Hell and man’s rejection of God


BY ATTY. BATAS MAURICIO

AGONY OF JESUS, AS THE FIRST SORROWFUL MYSTERY: After the Joyful Mysteries and the Mysteries of Light, the Holy Rosary of Roman Catholic Christians deal with the so-called “Sorrowful Mysteries”, which depict the parts of the life of Jesus that culminate in His death on the cross.

The first of these “Sorrowful Mysteries” is the “Agony of Jesus”, which is the story of Jesus agonizing at his impending crucifixion and death on the cross, and which is found in Matthew 26:36-45, Mark 14:32-42 and Luke 22:39-46 of the Bible.

In this story, Jesus is portrayed as being sorrowful and troubled, knowing as He did what was going to happen to him in just a few hours, even prompting Him to say “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death.” 

Certainly, this is a powerful picture of Jesus in his human attributes, especially when this is viewed in the light of His subsequent statement, which shows Him placing completely His trust and confidence in the Father with the words “My Father, if it is possible, may this cub be taken from me. Yet not as I will, but as you will.”

-ooo-

SCOURGING OF JESUS AT THE PILLAR: The “Scourging of Jesus at the Pillar” is the second mystery in the “Sorrowful Mysteries” of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians. Unlike all the other mysteries of the Holy Rosary, however, this second Sorrowful Mystery is the only mystery which is very tersely depicted.

In the Gospels of Matthew (27:26),  Mark (15:15), and John (19:1), the scourging of Jesus at the pillar is described in just one sentence: Pilate had Jesus flogged.

In the Gospel of Luke, there is even no direct reference to it whatsoever.

This makes one wonder: what then is the importance of the scourging of Jesus, so that it merited to be included as one of the mysteries of the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians?

To me, the significance of this event is to show the wickedness which man could descend to, if he has become totally separated from God, unwilling to comply with His commands, laws and decrees.

While man is a dearly loved creation by God, he could become a beastly creation, rejecting even God and His Son the moment he stops believing and hardening his heart against God’s teachings and direction.

This situation is of course to be avoided, for it leads us to nowhere but hell.

---

Impiyerno at pagtanggi sa Diyos


PAGKABAGABAG NI JESUS, UNANG MISTERIO SA HAPIS: Matapos ang mga Misterio sa Tuwa at mga Misterio sa Ilaw, ang Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko ay tumatalakay naman sa mga tinatawag na “Misterio sa Hapis” na nagsasalarawan ng mga bahagi ng buhay ni Jesus hanggang sa Siya ay ipako sa Krus.


Ang unang misterio sa mga “Misterio sa Hapis” ay ang “Pagkabagabag ni Jesus”, na tumatalakay sa kuwento ng paghihirap ng kalooban ni Jesus dahil sa nalalapit niyang  pagpako at kamatayan sa Krus, na matatagpuan sa Mateo 26:36-45, Marcos 14:32-42 at Lucas 22:39-46 ng Bibliya.

Sa mga bahaging ito ng Bibliya, ipinapakita si Jesus na naghihirap at nagdurusa ng kalooban, dahil sa alam Niya kung ano ang mangyayari sa Kanya sa mga susunod na oras, na nagbunsod sa Kanya upang magsabi: “Ang aking kaluluwa ay nalalambungan ng sobrang lungkot na parang dumating na ang kamatayan.”

Kung tutuusin, itong kuwentong ito ay isang mapakapangyarihang pagsasalarawan kay Jesus sa kanyang mga katangian bilang tao, pero mahalaga ito kung ito ay titingnan natin sa punto ng Kanyang mga sumunod na salita na kung saan inilagay Niya ang kanyang tiwala sa Ama: “Ama, kung maaari lamang, ang sarong ito ay maalis sana sa akin. Pero, hindi ang aking nais, kundi ang iyong kalooban.”

-ooo-

ANG PAGPAPAHIRAP KAY JESUS: Ang “Pagpapahirap kay Jesus” ay siyang pangalawang misteryo ng “Misterio sa Hapis” sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko. Pero kaiba sa lahat ng mga misteryo ng Banal na Rosaryo, ang pagsasalarawan ng Bibliya sa  misteryo ng “Pagpapahirap kay Jesus” ay maikli lamang.

Sa Evangelio ni Mateo (27:26), Marcos (15:15) at Juan (19:1), ang bahaging ito ng buhay ni Jesus ay isinalarawan lamang sa pamamagitan ng iisang pangungusap: Pinahirapan ni Pilato si Jesus. Sa Evangelio naman ni Lucas, ni walang direktang pagsasalarawan ang naganap.

Ang tanong dito ay ito: ano ang kahalagahan ng pagpapahirap na ito kay Jesus upang maging bahagi ito ng mga misteryo ng Banal na Rosaryo?

Sa aking tingin, ang kahalagahan ng bahaging ito ng buhay ni Jesus ay ang pagpapakita nito ng kasamaang maaaring lumukob sa tao, kung siya ay todo ng nahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang pagsuway sa Kanyang mga utos at tuntunin.

Bagamat pinakamahal ng Diyos ang tao sa lahat ng mga nilalang, ang tao ay nagiging halos hayop na nilalang dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos at sa Kanyang Anak, sa pamamagitan ng katigasan ng kanyang puso.

Dapat nating iwasan ang ganitong kalagayan, sapagkat wala taong tutunguhan dito kundi ang impiyerno.