Did Mike and Al need a Moner?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!” (Philippians 4:4, the Holy Bible).

-ooo-

HAVE OUR SHIP CAPTAINS TAKEN UP MANAGEMENT COURSES ALREADY? So, Labor Secretary Rosalinda Baldoz is saying the government “has formally informed” the European Commission of the supposed corrective measures to improve Filipino seamen’s training, but the question remains: have Filipino seamen, especially ship captains, already undergone the management courses required by the International Maritime Organization (IMO) for their continued employment?

I did not read, from the press release of Baldoz, that our ship captains---all 12,000 or so of them---have already taken up the required management courses from accredited schools, even as of now.

-ooo-

PINOY SHIP CAPTAINS STILL TO LOSE JOBS: This means, in simple language, that our seamen will still be kicked out from their jobs real soon, as predicted by Emmanuel Regio, the president of Island Overseas Transport Corporation and of the EastGate Group of Maritime Companies, last Friday. 

I hope Baldoz can really do something concrete about this problem, other than issuing a press release, and thereby prevent our country from losing some US$1.4 billion annually, representing the salaries of the ship captains who will be affected by the IMO requirement.

-ooo-

DID MIKE AND AL NEED A MONER? To those who know the kind of a relationship that former First Gentleman Mike Arroyo and former Manila International Airport Authority Manager Alfonso Cusi had during the Arroyo presidency, believing the claims of Sharia Court Judge Nagamura Moner will be extremely difficult. 

Why? Because Mike and Al were so close to one another that any delivery of money intended to buy votes, from Mike to Al, as Moner claimed he did, could have been done directly by Mike to Al. There was absolutely no necessity for a third party, like Moner, to receive the money from Mike, and later on to deliver that money to Al.

Indeed, why do you think was Al appointed Manila International Airport Authority Manager? It was because of his closeness to Mike, that’s why.

-ooo-

GOD’S CURSES, PART III: Here are additional curses from God, as listed under Deuteronomy 28:15-68 of the Holy Bible: “… The LORD will cause you to be defeated before your enemies. You will come at them from one direction but flee from them in seven, and you will become a thing of horror to all the kingdoms on earth.

“…Your carcasses will be food for all the birds and the wild animals, and there will be no one to frighten them away. The Lord will afflict you with the boils of Egypt and with tumors, festering sores and the itch, from which you cannot be cured. The Lord will afflict you with madness, blindness and confusion of mind…”


---


Kinailangan ba ni Mike at Al si Moner?

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Magalak kayo sa Panginoon sa lahat ng sandali. Minsan pa, aking uulitin: Magalak kayo!” (Filipos 4:4, Bibliya).

-ooo-

ANG MGA SHIP CAPTAINS BA AY NAKAKUHA NA NG MANAGEMENT COURSES? So, sinasabi ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz na naipaalam na ng pamahalaan  sa European Commission ang mga hakbang upang maisaayos ang kakayahan ng mga Filipino seamen, pero ito pa din ang tanong: nakakuha na ba ang mga seamen na ito, lalo na ang mga ship captains, ng mga management courses na siyang hinihingi ng International Maritime Organization (IMO) upang hindi sila matanggal sa trabaho?

Hindi ko yata nabasa, mula sa press release ni Baldoz, na ang mga ship captains natin---humigit-kumulang sa 12,000 ang bilang---ay nakakuha na ng mga management courses mula sa mga accredited schools, magpa-hanggang sa ngayon.

-ooo-

PINOY SHIP CAPTAINS, TATANGGALIN PA DIN SA TRABAHO: Ang ibig sabihin lamang nito, sa simpleng salita, ay ito: sisipain pa din sa kanilang mga tungkulin ang mga Pinoy seamen sa malapit na hinaharap, gaya ng ibinabala ni Emmanuel Regio, ang pangulo ng Island Overseas Transport Corporation at ng EastGate Group of Maritime Companies, noong Biyernes.

Sana naman ay may magawang kongkreto si Baldoz sa problemang ito, maliban sa pagpapalabas lamang ng press release, upang mapigilan ang pagkalugi ng Pilipinas ng halagang US$1.4 bilyon taon-taon na kumakatawan sa mawawalang sahod ng mga ship captains na apektado sa IMO requirement.

-ooo-

KINAILANGAN BA NI MIKE AT AL SI MONER? Sa mga nakakaalam kung ano ang relasyon ni dating First Gentleman Mike Arroyo at dating Manila International Airport Authority Manager Alfonso Cusi noong Arroyo presidency, mahirap paniwalaan ang mga pinagsasabi ni Sharia Court Judge Nagamura Moner.

Bakit? Kasi, naging napakalapit ni Mike at ni Al sa isa’t isa, kaya naman kung talagang may perang ibibigay upang ipambili ng boto, mula kay Mike patungo kay Al, gaya ng inaakusa ni Moner, ay ibibigay na lamang ito ng diretso ni Mike kay Al. Hindi na kailangan pa ang ibang tao, gaya ni Moner, na tanggapin ang pera mula kay Mike at tapos ay ibibigay ito kay Al.

Tunay nga, bakit sa tingin ninyo ninombrahan si Al bilang Manila International Airport Authority Manager? Dahil na nga sa pagiging malapit nila sa isa’t isa.

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, IKATLONG BAHAGI: Naririto po ang iba pang mga sumpa ng Diyos na nakalista sa Deuteronomio 28:15-68 ng Bibliya: “… Ipatatalo kayo ng Diyos sa inyong mga kaaway. Sasalakayin ninyo sila subalit magkakanya-kanya kayo ng pagtakas, at magiging tampulan kayo ng kilabot sa buong mundo.

“… Ang inyong mga bangkay ay magiging pagkain ng mga ibon at mga hayop, at walang magtataboy sa kanila. Padadalhan kayo ng Diyos ng mga pigsa ng Egipto, at ng tumor, mga sugat at pagkati, na hindi magagamot. Padadalhan kayo ng Diyos ng pagkabaliw, pagkabulag at kalituhan ng isip…”