Movement vs. calamities from rains, floods, winds

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water…” (Psalm 63:1, the Holy Bible). 

-ooo-

FLOODING AGGRAVATING WORLD PROBLEM ON FOOD: This is a greatly disturbing news from Yahoo, which came out on October 8, 2011: “Massive floods have ravaged vast swathes of Asia's rice bowl, threatening to further drive up food prices and adding to the burden of farmers who are among the region's poorest, experts say.

“About 1.5 million hectares (3.7 million acres) of paddy fields in Thailand, Vietnam, Cambodia and Laos have been damaged or are at risk from the worst floods to hit the region in years, officials say…

" `The whole region will now suffer from rising food prices as potential harvests have now been devastated. The damage is very serious this year and it will be some time before people can resume normal lives,’ Margareta Wahlstrom, the United Nations chief of disaster reduction, said in a statement…’

-ooo-

MOVEMENT LAUNCHED TO FIGHT DEATH AND DESTRUCTION FROM RAINS, FLOODS AND WINDS: Obviously, there is nothing much we can really do against rains, floods and strong winds. These natural calamities are coming, whether we attribute them to global warming and climate change, as many around the world are doing, or whether they are attributed to God’s curses as written in the Bible, as I have been saying.

The bad news is that all the “scientific” measures already in place, funded by billions of dollars, have proved to be useless, either in stopping the rains, floods and strong winds, or the death and destruction brought by them. At this point, it is now wise to try remedial measures such as those which Jesus Christ, our God and Savior, mentioned in Matthew 7:24-27 of the Bible.

In view of this, I am launching, as of today, a national movement (which can, perhaps, even go international, in view of the Internet and Facebook reach of this column) that would comply with the antidote against the death and destruction that rains, floods and strong winds will bring, as mandated by Jesus Christ.

What is this antidote from Jesus Christ? Listening to the Word of God, and obeying them sincerely, as Matthew 7:24-27 said. What would those joining this national and international movement do? They would read the Bible everyday, meditate on what they read night and day, and carefully obey everything that is written in it and then pray for deliverance. More of this next issue!

-ooo-

GOD’S BLESSINGS, PART II: Here are more of God’s blessings to people who listen to Him (or who read His Bible) and obey His commands, from Deuteronomy 28:1-14 of the Bible: “…You will be blessed when you come in and blessed when you go out.

“The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land he is giving you…”


----


Kilusan vs. kalamidad mula ulan at baha

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ikaw, o Diyos, ang aking Diyos, tunay kitang hinahanap; ako ay nauuhaw sa Iyo, ang aking buong pagkatao ay nananabik sa Iyo, ng para ng pagkauhaw ng isang tuyong lupa na wala ni gapatak na tubig…” (Awit 63:1, Bibliya).

-ooo-

BAHA, PANDAIGDIGANG SULIRANIN: Noong Oktubre 8, 2011, inilabas ng Yahoo ang nakakatakot na balitang ito: “Nilamon at sinira ng malawakang pagbaha ang maraming mga taniman ng pagkain sa Asya, daan upang lalong tumaas ang presyo ng mga pangunahing pagkain, at maging mas mabigat ang kalagayan ng mga magsasaka sa rehiyon, ayon sa mga eksperto.

“Halos 1.5 milyong ektarya ng mga bukirin sa Thailand, Vietnam, Cambodia at Laos ang nasira o nakatakdang mawasak mula sa mga pagbaha na itinuturing na pinaka-grabeng tumama sa rehiyon sa maraming taon, ayon sa mga opisyales…

“ `Ang buong rehiyon ay naghihirap dahil sa nagtataasang presyo ng mga pagkain at pangunahing bilihin dulot ng pagkasira ng mga ani. Ang pinsala ay napakalaki sa taong ito, at matatagalan bago maging normal na muli ang buhay ng maraming tao,’ ayon kay Margareta Wahlstron, ang hepe ng United Nations disaster reduction…”

-ooo-

KILUSAN VS. KALAMIDAD MULA SA ULAN, BAHA AT HANGIN: Walang duda, wala talaga tayong magagawa laban sa ulan, baha at hangin. Ang mga ito ay magdadatingan, ke sabihin nating dahil ito sa global warming o climate change, gaya ng paniniwala ng marami, o ke ito man ay sasabihing galing sa mga sumpa ng Diyos gaya ng nakasaad sa Bibliya, katulad naman ng isinusulat ko na dito.

Ang masamang balita, ang lahat na ng solusyong batay sa siyensiya at ginastusan ng bilyong-bilyong dolyares ay nasubukan na, pero walang nagawa ang mga ito at lumitaw na inutil lamang. Sa ngayon, maliwanag na katalinuhan para sa lahat na subukan naman ang ibang remedyo, gaya ng mga solusyong sinabi ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, na naisulat sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya.

Dahil dito, aking inilulunsad sa araw na ito ang isang pambansang kilusan (na maaari ding isang pandaigdigang kilusan, kasi nababasa ang kolum na ito sa Internet at sa Facebook) na ang gagawin ay susunod sa “reseta” laban sa kamatayan at kapinsalaang dulot ng ulan, baha, at hangin, na si Jesus mismo ang gumawa.

Ano ang resetang ito mula kay Jesus? Ito ay ang pakikinig sa Salita ng Diyos, at pagsunod sa Kanyang mga utos, gaya ng sinasabi ng Mateo 7:24-27. Ano naman ang gagawin ng mga sasali sa kilusang inilulunsad natin? Babasahin nila ng Bibliya araw-araw, pagbubulay-bulayan ito araw at gabi, at susundin lahat ang mga nakasaad dito, kasabay ng panalangin ng kaligtasan. May dagdag pa po ito!

-ooo-

MGA PAGPAPALA NG DIYOS, IKALAWANG BAHAGI: Naririto po ang dagdag na mga pagpapala mula sa Diyos, para sa mga taong nakikinig sa Kanya (o nagbabasa ng Kanyang Bibliya) at sumusunod sa Kanya, mula sa Deuteronomio 28:1-2 ng Bibliya: “Pagpapalain kayo sa inyong pagpasok at sa inyong paglabas.

 “Ang mga kaaway ninyo ay magtatangkang lumaban sa inyo subalit ipadadaig sila sa inyo ng Diyos. Sasalakayin nila kayo pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Padadalhan kayo ng pagpapala ng Panginoon sa inyong mga imbakan, at sa lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain ng Diyos ang lupaing ibibigay Niya sa inyo…”