Dengue vaccine from RP out in 2 years


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them...” (1 John 4:16, the Holy Bible).

-ooo-

DENGUE VACCINE FROM RP OUT IN TWO YEARS: In two years’ time, the Philippines will be able to come out with a vaccine that will take dengue out as a fatal disease in the country, a doctor who is a  top official of the National Committee on Urban Pest Control (NCUPC) told Rotarians from the Rotary Club of Intramuros, District 3810 of Rotary International, last Thursday, September 15, 2011.

Dr. Metodio Palaypay, executive director of NCUPC, said dengue as a dreaded disease will become a thing of the past when the vaccine is ultimately released. Palaypay was one of two guest speakers of the Rotary Club of Intramuros during its regular meeting Thursday. 

He reiterated that his position that dengue cannot be defeated by acts like cleaning esteros and filthy surroundings since, he said, dengue-carrying mosquitoes (the Aedis Aegypti types) do not thrive in murky and dirty waters but in clear waters like those in pails and containers.

-ooo-

FASTING AND ITS MEANING AMONG MUSLIMS: Fasting has a technical meaning among Muslims who observe Ramadan on an annual basis, and this includes abstaining from food, from water, and from any sexual activity during the entirety of the Ramadan month, former Commissioner Mehol K. Sadain of the Commission on Elections disclosed during the same Rotary regular meeting.

Sadain was also a guest speaker during the September 15, 2011 meeting of the Rotary Club of Intramuros. He talked about fasting during the Ramadan, explaining that, pursuant to Muslim traditions, the abstention from food, drinks and sexual activity is supposed to be held only from sunrise to sunset, which is approximately a period of 14 hours.

He clarified, however, that after the sunrise to sunset fasting, Muslims can resume eating, drinking and any desired sexual activity. He said the requirement of fasting among Muslims is intended to generate self-restraint in a person, to enable him to have fear and love of God.

-ooo-

GOD’S CURSES, PART VI: More of God’s curses are provided for by Deuteronomy 28:15-68 of the Holy Bible: “The sights you see will drive you mad.The LORD will afflict your knees and legs with painful boils that cannot be cured, spreading from the soles of your feet to the top of your head.

“The LORD will drive you and the king you set over you to a nation unknown to you or your ancestors. There you will worship other gods, gods of wood and stone.You will become a thing of horror, a byword and an object of ridicule among all the peoples where the LORD will drive you.

“You will sow much seed in the field but you will harvest little, because locusts will devour it. You will plant vineyards and cultivate them but you will not drink the wine or gather the grapes, because worms will eat them.You will have olive trees throughout your country but you will not use the oil, because the olives will drop off…”


---


Gamot vs. dengue mula RP


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Kaya alam natin at nagtitiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Sinuman ang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos, at ang Diyos ay sumasa-kanila…” (1 Juan 4:16, Bibliya).

-ooo-

GAMOT SA DENGUE MULA SA RP, LALABAS NA: Sa susunod na dalawang taon, makakapaglabas na ang Pilipinas ng isang gamot na tatapos sa dengue bilang isang nakamamatay na sakit sa bansa, ayon sa isang duktor na mataas na opisyal ng National Committee on Urban Pest Control (NCUPC) sa kanyang talumpati sa harap ng mga kasapi ng Rotary Club of Intramuros, District 3810 ng Rotary International, noong Huwebes, Septyembre 15, 2011.

Ayon kay Dr. Metodio Palaypay, executive director ng NCUPC, ang dengue ay hindi na nakakatakot na sakit paglabas ng nasabing gamot na iniiniksiyon. Si Palaypay ay isa sa dalawang panauhing tagapagsalita ng Rotary Club of Intramuros sa kanyang regular na pagpupulong noong Huwebes.

Inulit din niya ang kanyang posisyon na ang dengue ay hindi maaaring mawala sa pamamagitan ng mga paglilinis ng maruruming estero at mga kapaligiran sapagkat, ayon sa kanya, ang mga lamok na nagdadala ng dengue (ang mga Aedis Aegypti) ay hindi naman nabubuhay sa maduming tubig kundi sa mga malilinis na tubig lamang.

-ooo-

ANG PAG-AAYUNO NG MGA MUSLIMS: Ang pag-aayuno ay mayroong natatanging kahulugan sa mga Muslim na sumasailalim sa Ramadan taon-taon, at kasama dito ang hindi pagkain o pag-inom ng tubig, at ang kawalan ng anumang uri ng pakikipagtalik sa kabuuan ng buwan ng Ramadan, ayon naman kay dating Commissioner Mehol K. Sadain ng Commission on Elections doon din sa nasabing Rotary meeting.

Si Sadain ang pangalawang panauhing tagapagsalita sa pulong ng Rotary Club of Intramuros noong Septyembre 15, 2011. Tinalakay niya ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan, kung saan ipinaliwanag niyang batay sa mga tradisyon ng mga Muslim, ang pagtigil sa pagkain, pag-inom at anumang uri ng pakikipagtalik ay ginagawa sa pagitan ng pagsikat at paglubog ng araw, o sa loob halos ng 14 oras.

Pero niliwanag ni Sadain na matapos ang pag-aayuno mula pagsikat at paglubog ng araw, maaari na uling kumain, uminom at makipagtalik ang mga Muslim. Nilalayon ng pag-aayuno ng mga Muslim na maitatak sa kanila ang pagpipigil sa sarili, upang magkaroon sila ng takot at pagmamahal sa Diyos.

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, IKA-ANIM NA BAHAGI: Naririto po ang iba pang mga sumpa ng Diyos na nakasulat sa Deuteronomio 28:15-68 ng Bibliya: “Ang inyong mga makikita ay magtutulak sa inyo na masiraan ng isip. Padadalhan kayo ng Diyos ng mga pigsa at bukol sa inyong mga tuhod at paa na hindi magagamot. Kakalat ito mula sa inyong talampakan hanggang sa taas ng inyong ulo.

“Itatapon kayo ng Panginoon at ang inyong hari sa bansang hindi ninyo kilala, at hindi din kilala ng inyong mga ninuno. Doon ay sasamba kayo sa ibang diyos, mga diyos na yari sa kahoy at bato. Magiging tampulan kayo ng gimbal at ng pagtuya sa lahat ng mga bansa kung saan dadalhin kayo ng Panginoon.

 “Magtatanim kayo ng maraming mga binhi sa mga bukirin pero maliit lamang ang inyong aanihin dahil kakainin ang mga ito ng mga balang. Magtatanim kayo ng mga ubasan subalit hindi ninyo matitikman ang alak na magmumula doon at hindi kayo aani ng mga ubas, sapagkat kakainin ang mga ito ng mga uod. Magkakaroon kayo ng mga puno ng olibo pero di ninyo magagamit ang langis mula dito…”