she remembered my admonitions on reading the Bible to draw strength from God.

At that moment, the cellphone owner got the Bible, read it, and instantly felt the Spirit of God coming over to him (or her), driving away the despondency and giving him (or her) the inspiration to go on. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus!!!

-ooo-

INEVITABLE JUDGMENT DAY FOR ARROYOS: These days, and the days to come, must be very scary for the Arroyo family. Not only are party list Rep. Juan Miguel “Mikey” Arroyo and wife Angela already facing court cases for tax evasion, but that former President Arroyo and former First Gentleman Miguel Arroyo are now facing the possibility of being imprisoned indefinitely for poll fraud.

Once the undisputed wielders of power in Philippine politics, they are now being treated like garbage and being held accountable for their perceived misdeeds. Indeed, we must all account for everything that we have done, whether good or bad, whether done secretly or in public. This is an inevitable truth.

That is what Ecclesiastes 12:14 of the Holy Bible says: “For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil.” Therefore, it will do well for everyone, especially those in power, to remember there is no escaping judgment day.

-ooo-

GOD’S CURSES, PART XVI: Here is the last part of Deuteronomy 28:15-68, listing God’s curses on a people no longer listening to Him and no longer obeying His commands: “… You will live in constant suspense, filled with dread both night and day, never sure of your life. In the morning you will say, `If only it were evening!’ and in the evening, `If only it were morning!’---because of the terror that will fill your hearts and the sights that your eyes will see.

“The Lord will send you back in ships to Egypt on a journey I said you should never make again. There you will offer yourselves for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you…”


----


Araw ng paghuhukom sa mga Arroyo

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Huwag ninyong ipagyayabang ang araw ng bukas, sapagkat hindi ninyo batid ang mangyayari sa kasalukuyang araw…” (Kawikaan 27:1, Bibliya).
-ooo-

PAKIKINIG SA SALITA NG DIYOS, MITSA NG BUHAY AT KAMATAYAN: Maaaring imposible ngang masukat agad kung ano ang tunay na nangyayari pag naririnig ng tao ang Salita ng Diyos---ang mga kapitulo at bersikulo doon---pero para sa may-ari ng cellphone number 09322701764 mula sa Pampanga, nangangahulugan ito ng buhay at kamatayan.

Ang may-ari ng cellphone na ito ay isa sa aking mga tagapagkinig sa GV AM, isang himpilan ng radyo na nagsasahimpapawid mula sa Central Luzon sa 792 khz. sa talapihitan, at kung saan mayroon akong araw-araw na palatuntunan, alas 6 ng umaga. Nagpadala ang may-aring ito ng isang text message sa akin noong Miyerkules, Oktubre 5, 2011, matapos ang aking programa.

-ooo-

PAGPAPAKAMATAY, NAPIGILAN NG SALITA NG DIYOS: Sa kabuuan, nagpasalamat ang texter na sa aking palatuntunan, itinatampok ang Salita ng Diyos kasabay ng pagpapaliwanag sa mga batas sa Pilipinas, at bagamat ang ganitong uri ng programa ay nauna ng nagbigay-inis sa kanya, ng malaunan ay nagustuhan na niya ito at, noong minsang ninais niyang magpakamatay, naalala niya ang sinabi kong magbasa ng Bibliya upang magkaroon ng kalakasan mula sa Diyos.

Sa puntong iyon, kinuha ng texter ang kanyang Bibliya, binasa niya ito, at nakaramdam siya ng paglukob ng  Espiritu ng Diyos, nawala ang kanyang pagnanais na magpakamatay, at nagkaroon siya ng lakas ng loob. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus!!!


-ooo-

ARAW NG PAGHUHUKOM PARA SA MGA ARROYO: Tunay na nakakatakot ang mga panahon para sa Arroyo family. Hindi na lamang nasasakdal na sa hukuman si party list Rep. Juan Miguel “Mikey” Arroyo at ang kanyang asawang si Angela dahil sa hindi pagbabayad ng buwis, kundi sina dating Pangulong Arroyo at dating First Gentleman Mike Arroyo ay nahaharap pa sa walang hanggang pagkakakulong dahil sa pandaraya sa halalan.

Mula sa pagiging makapangyarihang walang katulad sa politika sa Pilipinas, sila ngayon ay itinuturing na lamang na mga basura, at tinutuos sa sinasabing mga pagmamalabis nila sa tungkulin. Tunay nga, tutuusin tayong lahat sa ating mga ginawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama. Ito ang di-mapipigilang katotohanan.

Ito kasi ang sinasabi ng Mangangaral (o Ecclesiastes) 12:14 ng Bibliya: “Anuman ang ating gawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos.” Dahil diyan, makakabuti para sa lahat, lalo na sa mga nasa kapangyarihan, na alalahaning walang makakatakas sa paghuhukom.

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, IKA-LABING-ANIM NA BAHAGI: Naririto na ang huling bahagi ng Deuteronomio 28:15-68, ukol sa mga sumpa ng Diyos para sa mga taong di na nakikinig at di na sumusunod sa Kanya: “…Mamumuhay kayong laging balisa, puno ng takot sa araw at gabi, at walang katiyakan sa inyong buhay. Sa umaga, sasabihin ninyong `Sana ay gabi na!’, at sa gabi, sasabihin naman ninyong, `Sana ay umaga na!’---dahil sa pagkatakot sa inyong puso at sa mga bagay na nakikita ninyo.

“Ipapadala kayong muli ng Panginoon sa Egipto, na noon ay sinabi ninyong hindi na ninyo muling babalikan. Doon ay i-aalok at ipagbibili ninyo ang inyong mga sarili sa inyong mga kaaway bilang mga alipin, subalit walang bibili sa inyo…”