“Touching lives, improving communities”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age…” (Jesus Christ in Matthew 28:19-20, the Holy Bible).

-ooo-

ROTARIANS URGED: “SHOW AND TELL”: Today, I yield this space to a part of the speech delivered in Jakarta and Surabaya, Indonesia by Lyne Abanilla, vice president for classified advertising of the Manila Bulletin, last September 22 and 24, 2011, in her capacity as the public imaging director of Rotary International for South Pacific (Australia, New Zealand, Philippines and Indonesia):

“Fellow Rotarians, it is time to show and tell! Rotary’s 106 years of extraordinary service to humanity and the world is worth a `Show and Tell’.  Rotarians all over the world continue to do extraordinary service dramatically changing lives.

“Extraordinary Rotarians in Indonesia have done great things, touching people’s lives and improving communities, never get tired doing and never get tired serving. We provide safe drinking water because WATER IS LIFE.

-ooo-

ROTARIANS DO A LOT OF SERVICE WORLDWIDE: “We help build schools, homes and bridges. We help build clinics, hospitals and make sure health concerns of the communities are addressed. We provide prosthesis to amputees that dramatically changed their lives. 

“We sponsor health care missions and healed hundreds of patients; sponsored surgical operations on cleft, cataract and even heart surgeries and other medical interventions.

“We offer scholarship grants and sent poor but deserving students to school. Most of them are now gainfully employed and therefore broke the cycle of poverty in their respective families. We plant trees and clean drainages to make sure our environment is clean.

-ooo-

“DO GOOD WORK, TELL YOUR STORY”: “The list is long but one thing is sure, we have transformed and changed communities into a better place to live. All these make us happy and proud – WE ARE ROTARIANS!

“But we should not be content with just being happy and proud knowing that we have done something good to others because the world is changing for non-profit organizations… Make a habit therefore to Tell our Rotary story to at least ONE PERSON EACH DAY.

“Our message to all Rotarians is: DO GOOD WORK, TELL YOUR STORY. Strong clubs plus good projects is a good story. Strong clubs, significant service projects and favorable public image will assure us of our future…”

---


“Pagtulong na nakakapagpabago”


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa; bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan ninyo silang sumunod sa mga iniutos Ko sa inyo. Tandaan ninyo, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng panahon…” (Kristo Jesus, sa Mateo 28:19-20, Bibliya).

-ooo-

MGA ROTARIANS, HINIMOK NA “MAGSABI AT MAGPAKITA”: Sa araw na ito, ilalabas po natin ang isang bahagi ng talumpati sa Jakarta at Surabaya, Indonesia ni Lyne Abanilla, bise presidente sa classified advertising ng Manila Bulletin, noong Septyembre 22 at 24, 2011, sa kanyang tungkulin bilang public imaging director ng Rotary International ng South Pacific (Australia, New Zealand, Philippines at Indonesia): 

“Mga kasamang Rotarian, panahon na upang tayo ay `magsabi at magpakita’! Ang isandaan at anim na taon ng masinsing paglilingkod ng Rotary sa sangkatauhan at sanlibutan ay karapat-dapat na `ipakita at ipagsabi’. Ang mga Rotarians sa buong mundo ay nagpapatuloy sa pagbibigay ng matingkad na paglilingkod na nagpapabago ng lubusan sa buhay ng marami.

 “Ang mga mahuhusay na Rotarians mula sa Indonesia ay gumagawa ng mga dakilang serbisyo na humahaplos sa buhay ng tao at bumabago sa mga pamayanan, hindi napapagod sa pagkilos at hindi tumitigil sa paglilingkod. Nagbibigay tayo ng malinis na inuming tubig sapagkat ang tubig ay buhay.

-ooo-

ROTARIANS, NAGLILINGKOD SA BUONG MUNDO: “Tumutulong tayo sa paggawa ng mga paaralan, mga tahanan at mga tulay. Tumutulong tayo sa pagtatayo ng mga klinika at mga ospital, at sa pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga komunidad. Nagbibigay din tayo ng prostesis sa mga naputulan, dahilan upang mabago ang kanilang buhay.

“Itinataguyod natin ang mga pangkalusugang pagtulong, at tumulong tayo sa pagpapagaling ng daan-daang mga pasyente; kasama dito ang operasyon sa mga may suliranin sa bingot, katarata, at maging sa puso, ganundin ang iba pang mga problema sa kalusugan.

“Nagbibigay din tayo ng tulong upang makapag-aral ang mga mahihirap subalit matatalinong mga mag-aaral. Marami sa kanila ang ngayon ay maayos na ang hanap-buhay, kaya naman natapos na paghihirap ng kanilang mga pamilya. Nagtatanim tayo ng mga puno at naglilinis ng mga estero upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran.

-ooo-

“GUMAWA NG MABUTI, IPAGSABI ANG MGA ITO”: “Mahaba pa ang listahan, pero nakakatiyak tayo, nakalikha tayo ng pagbabago sa maraming mga lugar, at naitatag natin ang mga ito bilang mga pamayanang nakalulugod tirhan. Ang lahat ng ito ay nakakapagdulot ng kasiyahan sa ating lahat, at masasabi nating, `TAYO AY MGA ROTARIANS’.

“Pero, di tayo dapat masiyahan lamang sa kaisipang nakagawa tayo ng mabuti sa kapwa, sapagkat ang mundo ay nagbabago ng mabilisan… Kung ganun, nararapat lamang na maging ugali na natin na ikuwento ang ating mga gawain kahit sa isang tao man lamang.

“Ang ating kalatas sa lahat ng Rotarian ay ito: gumawa ng mabuti, at ipagkalat natin ang kuwento ng ating kabutihan. Ang malalakas na mga Rotary clubs, kasama ang magagandang proyekto, ay magandang balita. Ang malalakas na clubs, kasama ang mga magagandang proyekto at malawang pagsasalarawan ng mga ito sa publiko ay lalong magpapatatag sa atin…”