New SC appointee: good shift

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom...” (James 3:13, the Holy Bible). 

-ooo-

BERNABE TO SC: GOOD SHIFT FOR JUDICIARY: The appointment of the youthful Court of Appeals Justice Estela Perlas Bernabe to the Supreme Court signifies a good shift for the judiciary---young justices could only mean fresh and invigorating insights and directions on how to interpret the law, especially on pressing concerns confronting the country and its justice system.

This is what the Philippines needs, at this point. I am sure Justice Bernabe will be pre-occupied with how to interpret the law without fear or favor in her projected long stay at the high court, without the usual rush, visible among other much older appointees in government, to provide for retirement. 

Congratulations, Madame Justice Telly! God chose you, and may you find what He wants you to do in your lofty position. As John 15:16 of the Holy Bible quotes Jesus Christ, our God and Savior: “I chose you, you did not choose me, so you can go and bear much fruit, so that whatever you ask from the Father in my name will be done for you.”

-ooo-

ROTARY GOLF TOURNAMENT ALL SET: I am reiterating my invitation to all golfers out there who may wish to try their luck in winning a brand-new Kia Picanto sedan car, which will be given out to a “hole in one” winner during the October 8, 2011 golf tournament of the Rotary Club (RC) of Intramuros to be held at the Club Intramuros Golf Course in Intramuros, Manila.

RC Intramuros leaders say that all interested players can come and join the tournament, even if they have not previously bought a ticket. All they need to do is to simply proceed to Club Intramuros on the day of the tournament itself and register, and pay the playing fee of P2,000.00.

Outright give-aways will be given to participants as they start to play. Free lunch and snacks will be served, courtesy of the Club. The ceremonial tee off will be at 6:30 a.m., to be led by former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr., and possibly Vice President Jejomar Binay and Manila Mayor Alfredo Lim. Please call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 68 for further queries.

-ooo-

GOD’S CURSES, PART VII: We continue today with the list of God’s curses which will be heaped upon a people who no longer listen to Him and who no longer obey His commands, as written in Deuteronomy 28:15-68:

“…You will have sons and daughters but you will not keep them, because they will go into captivity. Swarms of locusts will take over all your trees and the crops of your land.

“The foreigners who reside among you will rise above you higher and higher, but you will sink lower and lower. They will lend to you, but you will not lend to them. They will be the head, but you will be the tail…”


---Batang SC justice: maganda sa hudikaturaINSPIRASYON SA BUHAY: “… Sino ang matalino at may pang-unawa sa inyo? Nararapat lamang nila itong ipakita sa mabuting buhay, at sa mga gawang may pagpapakumbaba at karunungan…” (Santiago 3:13, Bibliya).

-ooo-

BERNABE SA SC: MAGANDA PARA SA HUDIKATURA: Ang pagkakaluklok ng batam-batang Court of Appeals Justice Estela Perlas Bernabe sa Korte Suprema ay nagpapakita ng isang bagong direksiyon para sa hudikatura---sa mga batang justices ay makikita ang mga sariwa at mga nagpapalakas na mga bagong pananaw kung papaano isusulong ang batas, lalo sa mga matitinding isyung kinakaharap ng bansa at ng sistemang legal.

Ito ang kailangan ng Pilipinas sa ngayon. Tiyak ko na magiging prayoridad ni Justice Bernabe ang pagpapatupad ng batas ng walang kinatatakutan o kinikilingan sa kanyang mahabang paglilingkod sa mataas na hukuman, ng hindi ito nababahiran ng pagmamadali na makapag-handa para sa retirement na madalas makita sa iba pang mga mas matatandang nanonombrahan sa ibang posisyon.

Maligayang bati po, Madame Justice Telly! Pinili po kayo ng Diyos, at nawa’y masumpungan ninyo ang nais Niyang gawin ninyo sa mataas ninyong posisyon. Gaya nga po ng sinasabi ng Juan 15:16 sa Bibliya: “Hindi ninyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo, upang humayo kayo at maging mabunga, at ang lahat ng hihilingin ninyo sa Amang nasa langit, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo.”

-ooo-

ROTARY GOLF TOURNAMENT, HANDA NA: Inuulit ko po ang aking imbitasyon sa lahat ng mga golfers na nagnanais sumubok na mapalunan ang isang bagong kotseng Kia Picanto, na ibibigay sa mananalo sa “hole in one” sa gaganaping golf tournament ng Rotary Club (RC) of Intramuros sa Club Intramuros Golf Course sa Intramuros, Manila sa Oktubre 8, 2011.

Ayon sa RC Intramuros, ang lahat ng mga interesadong manlalaro ay maaaring sumali sa torneo, kahit na hindi sila nakabili ng tiket. Kailangan lamang nilang magtungo sa Club Intramuros sa araw ng torneo mismo at doon na mag-rehistro at magbayad ng P2,000.00 kada isang player.

May premyo agad ang mga sasali matapos silang mag-rehistro. May libreng tanghalian at meryenda. Ang ceremonial tee off ay gaganapin sa alas 6:30 ng umaga, at pangungunahan ito ni dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco, Jr., at maaaring pati nina Vice President Jejomar Binay at Manila Mayor Alfredo Lim. Tumawag po ang mga may tanong sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96.

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, IKA-PITONG BAHAGI: Ipagpapatuloy po natin ngayong araw na ito ang listahan ng mga sumpa ng Diyos na ibinibigay Niya sa mga taong hindi na nakikinig at hindi na sumusunod sa Kanyang Salita, ayon sa Deuteronomio 28:15-68:

“… Ang mga anak ninyong mga lalaki at mga babae ay hindi ninyo makakapiling, sapagkat sila ay bibihagin. Pulu-pulutong na mga balang ang sasalakay sa inyong mga puno at mga pananim sa inyong lupain.

 “Ang mga dayuhang makikipamayan sa inyo ay lalago ang mga kabuhayan samantalang kayo naman ay bababa ng bababa. Magpapautang sila sa inyo, at hindi kayo magpapautang sa kanila. Sila ang mamumuno at kayo ang tagasunod…”