Of lady golfers & PNoy’s “star”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Accept one another, then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God…” (Romans 15:7, the Holy Bible).

-ooo-

LADY GOLFERS WELCOME, TOO! Attention, lady golfers: you, too, can join the “First President’s Cup Golf Tournament” of the Rotary Club of Intramuros, which will be held on October 8, 2011, starting at 6:30 in the morning, at the Club Intramuros Golf Course in Intramuros, Manila. There is going to be a separate division of the tournament for you.

As it is, lady golfers can try their lucj in the “hole in one” competition during the tournament, where the winning golfer will have as a prize one brand new Kia Picanto car. If interested, I can be called for further details at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or you can just proceed to the Intramuros golf course on competition day, whether you have purchased an entry ticket or not.

-ooo-

PNOY A REAL “STAR” VS. CORRUPTION: Indeed, President Benigno Aquino III has every right to be treated as a “star” among world leaders. Fact is, he is the only chief of state in that gathering that has launched a big fight against corruption in government, never mind if others in the Philippines, including the influential Makati Business Club, think that the fight is really empty and will not produce any tangible results.

The President’s drive against corruption is considered a “big thing” by many foreigners who have been of the unrelenting perception that the Philippines is, and will always be, home to the most corrupt government and business  leaders and officials who have no qualms about corruption and about stealing anything from staplers to coupon bonds to billions of pesos in cash, just to line their pockets.

-ooo-

CORRUPTION COMES FROM LACK OF FEAR IN GOD: Indeed, why are many of our government and business leaders corrupt and prone to graft? There is only one reason for this: it is because most of these leaders no longer have the fear and love of God in their hearts, enabling them to do even the most despicable thievery, in public yet, of funds and properties rightly belonging to the people.

Because these leaders do not fear and do not love God, they have convinced themselves that they can get away even with the most murderous act. And so they abuse, they steal and they plunder. And they even kill. Because their hearts have been darkened by a lack of fear in God, they go about their evil ways thinking that they are not going to be punished.

But this is foolish thinking. God will surely bring every deed into judgment, whether done in public or in secret, whether good or bad, as the Bible, in its Ecclesiastes 12:14, confirms. And God is there somewhere, no matter how the unbelievers may deny His existence, watching those who are doing good and those who are compiling eternal punishment for themselves even now.

-ooo-

GOD’S CURSES, PART XII: Deuteronomy 28:15-68 also contains the following God’s curses for a people who no longer read His Bible and who no longer obey His commands:

“… The most gentle and sensitive woman among you—so sensitive and gentle that she would not venture to touch the ground with the sole of her foot—will begrudge the husband she loves and her own son or daughter the afterbirth from her womb and the children she bears. For in her dire need she intends to eat them secretly…”

-30-


Lady golfers ok din sa torneo; PNoy, star nga!
 

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Tanggapin ninyo ang isa’t isa, gaya ng pagtanggap sa inyo ni Kristo, upang mapapurihan ang Diyos…” (Roma 15:7, Bibliya).
 
                                                            -ooo-
 
            LADY GOLFERS, WELCOME DIN SA ROTARY GOLF: Mga babaeng naglalaro ng golf, mawalang-galang na nga po: kayo man ay maaaring sumali sa “First President’s Cup Golf Tournament” ng Rotary Club of Intramuros, na gaganapin sa Oktubre 8, 2011 umpisa ng alas 6:30 ng umaga, sa Club Intramuros Golf Course sa Intramuros, Manila. Mayroong hiwalay na laro para sa inyong mga babae.
 
            Ayon sa Rotary Club of Intramuros, ang mga lady golfers ay maaari ding lumahok sa “hole in one” competition na nakapaloob sa golf tournament, at kung kayo ay papalarin, baka kayo ang makakapag-uwi ng premyong brand new Kia Picanto car. Kung interesado po kayo, maaari po kayong tumawag sa 0917 984 24 68 o sa 0922 833 43 96, o maaari pong tumungo na lamang kayo ng diretso sa Intramuros golf course sa Oktubre 8, 2011.
 
                                                            -ooo-
 
            STAR NGA SI PNOY LABAN SA KORAPSIYON: May karapatan ngang ituring na isang star ang Pangulong Aquino sa hanay ng mga lider sa buong daigdig. Sa totoo lang, tanging siya lamang ang pinuno ng gobyerno na nakapaglunsad ng puspusang kampanya laban sa korapsiyon sa bansa, kahit na marami sa Pilipinas, kasama na ang Makati Business Club, ang hindi lubusang naniniwalang magbubunga ito ng mabuti.
 
            Ang pakikipaghamok ng Pangulo laban sa katiwalian sa pamahalaan at sa buong lipunan ay itinuturing na isang “higanteng laban” ng maraming mga lider-banyaga na ang pananaw sa Pilipinas ay siyang tahanan ng mga pinaka-tiwaling mga lider at opisyales sa gobyerno at negosyo, na walang pakundangan sa pagnanakaw ng kahit na ano, mula sa staplers at mga coupon bonds at bilyong pisong cash money.
 
                                                            -ooo-
 
            KAWALAN NG TAKOT SA DIYOS, UGAT NG KORAPSIYON: Tunay nga, bakit kaya marami na sa ating mga lider gobyerno at mga negosyante ang ganap ang  pagiging korap at tiwali? Ito ay dahil sa ang mga lider na ito ay wala ng takot at pagmamahal sa Diyos, kaya naman nakakayanan nila ang kahit na pinaka-karumal-dumal na gawain ng pagnanakaw, sa publiko pa mandin, ng pera at mga ari-ariang pag-aari ng sambayanan.
 
            Dahil ang mga lider na ito ay wala ng takot at pagmamahal sa Diyos, kumbinsido sila sa kanilang mga sarili na maaari nilang gawin ang kahit na anung krimen. Kaya naman umaabuso sila, nagnanakaw at nandarambong. At pumapatay pa nga sila. Dahil ang puso nila ay nadirimlan ng kawalan ng pag-ibig at takot sa Diyos, wala silang kiyeme sa masasamang gawa dahil iniisip nilang walang parusang naghihintay sa kanila.
 
            Pero ito ay malaking kahangalan. Ang lahat ng ating gawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos, ayon na rin sa Bibliya sa kanyang Mangangaral 12:14. Nandidiyan lang ang Diyos sa paligid, bagamat itinatanggi siya ng mga walang paniniwala, at nagmamasid Siya sa mga gumagawa ng mabuti at gumagawa ng masama’t nag-iipon ng walang hanggang kaparusahan ngayon pa lamang.
 
                                                            -ooo-
 
            MGA SUMPA NG DIYOS, IKA-LABINDALAWANG BAHAGI: Makikita din sa Deuteronomio 28:15-68 ang mga sumusunod na sumpa sa mga taong hindi na nakikinig (o hindi na nagbabasa ng Kanyang Bibliya) at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos:
 
            “… Ipagdadamot ng pinaka-mahinhing babae sa inyong hanay---sa kanyang kahinhinan ay ni hindi niya hahayaang tumapak ang kanyang paa sa lupa---ang kanyang inunan mula sa kanyang sinapupunan, at ni hindi niya ito ibabahagi sa kanyang minamahal na asawa at mga anak. Sa kanyang matinding paghihirap, nanaisin niyang kainin ito ng lihim sa kanyang sarili lamang…”