Good news re: rains, floods, winds


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well...” (Jesus Christ, in Matthew 6:33, the Holy Bible).

-ooo-

THE GOOD NEWS ABOUT RAINS, FLOODS AND STRONG WINDS: Did you notice how the rains and the floods and the strong winds, especially those generated by Typhoon Pedring (or Nesat), are becoming more widespread and more destructive nowadays? The bad news is that, more of these are going to happen here in Metro Manila and in the entire country.

These destructive rains, floods and strong winds are no accidents of nature. They are happening in fulfillment of what Jesus Christ, our God and Savior, warned about in Matthew 7:24-27 of the Bible. Jesus, taking note that many men and women are no longer listening to God and are no longer obeying His commands, said that rains, floods and strong winds will come and cause a “great crash” among these people.

The good news is that, something can be done to avoid this “great crash”. And that is, according to Jesus Himself, listening to God once again (meaning, reading the Bible once again) and obeying God once again. This means that we should re-learn to subject ourselves to God, listening to His Word and obeying Him all the time.

-ooo-

POLICE ARRESTS: LEGAL OR ILLEGAL? Do the police have the power to arrest anyone while they are in the process of investigating a crime? No, they don’t, broadcaster Ted Failon and his relatives and household helps are saying, in the criminal cases that they filed against Quezon City policemen who arrested the relatives and the helpers right inside Failon’s house after his wife committed a suicide in 2009.

On the other hand, the policemen---Senior Supt. Franklin Moises Mabanag, Supt. Gerardo Ratuita, Chief Inspectors Cherrylou Donato and Enrico Figueroa and Insp. Roberto Razon---are saying yes, they do have that power.

Who is right and who is wrong here? If you ask me, this issue must be resolved now with finality by the courts, considering that arrests by the police of suspects in a crime are continuing, even if the arrests are carried out long after the commission of the crime, and even if there are no warrants issued by the courts yet.

-ooo-

GOD’S CURSES, PART XIV: More of God’s curses from Deuteronomy 28:15-68 of the Holy Bible: “…He will bring on you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you.

“The Lord will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed. You who were as numerous as the stars in the sky will be left but few in number, because you did not obey the Lord your God.

“Just as it pleased the Lord to make you prosper and increase in number, so it will please him to ruin and destroy you. You will be uprooted from the land you are entering to possess...”


---


Mabuting balita sa ulan, baha at hangin
INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ngunit pagsumikapan muna ninyong hanapin ang kaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang katuwiran, at ang lahat ng inyong kailangan sa inyo ay ibibigay…” (Ang Panginoong Jesus, sa Mateo 6:33 ng Bibliya).

-ooo-

ANG MABUTING BALITA NG ULAN, BAHA AT HANGIN: Napansin ba ninyo kung papaanong sa ngayon ay mas malalawak at mas nakakapinsala na ang mga ulan, baha at malakas na hangin na tumatama sa atin, lalo na yung dala ng bagyong Pedring? Ang masamang balita, marami pa sa mga ito ang magaganap sa Metro Manila at sa buong bansa sa hinaharap.

Ang mapaminsalang mga ulan, baha at malakas na hangin ay hindi aksidente lamang ng kalikasan. Kaganapan ang mga ito ng ibinabala ni Kristo Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya. Sabi ni Jesus, darating ang mga ulan, baha at malakas na hangin at magiging sanhi ng “pagkawasak” ng mga taong hindi na nakikinig sa Kanya at hindi na sinusunod ang Kanyang mga utos.

Ang mabuting balita sa harap ng mga pinsalang ito: may paraan upang maiwasan ang “pagkawasak”. Ayon kay Jesus, ito ay sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos minsan pa (o pagbabasa ng Kanyang Bibliya), at muling pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa madaling salita, kailangan nating ipasailalim ang ating sarili sa Diyos, makinig sa Kanyang Salita at sumunod sa Kanya sa lahat ng sandali.

-ooo-

POLICE ARRESTS: LEGAL BA O ILEGAL? May karapatan ba ang pulisya na mang-aresto habang sila ay nag-iimbestiga ng krimen? Wala, ayon kay broadcaster Ted Failon at mga kamag-anak at kasambahay niya, sa kasong isinampa nila laban sa mga Quezon City policemen na nanghuli ng nasabing mga kamag-anak at kasambahay niya sa loob mismo ng kanyang tahanan matapos magpakamatay ang kanyang asawa noong 2009.

Sa kabilang dako, ang mga pulis--- Senior Supt. Franklin Moises Mabanag, Supt. Gerardo Ratuita, Chief Inspectors Cherrylou Donato at Enrico Figueroa at Insp. Roberto Razon---ay nagsasabi namang mayroon silang ganung kapangyarihan.

Sino ang tama at sino ang mali? Kung ako ang tatanungin, ang isyung ito ay dapat linawin na ng mga hukuman, lalo na at nagpapatuloy ang pang-aaresto ng mga pulis sa mga suspect pa lamang, at lalo na at wala namang warrant of arrest na inilalabas pa ang mga hukuman.

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, IKA-LABING APAT NA BAHAGI: Dagdag na mga sumpa ng Diyos, mula sa Deuteronomio 28:15-68 ng Bibliya: “… Padadalhan kayo ng Diyos ng mga sakit na talamak sa Egipto na inyong kinatatakutan, at kakapit sa inyo ang mga ito.

“Padadalhan kayo ng Diyos ng lahat ng uri ng sakit at trahedyang hindi pa naitatala sa kasaysayan at Aklat ng Kasulatan, hanggang sa kayo ay malipol. Kayong mga sindami ng mga bituwin sa langit ay magiging kakaunti na lamang, sapagkat hindi ninyo sinunod ang Panginoon ninyong Diyos.

“Gaya ng nasiyahan ang Panginoon na kayo ay pasaganain at paramihin sa bilang, masisiyahan din Siya na kayo ay lipulin at wasakin. Bubunutin kayo sa lupaing inyong pinapasok at ibinibigay sa inyo…”