More 9/11 tragedies to hit US cities

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you...” (Isaiah 46:4, the Holy Bible).

-ooo-

MORE 9/11 TRAGEDIES TO HIT US CITIES: Much have already been said of the 9/11 tragedy that struck the US 10 years ago, but let me reiterate my position here that 9/11 was a punishment from God, on account of the fact that many Americans no longer listen to the Word of God and no longer obey His commands, in great contrast to the time when US was just starting as a nation, and where its motto then was “In God we Trust”.

What happened on September 11, 2001 was a fulfillment of God’s warning in the Bible, in its Deuteronomy 28:15 and 49, which says, if a people no longer listen to God and no longer obey His commands, God will bring to them a nation from far away, “…from the ends of the earth, like an eagle swooping down, a nation whose language you will not understand, a fierce-looking nation without respect for the old or pity for the young…”

But, 9/11 is not the end of the American people’s sufferings. There will be more attacks against Americans, right in their cities---“They will lay siege to all the cities throughout your land until the high fortified walls in which you trust fall down. They will besiege all the cities throughout the land the Lord your God is giving you” (Deuteronomy 28:52). Unless, of course, America goes back to God real soon.

-ooo-

FILIPINO SEAFARERS BARRED FROM LEAVING THEIR SHIPS IN PORTS OF ENTRY: Emmanuel Regio, the president of Island Overseas Transport Corporation and of the EastGate Group of Maritime Companies, has another warning, on top of his disclosure that the Philippines is expected to lose some US$ 1.4 billion annually which represents the salaries of Filipino ship captains manning international ships who will be laid off from their jobs in the next several days.

Regio disclosed that because the Philippines is failing or refusing, without any justifiable excuse, to sign an international agreement which will allow Filipino seamen---captains or ordinary seafarers---to enter the countries where their ships will dock, these seamen are now barred from going down their ships, and are left as virtual prisoners in their cabins while their foreign counterparts are allowed to disembark and enjoy the amenities of the port.

This situation is driving Filipino seafarers crazy, Regio said, considering that all of them usually stay on board while their ships are on the high seas for long periods of time, and are not given any entertainment at all, making them terribly seasick. Indeed, I wonder why our government is not acting to solve this problem?

-ooo-

GOD’S CURSES, PART I: Just to remind all of us once again about the penalties God will impose on us if we stop listening to Him, if we stop reading His Word, and if we stop obeying His commands, I will reproduce here today and in the next several days, the curses promised by God to those who have turned their backs on Him. Here they are, as written in Deuteronomy 28:15, series:

“However, if you do not obey the LORD your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you: You will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading trough will be cursed.

“The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land, and the calves of your herds and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. The LORD will send on you curses, confusion and rebuke in everything you put your hand to, until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil you have done in forsaking him…”


---

Marami pang 9/11 attacks vs. Estados Unidos

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kahit na sa iyong pagtanda at kahit pumuti na ang iyong mga buhok, Ako ay Ako na magbibigay buhay sa iyo. Ikaw ay gawa ng Aking mga kamay, kaya’t ikaw ay Aking bubuhatin; bibigyan Kita ng buhay at Akin Kitang ililigtas…” (Isaias 46:4, Bibliya).

-ooo-

MARAMI PANG 9/11 ATTACKS VS. ESTADOS UNIDOS: Marami na ang nasabi ukol sa trahedyang dala ng 9/11 sa Estados Unidos, pero inuulit ko pa rin na ang 9/11 ay parusa ng Diyos, dahil marami na ang mga Amerikano na hindi na nakikinig sa Salita ng Diyos at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos, taliwas noong nag-uumpisa pa lamang sila at ang kanilang madalas sabihin ay “Nagtitiwala Kami sa Diyos”.

Ang nangyari noong Septyembre 11, 2001 ay katuparan ng babala ng Diyos sa Bibliya, sa Deuteronomio 28:15 at 49, na nagsasabing kung ang isang bansa ay hindi na nakikinig sa Diyos at hindi na sumusunod sa Kanyang utos, ipalulusob sila ng Diyos ng isang bansa “… mula sa dulo ng daigdig, gaya ng isang bumubulusok na agila, isang bansang ang salita ay hindi ninyo nauunawaan, isang mabalasik na bansa na walang galang sa mga matatanda o awa sa mga bata…”

Pero, di nagtatapos sa 9/11 ang paghihirap ng mga Amerikano. Marami pang ganitong pagsalakay ang magaganap sa loob mismo ng kanilang mga lungsod---“Lulusubin nila ang  inyong mga lungsod sa buong bansa hanggang sa ang moog na pinagkakatiwalaan ninyo ay mawasak. Sasalakayin nila ang lahat ng mga lungsod na ibinigay sa inyo ng Diyos” (Deuteronomio 28:52). Puwera na lamang, kung magbabalik-loob na sa Diyos ang mga Amerikano.

-ooo-

FILIPINO SEAFARERS, HINDI MAKABABA MULA SA KANILANG MGA BARKO: May isa pang babala si Emmanuel Regio, ang pangulo ng Island Overseas Transport Corporation at ng EastGate Group of Maritime Companies, maliban sa sinasabi niyang malulugi ang Pilipinas ng tinatayang US$ 1.4 bilyon taon-taon, na kumakatawan sa mawawalang sahod ng mga Filipino ship captains na masisipa sa kanilang mga tungkulin sa mga international ships sa susunod na mga araw.

Ibinunyag ni Regio na dahil tumatanggi o di kumikilos ang Pilipinas, ng wala namang sapat na dahilan, upang lagdaan ang isang pandaigdigang kasunduan na magpapahintulot sa mga Filipino seamen---mga kapitan at ordinaryong seafarers- na pumasok sa mga bansa kung saan dadaong ang kanilang mga barko, sila ay hindi pupuwedeng bumaba o umalis ng kanilang mga barko, na para bang sila ay mga bilanggo, samantalang ang kanilang mga kasamahan mula sa ibang bansa ay nakakababa naman.

Ang sitwasyong ito ay nagiging dahilan upang maburyong ang mga Filipino seamen, ayon kay Regio, lalo na at iisiping kadalasan ay napakatagal ng kanilang inilalagi sa karagatan kung saan wala man lamang silang mapaglibangan, dahilan upang makaramdam sila ng matinding seasickness. Bakit nga kaya ayaw kumilos ng ating pamahalaan sa isyung ito?

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, UNANG BAHAGI: Upang mapaalalahanan ang lahat sa mga parusang ibinibigay ng Diyos kung titigil tayo sa pakikinig sa Kanya, kung hindi na natin binabasa ang Kanyang Salita, at hindi na natin sinusunod ang Kanyang mga utos, ilalabas po natin ngayon at sa mga susunod na araw ang mga sumpang ipinangako ng Diyos. Naririto po ang mga ito, mula sa Deuteronomio 28:15, at mga kasunod na talata:

“Subalit kung hindi na kayo makikinig sa tinig ng Diyos at hindi na kayo susunod sa Kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito: Susumpain kayo sa kalunsuran, at maging sa kanayunan. Ang inyong imbakan at gilingan ay susumpain.

“Ang bunga ng iyong sinapupunan ay susumpain, at ang ani ng inyong mga lupain, at ang anak ng inyong mga alagang hayop at mga tupa. Susumpain kayo sa inyong pagpasok at sa inyong paglabas. Padadalhan kayo ng Panginoon ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin, hanggang sa kayo ay malilipol. Gagawin Niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya…”

-30-