Questions for DBP re: Ongpin loans

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…`I, even I, am the Lord, and apart from me there is no savior. I have revealed and saved and proclaimed---I, and not some foreign god among you. You are my witnesses,’ declares the Lord, `that I am God’…” (Isaiah 43:11-212, the Holy Bible).

-ooo-

BULACAN CLASS SUIT USELESS: The filing of a class suit against the National Power Corporation by residents of still-flooded Bulacan towns will not really solve their problems. Rains will continue to come, and so will flooding and strong winds, even if the courts will find Napocor guilty of some wrongdoing in releasing water to its surrounding villages.

Then again, if Angat Dam will not release water to ease up its water level during rains, a greater disaster of strongly cascading water, which is worse than simple flooding, can occur and could prove to be more fatal. What are we to do then, I may be asked.

Go back to God, open and read, and meditate on, the Bible day and night, and then follow all that is written there, that’s what. This is the only prescribed remedy against rains, floods and strong winds that the world has not really tried.

And, considering the billions already spent to combat or mitigate these natural calamities without any beneficial effects so far, going back to God may yet prove to be the only effective and least expensive remedy there is, as indicated in Deuteronomy 28:15, 22-24 and Matthew 7:24-27 of the Bible. 

-ooo-

MOVEMENT RE: RAINS, FLOODS: These---reading the Bible, meditating on it and following it---are what the movement that we launched yesterday hopes to do, to combat the death and destruction brought about by rains, floods and winds, and those interested to join can call us at 0922 833 43 96 or email us at batasmauricio@yahoo.com for details.

-ooo-

QUESTIONS FOR DBP RE: ONGPIN LOANS: Can anyone please tell us, what, really, are the steps in approving bank loans? If the papers of the borrower are all in order, could the bank and its diverse offices be faulted for approving the loan all in one day? Is there a prohibition in any law saying offices of a bank could not all act in one day to approve and release a loan? Is there a law now against bank efficiency?

These, to me, are the important questions that the present board of directors of the Development Bank of the Philippines (DBP) must answer clearly, insofar as the P600 million or so loans the bank gave to businessman Roberto Ongpin during the time of President Arroyo, so we can all be apprised if, indeed, Ongpin’s loans were “behest loans”.

Then, the present DBP board must also clarify: is it true that Ongpin’s P600 million loans are already paid? And is it true that DBP even made billions of pesos in profit from Ongpin’s loans? If the answers to these questions are both yes, what is the DBP griping about, really?

-ooo-

GOD’S BLESSINGS, PART III: More of God’s blessings, from Deuteronomy 28:1-14 of the Bible: “…The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you…”

---

Mga tanong sa DBP re: Ongpin loansINSPIRASYON SA BUHAY: “…`Ako, tanging Ako lamang, ang Diyos, at maliban sa Akin wala ng ibang Tagapagligtas. Ako ang naghahayag, nagliligtas at nagtatampok---Ako, at hindi ang anumang banyagang diyos. Kayo ang Aking mga saksi,’ pahayag ng Diyos, `na ako ang Diyos’…” (Isaias 43:11-12, Bibliya).

-ooo-

BULACAN CLASS SUIT, INUTIL: Hindi solusyon ang pagdedemanda sa National Power Corporation ng mga residente ng mga bayan sa Bulacan na nananatiling lubog sa baha. Kasi, darating pa din ang ulan, ang baha at hangin, kahit na mapatunayan pa ng mga hukuman na may pagkakamali nga ang Napocor sa pagpapalabas ng tubig sa mga kalapit-bayan. 

At, kung hindi naman nagpalabas ng tubig ang Angat Dam upang hindi sumobra sa kanyang water level ang laman nito noong umuulan, baka mas nakakamatay at nakakapinsalang trahedya ang naganap sa pamamagitan ng rumaragasang tubig mula sa pagsabog na dam. Ano kung ganon ang dapat gawin?

Bumalik tayong lahat sa Diyos, basahin natin at pagbulay-bulayan ang ating mga Bibliya, at sundin ang lahat ng nakasaad doon---iyan ang dapat gawin. Ito lamang ang itinakdang remedyo kontra sa ulan, baha at hangin na hindi pa lubusang sinusubukan ng mundo.

At, dahil maliwanag namang kahit nakagastos na ang daigdig ng bilyon-bilyong dolyares para labanan ang mga kalamidad na dulot ng ulan, baha at hangin pero wala pa ding nangyayari, ang pagbabalik sa Diyos ang lumilitaw na pinaka-epektibo at pinakamurang pamamaraan, gaya ng isinasaad ng Deuteronomio 28:15, 22-24 at Mateo 7:24-27 ng Bibliya.

-ooo-

KILUSAN VS ULAN, BAHA: Ang mga ito---pagbabasa at pagbubulay-bulay ng Bibliya at pagsunod sa mga nakasulat doon---ang nais gawin ng kilusang inilunsad natin kahapon, upang labanan ang pinsala at kamatayang dulot ng ulan, baha, at hangin, at ang mga interesado ay maaaring sumama sa amin, sa pamamagitan ng pagtawag sa 0922 833 43 96, o pag-email sa amin sa batasmauricio@yahoo.com para sa detalye.

-ooo-

MGA TANONG SA DBP RE: ONGPIN LOANS: Ano ba ang mga hakbang upang maaprubahan ang mga utang sa bangko? Kung ayos na ang mga papeles ng nangungutang, magkakasala ba ang mga opisyales ng bangko kung aaprubahan nila ang utang sa loob lamang ng isang araw? May pagbabawal ba sa mga bangko kontra sa pagkilos ng isang araw lamang upang aprubahan at i-release ang utang? May batas ba kontra sa mahusay na pagkilos ng mga bangko?

Ito, para sa akin, ang mga mahahalagang tanong na dapat sagutin ng kasalukuyang pamunuan ng Development Bank of the Philippines (DBP), ukol sa P600 milyong utang ng negosyanteng si Roberto Ongpin noong panahon ni Pangulong Arroyo, upang maliwanagan kung ito nga ba ay “behest loan” (o maanomalyang pautang).

Tapos, dapat liwanagin ng DBP board: totoo ba na bayad na ni Ongpin ang P600 milyong utang na ito? At totoo ba na kumita ang DBP ng bilyones pesos sa utang ni Ongpin? Kung oo ang sagot sa mga tanong na ito, ano pa ba ang nginangawngaw ng DBP laban kay Ongpin?

-ooo-

PAGPAPALA NG DIYOS, IKA-TATLONG BAHAGI: Eto pa ang mga pagpapala ng Diyos, ayon sa Deuteronomio 28:1-4 ng Bibliya: “… Itatampok kayo ng Diyos bilang banal Niyang sambayanan, gaya ng ipinangako Niya sa inyo, kung susundin ninyo ang Kanyang mga utos. Dahil diyan, katatakutan kayo ng lahat ng tao sa mundo, sapagkat makikita nilang tinawag kayo sa pangalan ng Diyos…”