Bleak 2011 Christmas for RP seen

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you—guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us…” (2 Timothy 1:13-14, the Holy Bible).

-ooo-

BLEAK 2011 CHRISTMAS FOR RP SEEN: Credit Suisse, the Swiss financial services firm, just made Christmas 2011 very bleak for Filipinos with its forecast that over-all economic growth in the Philippines for this year, originally projected to be at 5%, would only be 4.2%. This would make the Philippines the worst economic performer in Asia for 2011.

Then, even Economic Planning Secretary Cayetano Paderanga Jr. is singing a very sad tune, with his admission that achieving the 7-8 percent growth target for the first half of 2011 is now a virtual “mission impossible”, considering that so far, the country only managed to grow by 4%.

So, why are these economic slowdowns and underperformances happening? The government says these are all because of outside influences---rising oil prices, disasters Japan, slow recovery of US and European economies---but Credit Suisse is saying, on the other hand, that it is because of underperformance by the government itself. How about you, dear reader, what do you think?

-ooo-

ALAY LAKAD DRAWS QUERIES: Alay Lakad 2011 continued its tradition of an annual walkathon to generate funds for various socio-civic causes with a two-kilometer walk from the Philippine International Convention Center (PICC) grounds to the Luneta Grandstand last Sunday, September 4, 2011, but queries are starting to surface about its organizers’ lack of transparency as to where its funds are going.

As my fellow Rotarians from District 3810 of Rotary International and myself were doing the annual march together with thousands of other people, a lot of questions kept coming my way: have the organizers reported on how much money they have been generating annually, and how much have they been giving to charity?

My answer: I am quite confident that Alay Lakad organizers, especially because many of them are Rotarians themselves, have been diligent and conscientious in the handling of the funds, guided as they are, all the time, of Rotary’s Four Way Test.

-ooo-

CORRUPTION IS A CURSE FROM GOD: The truth---or the lack of it---about the disclosures of WikiLeaks over the supposed involvement of former First Gentleman Mike Arroyo and his son Mikey, the congressman,  with jueteng lords and  big time smugglers during the time of former President Arroyo still has to be proven but, did you know that corruption is also a curse from God?

According to the Bible, in its Book of Deuteronomy (in its chapter 28, verses 15 and 29), a people who no longer listen to the Word of God and who no longer obey His commands will be “oppressed and robbed (and plundered) continually, with no one to come to your aid…” Certainly, being robbed and plundered continually could only mean being made to suffer corruption by those in power.

It is also significant to note from verse 29 that there is no one that will come to the aid of a corruption-saddled nation, which could only mean there is no one from the administration and opposition of that nation’s government which can stop corruption (simply because all of them are corrupt?).


---


Paskong tuyo at malungkot sa 2011INSPIRASYON SA BUHAY: “…Kung ano ang narinig ninyo mula sa akin, gamitin ninyo bilang padron ng mahusay na pagtuturo, kalakip ng pananampalataya at pagmamahal kay Kristo Jesus. Bantayan ninyo ang mabuting punla na itinanim sa inyo---bantayan ninyo ito sa tulong ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin…” (2 Timoteo 1:13-14, Bibliya). 

-ooo-

MALUNGKOT NA PASKO SA 2011 PARA SA RP: Isang malungkot na Pasko sa 2011 ang naghihintay sa lahat ng Pilipino, ayon sa Credit Suisse, ang tampok na kompanyang Swiss kung ekonomiya ang pag-uusapan, dahil daw sa pagbagsak ng ekonomiya sa Pilipinas para sa taong ito, mula 5% tungo sa 4.2 percent lamang. Dahil dito, lumilitaw na ang Pilipinas na ang pinakamahina sa mga bansa sa Asya para sa 2011.

At, maging si Economic Planning Secretary Cayetano Paderanga Jr. man ay nagbigay ng kaparehong babala, batay na din sa kanyang pag-amin na tila ba imposible na na makamit pa ng Pilipinas ang tinatayang paglago ng ekonomiya nito  na 7-8 porsiyento para sa unang kalahating bahagi ng 2011, dahil sa ngayon ay lumago lamang ang ekonomiya ng 4%.

Bakit nangyayari ang mga pagbagsak na ito ng ating ekonomiya? Ayon sa gobyerno, ito ay dahil na rin sa mga pangyayari sa labas ng bansa---mataas na presyo ng langis, mga trahedya sa Japan, mabagal na pag-usap ng mga ekonomiya ng Estados Unidos at Europa---pero sinasabi naman ng Credit Suisse na ito ay dahil sa mahinang pamamahala ng ating gobyerno mismo. Kayo po, ano po sa tingin ninyo?

-ooo-

MGA TANONG SA ALAY LAKAD: Muling umusad ang Alay Lakad 2011 para makalikom ng pondo para sa mga proyektong kawanggawa ng iba’t ibang grupo noong Linggo, Septyembre 4, 2011, sa pamamagitan ng dalawang kilometrong walkathon mula sa Philippine International Convention Center hanggang Luneta Grandstand, pero nagkakaroon na ng mga tanong ukol sa hindi maliwanag na paggamit ng mga nalikom na pondo ng mga organizers.

Habang ako at ang aking kasamahang mga Rotarians mula sa District 3810 ng Rotary International ay naglalakad noong Linggo, kasama din ang libo-libong mga tao, naglilipana ang mga tanong sa akin: nagkaroon na ba ng ulat ang mga organizers ng Alay Lakad kung magkano ang pondong nalilikom nila taun-taon, at magkano naman ang naibibigay sa kawanggawa?

Simple po ang aking sagot: kumpiyansa akong ang mga Alay Lakad organizers, lalo na at marami sa kanila ang Rotarians din, ay naging mahusay sa pamamahala ng nasabing mga pondo sapagkat ginagabayan sila ng Rotary Four Way Test. 

-ooo-

KORAPSIYON, SUMPA NG DIYOS: Ke totoo man o hindi ang mga pagbubunyag ng WikiLeaks ukol sa diumano ay pagkakasangkot ni dating First Gentleman Mike Arroyo at ng kanyang anak na si Mikey, ang kongresista, sa mga jueteng lorders at big-time smugglers noong panahon ng dating Pangulong Arroyo, alam ba ninyong ang korapsiyon o katiwalian pala ay isang sumpa ng Diyos?

Ayon sa Bibliya, sa Aklat ng Deuteronomio (kapitulo 28, bersikulo 15 at 29), ang isang bayan na di na nakikinig sa Salita ng Diyos at di na sumusunod sa Kanyang mga utos ay “aabusuhin at pagnanakawan ng tuloy-tuloy ng wala man lamang tutulong sa kanila…” Tunay nga, ang isang taong inaabuso at pinagnanakawan ng tuloy-tuloy ay sumasailalim sa korapsiyon. 

Mahalaga ding malaman natin na ayon sa bersikulo 29, walang sinuman ang tutulong sa mga bansa at mga taong sumasailalim sa korapsiyon---mula sa kanilang administrasyon o sa mga nasa oposisyon (dahil ba silang lahat ay korap na din?).