Brillantes and premature disclosures

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Trust in the LORD forever, for the LORD, the LORD himself, is the Rock eternal...” (Isaiah 26:4, the Holy Bible).

-ooo-

PAG-ASA CONFIRMS BIBLICAL WARNING VS. FLOODS: “PAG-ASA warns of more floods, landslides” was the headline of the Philippine Star last Friday, October 7, 2011. Our weather bureau may not know it but, it is actually confirming a Biblical verse quoting Jesus, our God and Savior, in Matthew 7:24-27, warning about the coming of deadly rains, floods and winds.

-ooo-

GOODBYE, STEVE JOBS, THANKS FOR THE IPAD, ETC.: The sadness of the world about the untimely death of Steve Jobs, the creator of IPad, IPhone, Itunes and many other computer innovations, is understandable, for Jobs changed the world with his ingenuous inventions. The challenge he left---for those he left behind, to be more innovative than he ever was---is a hard one to hurdle. Being a genius, after all, is a highly personal trait.

-ooo-

CHARTER CHANGE TO REMOVE ANTI-GOD PROVISIONS: May I repeat here that I am in favor of Charter Change or an amendment or revision of the 1987 Constitution. But then, I am suggesting that amendments or revisions or any changes should not focus on economic provisions alone. Let us remove the parts of the Charter which are obviously anti-God and anti-Biblical, especially those which contradict Romans 13:1-2. Then, we shall see a really successful Philippines.

-ooo-

BRILLANTES BROUHAHA: There are two sides to the statements attributed to Chairman Sixto Brillantes Jr. of the Commission on Elections, indicating that former President Arroyo and husband Mike Arroyo maybe jailed indefinitely even before Christmas 2011 for poll fraud. 

The first is that, Brillantes is really desperate and desirous of influencing the findings of the joint Comelec-Department of Justice committee which is investigating the Arroyos. This is bias and prejudice, which should not have been displayed at all.

The second is that, Brillantes merely reported what the joint committee was doing and what it intended to do. There should be nothing wrong with this, but then, Brillantes could be guilty of premature disclosure, which could endanger the work of the committee.

-ooo-

GOD’S BLESSINGS, PART I: Today, let us start reading the promises in the Bible about the blessings which God will give to those who listen to Him (or to those who read His Bible) and to those who obey Him. They are found in Deuteronomy 28:1-14. Read on:

“If you fully obey the LORD your God and carefully follow all his commands I give you today, the LORD your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the LORD your God: You will be blessed in the city and blessed in the country.

“The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock—the calves of your herds and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed…” More to follow!!!


---


Brillantes: wala sa panahong pagbubunyag
 
 
INSPIRASYON SA BUHAY: “… Pagtiwalaan ninyo ang Panginoon habang panahon, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos, ay ang Batong walang hanggan…” (Isaias 26:4, Bibliya).
 
                                                            -ooo-
 
            PAG-ASA, KINUMPIRMA ANG BABALA NG BIBLIYA SA BAHA: “PAG-ASA, nagbabala ng mas maraming baha at pagguho ng lupa” ang naging headline ng Philippine Star noong Biyernes, Oktubre 7, 2011. Di man alam ng weather bureau, pero ito ay kumukumpirma sa bahagi ng Bibliya na kung saan si Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Mateo 7:24-27, ay nagbibigay-babala sa pagdating ng mga nakamamatay na ulan, baha at hangin.
 
                                                            -ooo-
 
            PAALAM, STEVE JOBS, SALAMAT SA IPAD, ETC.: Di nakakapagtaka ang lungkot ng mundo sa pagkamatay ni Steve Jobs, ang gumawa ng IPad, IPhone, ITunes at iba pang mga imbensiyon sa computers, sapagkat tunay namang binago ng malaki ni Jobs ang mundo sa kanyang mga ginawa. Ang hamong iniwan niya---na kailangang mas mahusay ang mga iniwanan niya sa larangan ng computers---ay mabigat. Mahirap maging genius gaya niya.
 
                                                            -ooo-
 
            CHARTER CHANGE, DAPAT ALISIN ANG KONTRA SA BIBLIYA: Inuulit ko, ako ay pabor sa Charter Change, o sa mga pagbabago o pag-amiyenda sa Saligang Batas ng 1987. Pero, ang mga pagbabagong ito ay di lamang dapat sa mga economic provisions nito. Alisin din natin ang mga bahagi nito na kontra-Diyos at kontra-Bibliya, lalo na yung labag sa Roma 13:1-2. Doon pa lamang natin susulong ang tunay na tagumpay ng Pilipinas.
 
                                                            -ooo-
 
            BRILLANTES BROUHAHA: May dalawang mukha ang mga salitang sinasabing binitiwan ni Chairman Sixto Brillantes Jr. ng Commission on Elections, ukol sa posibilidad na makulong, bago pa man mag-pasko ngayong 2011, ang dating Pangulong Arroyo at asawang si Mike Arroyo, dahil sa pandaraya sa halalan.
 
Ang una dito ay nagpapakitang desperado at nagmamadali si Brillantes na maimpluwensiyahan ang resulta ng imbestigasyon laban sa mga Arroyo ng joint Comelec-Department of Justice committee. Kung ganito nga ito, lilitaw na may pagkiling si Brillantes, na hindi na niya sana dapat ipinakita pa.
 
            Ang pangalawa naman, maituturing na iniulat lamang ni Brillantes kung ano ang ginagawa ng joint committee at kung ano pa ang mga susunod na hakbang nito. Wala naman dapat masama dito, pero tila yata masisisi si Brillantes ng wala sa panahong pagbubunyag, na maaaring makasira pa sa ginagawa ng komite.
 
                                                            -ooo-
 
            MGA PAGPAPALA NG DIYOS, UNANG BAHAGI: Sa araw na ito, basahin naman natin ang mga pangako ng Bibliya ukol sa pagpapalang magmumula sa Diyos, para sa mga nakikinig sa Kanya (o nagbabasa ng Kanyang Bibliya) at sumusunod sa Kanyang mga utos. Makikita ang mga ito sa Deuteronomio 28:1-14. Basahin po natin:
 
            “Kung susunod lamang kayo sa Panginoon ninyong Diyos at buong ingat na tutuparin ang Kanyang mga utos, itatampok Niya kayo sa lahat ng mga bansa. Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay mapapasa-inyo at sasama sa inyo, kung susunod lamang kayo sa Diyos: Pagpapalain kayo sa lungsod at sa mga kanayunan.
 
“Ang bunga ng inyong sinapupunan ay pagpapalain, at maging ang mga ani ng inyong mga lupa at sa anak ng inyong mga hayop---mga baka at mga tupa. Ang inyong lalagyang buslo at ang inyong pangmasa ng arina ay pagpapalain…” May kasunod pa ito!!!