Antidote vs. suicidal tendencies

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATION: “…My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father—Jesus Christ, the Righteous One…” (1 John 2:1, the Holy Bible).

-ooo-

FILIPINOS GETTING TO BE SUICIDES? Here’s a very disturbing news from the police beat: nine men committed suicide last Sunday, 25 September 2011. 

From police records, the suicides were identified as Harold Glenn Patiag, 24; Eugene Dejos, 39, and Dennis Gildore, 29, all from Quezon City; Renato Danganan, 75, of Manila; Domingo De Castro, 47, of Candelaria, Quezon; a minor who is 17 years old, of Buenavista, Quezon; Richard Clar of Camarines Sur; Seth San Pedro, 23, of Balagtas, Bulacan; and a person identified only as “Mark”, of Sta. Maria, Bulacan.

Reports indicate that these persons took their lives because of grave problems ranging from marital discord to economic dislocation to serious disputes with relatives. It would seem that committing suicide was believed to be the only way by which the victims could escape or end their problems.

-ooo-

SUICIDE IS A FORM OF GOD’S CURSE: If we are to believe our senators, killing one’s self is a growing menace in the Philippines, a problem so serious that our lawmakers are now even poised to conduct a legislative investigation in aid of legislation. 

But then, these investigations will amount to nothing once again, if senators will not recognize that suicides are a form of God’s curse, for a people who no longer listen to the Word of God (or, more simply, who no longer read the Bible) and who no longer obey His commands.

Two Biblical verses support this view. The first verse is Deuteronomy 28:15 which says that if we no longer listen to God and if we no longer obey His commands, His curses---53 in all, listed in Deuteronomy 28:15-68 of the Bible---will overtake all of us.

-ooo-

GOING BACK TO GOD IS A SURE REMEDY VS. SUICIDE: Then, the second verse is Deuteronomy 28:28, which lists one of the curses that God will send to us: “The Lord will afflict you with madness, blindness and confusion of mind…” 

This verse is supported by Deuteronomy 28:65 which says: “…There the Lord will give you an anxious mind, eyes weary with longing, and a despairing heart. You will live in constant suspense, filled with dread both night and day, never sure of your life…”

With a mind filled with madness and confusion, as well with anxiety, and with constant suspense, filled with fear the whole day through about whether we will live or not, committing suicide would be very easy. So what do we do? Go back to God, read His Bible, meditate on it day and night, and follow every command written therein.


---


Remedyo vs. pagpapatiwakalINSPIRASYON SA BUHAY: “… Mga minamahal, isinulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Subalit kung magkakasala nga ang iba, mayroon tayong tagapamagitan sa Ama---ang Panginoong Kristo Jesus, ang Matuwid…” (1 Juan 2:1, Bibliya).

-ooo-

DUMARAMING PILIPINO ANG NAGPAPAKAMATAY: Naririto ang isang nakakabalisang balita mula sa pulisya: siyam katao ang nagpakamatay o nag-suicide noong lamang Linggo, Septyembre 25, 2011.

Mula sa talaan ng pulisya, ang mga nagpakamatay ay kinilalang sina Harold Glenn Patiag, 24; Eugene Dejos, 39, at Dennis Gildore, 29, mula Quezon City; Renato Danganan, 75, ng Manila; Domingo De Castro, 47, ng Candelaria, Quezon; isang 17 taong gulang na bata, ng Buenavista, Quezon; Richard Clar ng Camarines Sur; Seth San Pedro, 23, ng Balagtas, Bulacan; at isang kinilala lamang bilang “Mark”, ng Sta. Maria, Bulacan.

Batay sa mga ulat, nagsuicide ang mga taong ito dahil sa mabibigat na problema, gaya ng away ng mag-asawa, mahirap na buhay, at grabeng away sa mga kamag-anak. Tila ba ang pagpapatiwakal na lamang ang nakita ng mga taong ito bilang tanging paraan upang matapos na ang kanilang mga suliranin.

-ooo-

SUICIDE,  ISA SA MGA SUMPA NG DIYOS: Kung paniniwalaan natin ang ating mga senador, ang pagpapatiwakal ay isang lumalalang problema sa Pilipinas---napakalala ng talaga, kaya naman mag-iimbestiga na naman ang ating mga mambabatas sa isyu. 

Kaya lang, mawawalang-saysay din ang mga imbestigasyong ito minsan pa, kung hindi kikilalanin ng mga senador na ang suicide ay isang uri ng sumpa ng Diyos, para sa mga taong hindi na nakikinig sa Kanya (o hindi na nagbabasa ng Bibliya), at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos.

Dalawang bahagi o bersikulo ng Bibliya ang kumakatig sa pananaw na ito. Ang una ay ang Deuteronomio 28:15 na nagsasabing kung hindi na tayo makikinig sa tinig ng Diyos at di na tayo susunod sa Kanyang mga utos, ang Kanyang mga sumpa---53 lahat, batay sa Deuteronomio 28:15-68 ng Bibliya---ay darating sa atin.

-ooo-

PAGBABALIK-LOOB SA DIYOS, REMEDYO VS. SUICIDE: Ang pangalawang bahagi o bersikulo naman ng Bibliya ukol dito ay ang Deuteronomio 28:28, kung saan ang isa sa  mga sumpa ng Diyos na Kanyang ipadadala ay ito: “Padadalhan kayo ng Diyos ng pagkabaliw, pagka-bulag at pagkalito ng isip…”

Ganundin ang sinasabi ng Deuteronomio 28:65: “… Doon, bibigyan kayo ng Diyos ng natatakot na isip, ng mga matang pagod, at isang desperadong puso. Mabubuhay kayong laging may pangamba, sa araw at gabi, dahil walang kasiguraduhan ang inyong buhay…” 

Sa pag-iisip na puno ng kabaliwan at pagkalito, at pagkatakot at pangamba sa buong araw ukol sa ating mga buhay, ang pagpapatiwakal ay napakadali. Ano kung ganun ang ating gagawn? Magbalik-loob sa Diyos, basahin ang Kanyang Bibliya, pagbulay-bulayan ito araw at gabi, at sumunod sa lahat ng nakasaad doon.