Biblical basis of economic crunch

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised.” Hebrews 10:35-36

-ooo-

BIBLICAL BASIS OF WORLD ECONOMIC CRUNCH: All preparations of the Aquino government to cushion the impact of recession will mean nothing if it does not take into account that there is something Biblical in the projected greater economic hardship that will hit the world as a result of the global economic slowdown.

Our leaders must understand that the on-going crash of many world economies is a phenomenon accurately prophesied about by many parts of the Bible, including Deuteronomy 28:15-68, anchored on man’s refusal to listen to God and to obey His commands.

While job-generating activities by concerned government agencies could perhaps alleviate the sufferings of some of our people, this will not really help all of us, so the greater urgency is bring back our people to the fear and love of God and therefore win back His grace, guidance and protection once again.

-ooo-
LUMINOUS MYSTERIES START WITH BAPTISM OF JESUS: After the Joyful Mysteries of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians, the Mysteries of Light, or the so-called Luminous Mysteries, come next, to narrate another aspect of the life of Jesus Christ starting from His baptism to the Institution of the Holy Eucharist at the Last Supper. 

Significantly, the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John all contain an account of the baptism of Jesus Christ. In Matthew, we find the story in its Chapter 3, verses 13 to 17. In Mark, we find it in its Chapter 1, verses 9 to 13, while in Luke, the event is narrated in its Chapter 3, verses 21 to 22.

In John, the story is found in its Chapter 1, verses 29 to 34, although this account is not as specific about baptism as was written in Matthew, Mark and Luke.

-ooo-

THE DIVINITY OF JESUS: Be that as it may, the baptism of Jesus, performed by His cousin, John the Baptist at the Jordan River, continues to be a confirmation of Jesus’ divinity, and of His status as the Son of God.

In all the Gospels, the story is told that after He was baptized, the heavens parted and the Holy Spirit descended upon Jesus like a dove and lightning, with a voice from heaven saying “This is my son, whom I love; with him I am well pleased.”

Surely, in all history, there is no other person or being in this world whom God called as His Son, whom He loves and with whom He is well pleased except Jesus.


---


Batayan sa Bibliya ng pagbagsak ng ekonomiya


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kaya’t huwag ninyong isantabi ang inyong tiwala; gagantimpalaan ito ng lubos. Kailangan ninyong magsumikap upang kung nagawa na ninyo ang kalooban ng Diyos, tatanggapin ninyo ang Kanyang pangako…” (Hebreo 10:35-36, Bibliya).

-ooo-

BATAYAN SA BIBLIYA NG PANDAIGDIGANG PAGBAGSAK NG EKONOMIYA: Ang lahat ng paghahanda ng gobyernong Aquino upang labanan ang salot na dala ng bumabagsak na pandaigdigang ekonomiya ay mawawalang-kabuluhan kung hindi nito isasaalang-alang na may batayan sa Bibliya ang napipintong lalong paghihirap ng buhay na tatama sa bung mundo dahil sa pagbagal ng ekonomiya.

Dapat intindihin ng ating mga pinuno na ang nararanasang pagka-bangkarote ng ekonomiya ng mga bansa sa daigdig ay isang pangyayaring ibinabala noon pa man sa maraming pahina ng Bibliya, kasama na ang Deuteronomio 28:15-68, batay na rin sa pagtalikod ng tao sa Diyos at hindi na pagbabasa ng tao ng Bibliya at hindi pagsunod sa Kanyang mga utos.

Bagamat ang pagkilos ng gobyerno upang makalikha ng mga hanapbuhay o trabaho ng ating mga kababayan sa ngayon ay makakatulong kahit papaano na maibsan ang hirap ng buhay, hindi ito makakatulong sa pangkalahatan, kaya naman ang tunay na prayoridad ay ang pagpapanumbalik ng tao sa takot at pagmamahal sa Diyos upang makuha nating muli ang Kanyang pagpapala, paggabay at proteksiyon.

-ooo-
MISTERIO SA ILAW NAG-UUMPISA SA BINYAG NI JESUS: Pagkatapos ng mga Misterio sa Tuwa sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko, sumusunod naman ang mga Misterio sa Ilaw upang isalarawan ang isa pang aspeto ng buhay ni Jesus mula sa kanyang pagbibinyag o bautismo hanggang sa Huling Hapunan.

Kung ating papansinin, ang lahat ng mga Evangelio nina Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay naglalaman ng kuwento ng binyag o bautismo ni Jesus. Sa Mateo, makikita natin ito sa Capitulo 3, bersikulo 13 hanggang 17. 

Sa Marcos naman, mababasa natin ito sa Capitulo 1, bersikulo 9 hanggang 13, samantalang sa Lucas, ang kuwento ay matatagpuan sa  Capitulo 3, bersikulo 21 hanggang 22. Sa Juan, makikita natin ang kuwentong ito sa Capitulo 1, bersikulo 29 hanggang 34, bagamat hindi kasing-liwanag ang kuwento ni Juan ukol dito kumpara sa mga naunang mga kuwento.

-ooo-

ANG PAGIGING DIYOS NI JESUS: Magkaganunman, ang bautismo o binyag ni Jesus, na isinakatuparan ng Kanyang pinsang si Juan Bautista sa Ilog ng Jordan, ay nagpapatuloy sa pagpapatotoo sa pagiging maka-langit ni Jesus, at sa kanyang katayuan bilang Anak ng Diyos.

Sa lahat ng mga Evangeliong ito, ikinukuwento doon na matapos mabinyagan si Jesus, nagbukas ang langit at ang Espiritu Santo ay bumaba sa Kanya sa anyo ng kalapati at kidlat, kasabay ng isang tinig mula sa langit na nagsasabing “Ito ang aking Anak, na minamahal Ko. Sa Kanya, Ako ay lubos na nalulugod.”

Kung ating wawariin ang buong kasaysayan ng mundo, makikita nating walang iba pang tinawag ang Diyos bilang Kanyang Anak, na Kanyang minamahal at kinalulugdan, maliban kay Jesus.