COCOPEA and schools as business

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Do no let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen…” (Ephesians 4:29, the Holy Bible).

-ooo-

PRIVATE SCHOOLS ARE BUSINESSES, AFTER ALL: The “Statement of Concern on House Bill 4791” issued by the Coordinating Council of Private Educational Associations or COCOPEA, lambasting a proposed law that would penalize schools and colleges which will not allow their students to take their examinations if they have not paid their tuition and other school  fees, raises valid points.

Indeed, where would these private educational institutions get the money to pay their officers, teachers and staff, to upgrade the facilities in their respective schools, and the profits for their investors, if not from the tuition and other fees of their students? Private schools are no charity organizations, but out and out business endeavors, after all.

-ooo-

COCOPEA’S ARGUMENTS BORDER ON GREED: But then, COCOPEA’s arguments border on greed, with due respect, because they largely ignore the reality that even if their students fail to pay their tuition and other school fees in the meantime that they are still studying, there is no way they could totally escape their obligations to pay, especially come graduation time.

So, why cannot COCOPEA come up with a scheme whereby students who are unable to pay their tuition and other fees while finishing their courses nevertheless are given the opportunity to take their exams, and the salaries and other emoluments required by officers, teachers and staff are paid from the tuition and other fees of students who have the capacity to pay while the school year is moving onward?

-ooo-

1 M UNDOCUMENTED FILIPINOS FOUND IN SABAH: Baroness Anne de Bregtane of the Facebook group “Sabah Claim Society” posted a very disturbing item, coming from www.allvoices.com,  about undocumented Filipinos staying in Sabah, called as Malaysia’s poorest state. 

This may yet prove to be the single biggest proof of the Biblical warning, in Deuteronomy 28:32, that if a nation no longer listen to God and no longer obey Him, their children will be given to other nations where they will suffer, not given any help at all even if the folks back home grieve and long to help them.

-ooo-

BIAZON STARTING ON THE WRONG FOOT RE MEDIA ROW: I am afraid Customs Commissioner Rufino Biazon is starting on the wrong foot with his new job by going after the so-called “bogus media”---or those who are supposedly pretending to cover the Bureau of Customs (BOC) as members of the press and yet do not have any media connections at all---for there are other more important things to do at the BOC.

The fact is that one could be considered as a “bogus media” only if he has absolutely no connection with any newspaper or radio-TV or any other media station. But if he has such a connection, even if only with a newspaper which is published once a year, or with a very obscure radio-TV station, he is still media, entitled to his press freedom.

-ooo-


GOD’S CURSES, PART IX: We continue with God’s curses, as listed by the Holy Bible in its Deuteronomy 28: 15-68: “…The LORD will bring a nation against you from far away, from the ends of the earth, like an eagle swooping down, a nation whose language you will not understand, a fierce-looking nation without respect for the old or pity for the young…”


---


COCOPEA: kolehiyo bilang negosyo


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Huwag ninyong hahayaang mamutawi sa inyong mga labi ang anumang di kanais-nais na salita, kundi yaon lamang nakakatulong sa inyong kapwa ayon sa kanilang pangangailangan, upang mapakinabangan ang mga ito ng mga nakikinig…” (Efeso 4:29, Bibliya).

-ooo-

MGA PRIBADONG KOLEHIYO, NEGOSYO DIN: May punto ang “Statement of Concern on House Bill 4791” na inilabas ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA upang batikusin ang isang panukala  na naglalayong maparusahan ang mga eskuwelahan at kolehiyo na hindi nagpapahintulot sa kanilang mga estudyante na makapag-eksamin kung di pa sila bayad sa kanilang mga tuition fees at iba pang obligasyon.

Tunay nga, saan naman kukunin ng mga pribadong eskuwelahan ang pera upang mabayaran ang kanilang mga opisyales, grupo at mga empleyado, mapabuti ang kanilang mga pasilidad, at maibigay ang tubo ng mga namuhunan sa mga eskuwelahan, kundi sa mga ibabayad ng kanilang mga estudyante? Ang mga pribadong eskuwelahan ay hindi naman charity organizations kundi mga negosyo din.

-ooo-

ARGUMENTO NG COCOPEA MAY BAHID NG PAGKAGAHAMAN: Kaya lang, tila yata may bahid na ng pagkagahaman, mawalang-galang na nga po, ang mga argumento ng COCOPEA, sapagkat hindi nito isinasaalang-alang ang katotohanang kahit naman di makabayad ang mga estudyante ng kanilang tuition fees habang sila ay nag-aaral pa, hindi naman sila makakatakas sa obligasyon, lalo na pagdating ng graduation.

So, bakit kaya di na lamang maglagay ang COCOPEA ng sistema kung saan ang mga estudyanteng di-nakakabayad ay makakapag-patuloy pa din ng pag-aaral at makakakuha pa din ng examinations nila, at ang mga sahod at iba pang bayad ng mga opisyales, guro at mga kawani ng kolehiyong pribado ay babayaran naman mula sa mga nakakabayad na estudyante habang di pa dumadating ang graduation?

-ooo-

1 M UNDOCUMENTED FILIPINOS, NASA SABAH: May inilabas si Baroness Anne de Bregtane sa Facebook group na “Sabah Claim Society”, mula sa www.allvoices.com, na tunay namang nakakapanlumo sapagkat sinasabi nitong may halos isang milyong Pilipino na nasa Sabah bilang mga undocumented aliens.

Maaaring ito na ang isa sa mga pinakamalakas na katibayan sa babala ng Bibliya, sa Deuteronomio 28:32, na ang mga anak na lalaki at babae ng isang bansang hindi na nakikinig sa Diyos at hindi na sumusunod sa Kanyang utos, ay ibibigay sa ibang bansa kung saan sila ay magdurusa at maghihirap, at ni walang tutulong sa kanila.

-ooo-

BIAZON, MALI ANG HAKBANG SA “BOGUS MEDIA”: Tila yata mali ang umpisa ni Customs Commissioner Rufino Biazon sa kanyang bagong trabaho, sa paghahabol sa sinasabing “bogus media” sa kawanihan, sapagkat maraming iba pang mas importanteng gawain ang naghihintay sa kanya doon.

Sa totoo lang, maituturing na bogus media ang isang tao kung talagang wala siya ni katiting na koneksiyon sa mga diyaryo o radyo at telebisyon o sa iba pang media stations. Pero kung may kaugnayan siya sa isang diyaryo kahit na ito ay minsan sa isang taon lang lumalabas, o sa pinakamaliit na radyo at TV, media pa din siyang maituturing, na dapat kilalanin.

-ooo-


MGA SUMPA NG DIYOS, IKA-SAMPUNG BAHAGI: Naririto pa po ang mga dagdag na sumpa ng Diyos, mula pa din sa Bibliya sa kanyang Deuteronomio 28:15-68: “… Padadalhan kayo ng Diyos ng isang bansa mula sa malayong dako, mula sa dulo ng daigdig, gaya ng isang dumadagit na agila, isang bansang hindi ninyo naiintindihan ang salita, isang mabalasik na bansa na walang galang sa mga matatanda at walang awa sa mga bata…”