Senate Bill 2865 is an abortion law

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth…” (Psalm 121:1-2, the Holy Bible).

-ooo-
SENATE BILL 2865 IS AN ABORTION LAW: No matter how Sen. Pia Cayetano may deny it, Senate Bill 2865, which is the amended version of the Reproductive Health Bill, is an out and out abortion law, as shown by its provisions--- Section 3, Paragraph (s), and Section 18, Paragraph (2)---which allow even a young girl who gets pregnant to decide, on her own, to abort the baby in her womb.

Section 3, Paragraph (s), says: “(s) Reproductive Rights - refers to the rights of  individuals and couples, to  decide freely  and responsibly whether or not to  have children… to  make  other  decisions  concerning  reproduction,  free  of  discrimination, coercion  and  violence…” In fine, what Section 3 is saying is that it is the right of an individual (a young girl is an individual) to decide whether or not to allow a baby to be born.

Section 18, Paragraph (2), says exactly the same thing: “… In the  case  of  minors,  the  written  consent  of  parents… shall  be  required  only in  elective  surgical  procedures  and in  no  case  shall consent be required in emergency or serious cases…” In fine, this provision allows the minor girl to decide for and by herself, even contrary to the wishes of her own parents.

-ooo-

MANILA BARANGAYS NOT GIVEN DISASTER FUNDS? Did you know that, despite warnings from disaster-preparedness experts that Manila could be erased from the map as a result of liquefaction (or a process by which the soil beneath it could become watery and unable to support the buildings and other structures standing thereon), almost all of its barangays are not given any money at all for rescue or relief operations in the event of a disaster?

This was disclosed last Saturday, September 10, 2011, by Bgy. Captain Marissa Papa of Bacood, Sta. Mesa, during a seminar conducted by the Rotary Club of Intramuros on “peace and conflict prevention and resolution”. Papa’s assertions were confirmed by 10 other barangay captains from Bacood who joined the seminar.

Papa said that Manila barangays are a far cry compared to their counterparts from, for example, Makati City or Pasig City, if disaster funds are concerned because, she said, while Manila barangays receive only P1 million or so as annual operations budget from the city government, Makati or Pasig barangays receive P50 million to P100 million, enabling them to buy equipment for use during disasters.

-ooo-

GOD’S CURSES, PART II: We continue with the enumeration of God’s curses, given to a people who no longer listen to Him and who no longer obey His commands, taken from Deuteronomy 28 of the Bible. Here are these additional curses, as written in Deuteronomy 28:15, series:

“ The LORD will plague you with diseases until he has destroyed you from the land you are entering to possess. The LORD will strike you with wasting disease, with fever and inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew, which will plague you until you perish.
“The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron. The LORD will turn the rain of your country into dust and powder; it will come down from the skies until you are destroyed…”


---

Senate Bill 2865, isang abortion law

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Itinataas ko ang aking mga mata sa bundok---saan nanggagaling ang tulong para sa akin? Ito ay galing mula sa Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa…” (Awit 121:1-2, Bibliya).

-ooo-
SENATE BILL 2865, ISANG ABORTION LAW: Gaano man ang pagtanggi ni Sen. Pia Cayetano, ang Senate Bill 2865 (o ang bagong Reproductive Health Bill) ay tunay namang nagbibigay pahintulot sa abortion gaya ng ipinapakita ng kanyang mga probisyon---Section 3, Paragraph (s), at Section 18, Paragraph (2)---kung saan ang batang babaeng nabuntis ay binibigyang-karapatang ilaglag ang bata, sa kanyang sariling desisyon.

Sinasabi ng Section 3, Paragraph (s): “Karapatan sa pag-aanak---ito ay ang karapatan ng indibiduwal o ng mag-asawa na malayang magdesisyon kung mag-aanak o hindi… o gumawa ng iba pang desisyon ukol sa pag-aanak, ng walang diskriminasyon, pamimilit o karahasan…” Sa kabuuan, ayon sa Section 3, karapatan ng isang indibiduwal (gaya ng isang batang babae) na magdesisyon kung papayagan niyang isilang ang isang sanggol o hindi.

Sa Section 18, Paragraph (2) naman, ganun din ang nakasaad: “… Sa mga menor de edad, kailangan ang nakasulat na permiso ng mga magulang doon lamang sa mga dinesisyunang operasyon, pero hindi na kailangan ang pagsang-ayong ito sa mga emergency o seryosong kaso…” Ibig sabihin, pinapayagan ng probisyong ito ang isang babaeng menor de edad na magdesisyon, sa kanyang sarili lamang, o kahit kontra sa nais ng kanyang mga magulang.

-ooo-

MGA BARANGAY SA MANILA, WALANG DISASTER FUND? Alam ba ninyong sa kabila ng mga babala ng mga eksperto sa trahedya na ang Maynila ay maaaring mawala sa mapa dahil sa “pagkalusaw”---o ang proseso kung saan ang lupa ay magiging putik na lamang at hindi na nito pupuwedeng suportahan ang mga gusaling nakatayo doon---halos lahat pala ng mga barangay sa lungsod ay hindi nabibigyan ng pera para sa rescue and relief operations pagdating ng kalamidad?

Ito ang ibinunyag noong Sabado, Septyembre 10, 2011, ni Bgy. Captain Marissa Papa ng Bacood, Sta. Mesa, sa seminar sa “peace and conflict prevention and resolution” na isinagawa ng Rotary Club of Intramuros. Ang mga sinabi ni Papa ay kinatigan ng sampung iba pang barangay captains mula sa Bacood na dumalo din sa seminar.

Ayon kay Papa, malayo ang mga barangay sa Maynila kung ikukumpara sila sa mga barangay captains mula sa Makati City o Pasig City, kung disaster funds ang pag-uusapan sapagkat, ayon sa kanya, bagamat ang mga barangay sa Maynila ay tumatanggap lamang taon-taon ng P1 milyon para sa kanilang budget, ang mga Makati o Pasig barangays ay tumatanggap naman ng mula P50 milyon hanggang P100 milyon, daan upang makabili sila ng mga gamit kontra kalamidad.

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, IKALAWANG BAHAGI: Magpapatuloy po tayo ngayon sa pagtuklas kung ano ang mga sumpa ng Diyos, na ibinibigay sa mga taong hindi na nakikinig sa Kanya at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos, ayon sa Deuteronomio 28 ng Bibliya. Naririto po ang ilan pa rin sa mga sumpang ito, mula sa Deuteronomio 28:15 at mga kasunod na bersikulo:

“Padadalhan kayo ng Diyos ng mga sakit hanggang sa kayo ay malipol  mula sa lupang inyong patutunguhan. Padadalhan kayo ng Diyos ng mga matitinding mga sakit, ng nag-aapoy na lagnat at pamamaga, ng matinding init at tagtuyot… hanggang sa kayo ay malipol.
 “Ang langit sa inyong ulunan ay magbabaga, at ang lupang inyong tinutungtungan ay magiging sintigas ng bakal. Ang ulan sa inyong bansa ay gagawin ng Panginoon na ulak ng alikabok, bababa ito mula sa langit at kayo ay lilipulin…”