Rotary golf tournament draws support 

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Be glad, people of Zion, rejoice in the Lord your God, for he has given you the autumn rains because he is faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains, as before…” (Joel 2:23, the Holy Bible). 

-ooo-

SUPPORT POURS FOR ROTARY GOLF TOURNAMENT: I wish to thank, at this point, the many individuals who are now starting to pour their help for the “First President’s Cup” of the Rotary Club of Intramuros, slated to be held on October 8, 2011 (tee off time is 6:30 a.m.) at the Club Intramuros Golf Club in Intramuros, Manila. A list of these generous supporters will be published here in a day or two.

Anyway, sponsors and players are still welcome---the more, the merrier. Please call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96. Proceeds of the tournament (which will give away a brand-new Picanto car for the “hole-in-one” winner) will help defray tuition and other school expenses of the children of Aetas from Zambales and Bataan and of poor students from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.

-ooo-

MARTIAL LAW BEING SET UP? It is odd but, even now, I keep hearing many people saying that martial law really did something good for the country during its first years of implementation, that it was corrupted only sometime later, that if only people with integrity and filled with righteousness will be at its helm, martial law can do wonders for the Philippines. Is someone setting up a return of martial law here?

-ooo-

AMIDST THE BAD NEWS IS THE GOOD TIDINGS FOR RP: Even the International Monetary Fund is now pessimistic about the capacity of the Philippines for economic growth for 2011 and 2012, with its announcement that it is foreseeing a growth rate of only 4.7 for this year and 4.9 for next year, down from earlier forecasts of 5 percent. That’s the bad news. 

But the overwhelming good news is that, the Philippine economy is still projected to grow, unlike other world economies which, forecasts say, will not move at all. In England, for example, the news is that many people there have become so poor and desperate that they have started invading private lands and usurping them, to the prejudice of the landowners.

-ooo-

WOMEN MADE A SEX SLAVE IN RP? A story going the rounds of international news agencies is giving another big black eye, not only for the Philippines’ tourism industry, but for the whole nation as well: a New Zealand woman, Mary Elizabeth Jones, 39, was enticed to visit the country to join a martial arts training program but was turned into a sex slave in Iloilo instead. 

The picture painted here is that Filipinos are incurable sex maniacs and the world must be careful dealing with us, especially our male citizens. So much for building up the Philippines! And, really, what is happening to our country, which is supposedly a nation of Christian followers who are supposedly (again!) steeped in 
moral values?
-ooo-

GOD’S CURSES, PART X: What are God’s other curses for people who no longer listen to Him and who no longer obey His commands, after God has sent them foreigners in their midst, as written in Deuteronomy 28:15-68? Here they are: “…They will devour the young of your livestock and the crops of your land until you are destroyed. 

“They will leave you no grain, new wine or olive oil, nor any calves of your herds or lambs of your flocks until you are ruined. They will lay siege to all the cities throughout your land until the high fortified walls in which you trust fall down. They will besiege all the cities throughout the land the Lord your God is giving you…”

---


Suporta, bumuhos para sa Rotary golf 

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Magalak kayo, mga mamamayan ng Sion, mangagsipagdiwang kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat ibinigay Niya sa inyo ang ulan ayon sa Kanyang katapatan. Nagpapadala siya ng ulan sa kapanahunan, gaya noong una…” (Joel 2:23, Bibliya).

-ooo-

SUPORTA, BUMUBUHOS NA PARA SA ROTARY GOLF TOURNAMENT: Nagpapasalamat po ako, ngayon pa lamang, sa napakaraming mga sumusuporta sa “First President’s Cup” ng Rotary Club of Intramuros, isang golf tournament na nakatakdang ganapin sa Oktubre 8, 2011 (ang tee off time ay 6:30 a.m.) sa Club Intramuros Golf Club sa Intramuros, Manila. Ilalabas po natin ang listahan ng mga tumutulong na ito sa mga susunod araw.

Magkaganunman, welcome pa rin po ang mga sponsors at mga manlalaro. Tawagan po ninyo ako sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96. Ang kikitain po sa torneong ito (kung saan isang brand new Picanto car ang ibibigay para sa “hole-in-one” winner) ay itutulong para sa tuition at iba pang gastusin sa pag-aaral ng mga anak ng mga Aetas mula Zambales at Bataan at ng mga mahihirap na estudyante ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.

-ooo-

MARTIAL LAW, IBABALIK ULIT? Kakatwa pero, hanggang ngayon, nakakarinig pa din ako ng mga taong nagsasabi na may magandang nagawa talaga ang martial law sa bansa noong mga unang taong ito ay ipinatupad, na ito ay naging tiwali na lamang pagdaan ng panahon, at kung ito ay pangungunahan ng mga taong matuwid at may integridad, magdudulot ng ibayong buti ang martial law sa Pilipinas. Hmmm, may kumikilos ba upang ibalik ang martial law dito?

-ooo-

SA GITNA NG MASASAMANG BALITA, MAY MAGANDANG BALITA PARA SA RP: Maging ang International Monetary Fund ay nagkakaroon na ng masamang pagtaya sa kakayan ng ekonomiya ng Pilipinas upang lumago para sa 2011 at 2012, batay sa kanyang anunsiyo na ang tanging nakikita nito ay ang pagbagsak ng growth rate ng bansa mula sa inaasahang limang porsiyento tungo sa 4.7 percent lamang sa taong ito, at 4.9 percent sa susunod na taon. Ito ang masamang balita. 

Magkaganunman, ang hindi maitatatwang mabuting balita ay ito: ang ekonomiya ng Pilipinas ay tinataya pa ding lalago, di katulad ng iba pang mga ekonomiya sa buong mundo na sinasabing ni hindi na kikilos man lamang. Sa England, halimbawa, nababalitang ang mga mahihirap doon ay desperado na sa hirap kaya naman inaagaw na nila ang mga pribadong lupa mula sa mga may-ari ng mga ito.

-ooo-

NEW ZEALANDER NAGING SEX SLAVE SA RP? May umiikot na balita sa mga pandaigdigang news agencies na nagbibigay ng isa na namang malaking black-eye di lamang para sa turismo ng Pilipinas kundi para na rin sa buong bansa: isang New Zealander, si Mary Elizabeth Jones, 39, ang sinasabing ginawang “pokpok” sa Iloilo matapos na siya ay maengganyong bumisita dito para sumama sana sa isang martial arts training program.

Dahil diyan, lumalabas na sobrang manyakis ang mga kalalakihang Pilipino, at dapat mag-ingat ang buong mundo laban sa atin. Kawawa naman ang mga pagkilos na pagandahin ang imahen ng ating bansa! Tunay nga, ano na ba ang nangyayari sa ating bansa na binansagan pa namang tagasunod ng Panginoong Kristo Jesus?

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, IKA-SAMPUNG BAHAGI: Ano pa ba ang iba pang mga sumpa ng Diyos para sa mga taong di na nakikinig at di na sumusunod sa Diyos, matapos na magpadala ang Panginoon ng mga banyaga sa kanilang lupain, gaya ng nakasulat sa Deuteronomio 28:15-68? Eto po: “… Magpapasasa sila sa mga anak ng inyong mga hayop at sa ani ng inyong mga lupa, hanggang sa kayo ay malipol.

“Wala silang iiwanang isang butil man lamang sa inyo, walang bagong alak o langis ng olibo, o maging ng anak ng inyong mga hayop, hanggang sa kayo ay malipol. Lulusubin nila ang inyong mga lungsod sa inyong buong bayan, hanggang sa ang moog na inyong pinagkakatiwalaan ay bumagsak. Sasalakayin nila ang lahat ng mga lungsod na ibinigay sa inyo ng Diyos…”