News headlines & Biblical warnings

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of the others...” (Philippians 2:3-4, the Holy Bible). 

-ooo-

TODAY’S HEADLINES FULFILL BIBLICAL PROPHECIES: Many will call it pure coincidence, but it appears eerie to me that many of the headlines in our newspapers today, here and abroad, seem to be a fulfillment of many chapters and verses of the Bible. Let us devote this column then today to these headlines and the Biblical verses they fulfill.

-ooo-

CORRUPTION AND THE BIBLE: Deuteronomy 28:29 of the Bible says, about corruption: “…day after day you will be oppressed and robbed (plundered), with no one to rescue you…”

Headline from the Philippine Daily Inquirer, 19 September 2011 issue: “A Senate oversight committee has unearthed records showing that P7.5 billion from the Department of Agriculture was released from January to June 2010, an election period, Senate finance committee chairman Franklin Drilon said Sunday.”

-ooo-

OFWs’ WOES: Deuteronomy 28:32 of the Bible says, about overseas Filipino workers: “Your sons and daughters will be given to another nation, and you will wear out your eyes watching for them day after day, powerless to lift a hand.”

Headline from the Philippine Daily Inquirer, 19 September 2011 issue: “For allegedly stealing the unwashed underwear of her employer’s mother, a Filipino domestic helper was sentenced up to one year in prison in Saudi Arabia, a migrant  group said…”

-ooo-

EARTHQUAKES AND THE END OF TIMES: Matthew 24:7-8 of the Bible quotes Jesus Christ, our God and Savior, as saying: “…There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains…”

Headline from the Philippine Daily Inquirer, 19 September 2011 issue: “GAUHATI—A strong earthquake shook northeastern India and Nepal on Sunday night, killing at least nine people, damaging buildings and sending lawmakers in Nepal’s capital running into the streets…”

-ooo-

FLOODS AND JESUS CHRIST’S WARNINGS: Matthew 7: 26-27 of the Bible also quotes Jesus Christ, our God and Savior, as saying: “…everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash…”

Headline from the Philippine Daily Inquirer, 19 September 2011 issue: “TANDO ALLAHYAR—In Pakistan’s fertile south, a grim-faced soldier found himself in a standoff with 100 flood-stricken protesters demanding help for their communities marooned by the surging water. `We won’t leave until you come with us to save our families,’ a defiant Ali Mohammad, 27, told the soldier…”

----Mga headlines at babala ng Bibliya


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Huwag kayong kikilos dahil lamang sa pansariling hangarin o paniniwala sa sarili. Sa halip, pahalagahan ninyo ang inyong kapwa ng may pagpapakumbaba, ng hindi ang inyong sariling kapakanan ang inuuna, kundi ang kapakanan ng iba…” (Filipos 2:3-4, Bibliya). 

-ooo-

HEADLINE NG MGA BALITA, KATUPARAN NG BIBLIYA: Marami ang magsasabing pinagtiyap lamang ng pagkakataon ang lahat, pero nakakataas ng balahibong makita na ang mga headlines sa ating mga pahayagan ngayon, sa bansa at sa abroad, ay tila ba katuparan na ng maraming kapitulo at bersikulo ng Bibliya. Ating gagamitin ang kolum na ito ngayon sa mga headlines na ito at sa bahagi ng Bibliyang kinakatawan nila.

-ooo-

KORAPSIYON AT ANG BIBLIYA: Ayon sa Deuteronomio 28:29 ng Bibliya, sa isyu ng korapsiyon: “… araw-araw kayo ay aabusuhin at pagnanakawan o gagawan ng pandarambong, at walang sasaklolo sa inyo…”

Headline mula sa issue ng Philippine Daily Inquirer, 19 Septyembre 2011: “Nakadiskubre ang isang Senate oversight committee ng mga papeles na nagpapakitang naglabas ang Department of Agriculture ng halagang P7.5 bilyon mula Enero hanggang Junio 2010 gayong ito ay panahon ng halalan, ayon kay Senate finance committee chairman Franklin Drilon noong Linggo.”

-ooo-

OFWs AT MGA KASO SA HUKUMAN SA IBANG BANSA: Ukol naman sa mga overseas Filipino workers (OFWs), ito ang sinasabi ng Deuteronomio 28:32 ng Bibliya: “… Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang bansa, at mamumuti ang inyong mga mata sa paghihintay sa kanila subalit wala kayong magagawang tulong sa kanilang kapighatian.”

Headline mula sa issue ng Philippine Daily Inquirer, 19 Septyembre 2011: “Dahil diumano sa pagnanakaw ng isang underwear na di pa nalalabhan mula sa ina ng kanyang amo, isang Filipino domestic helper and nahatulang mabilanggo ng isang taon sa Saudi Arabia, ayon sa isang grupo…”

-ooo-

EARTHQUAKES AND THE END OF TIMES: Sinabi naman ni Kristo Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Mateo 24:7-8 ng Bibliya: “… Lalaganap ang taggutom at mga paglindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay umpisa na ng wakas…”

Headline mula sa issue ng Philippine Daily Inquirer, 19 September 2011: “GAUHATI---Isang malakas na lindol ang yumanig sa hilagang-silangang India at Nepal noong gabi ng Linggo. Siyam na katao ang namatay, at maraming mga gusali ang napinsala. Ang mga mambabatas ng Nepal ay nagtakbuhan palabas sa mga lansangan…”

-ooo-

MGA BAHA AT ANG MGA BABALA NI KRISTO JESUS: Sinabi din ni Kristo Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Mateo 7:26-27 ng Bibliya: “… sinumang nakikinig sa mga salita ko na di ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Umulan, bumaha at binayo  ng malakas na hangin ang bahay, at ito ay bumagsak at tuluyang nawasak…”

Headline mula sa issue ng Philippine Daily Inquirer, 19 Septyembre 2011: TANDO ALLAHYAR---Sa timog ng Pakistan, isang sundalo ang humarap sa halos 100 kataong biktima ng baha na humihingi ng tulong para sa kanilang mga lugar na nilamon ng baha. `Hindi kami aalis hanggang hindi kayo sumasama sa amin upang iligtas ang aming mga pamilya,’ ayon kay Ali Mohammad, 27…”